Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 26

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 26


Strona 26 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50 PROFIL — ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ Blok tematyczny: WYSZUKIWANIE, SELEKCJONOWANIE I GROMADZENIE INFORMACJI Cele edukacyjne                — 3589 —                Poz. 451


11. Wyszukiwanie informacji w różnych typach baz danych.

12. Archiwizacja danych.

13. Analiza porównawcza wybranej informacji zaczerpniętej z różnych źródeł.

14. Kryteria przydatności zgromadzonych informacji i ich porządkowanie z różnych punktów widzenia. Osiągnięcia

1. Korzystanie z różnych źródeł informacji: podręczników, prac specjalistycznych oraz popularnonaukowych, piśmiennictwa praktyczno-użytkowego, słowników i encyklopedii, norm technicznych, kart organizacyjnych stanowisk pracy, instrukcji obsługi urządzeń, dokumentów pozatekstowych (medialnych).

2. Wyszukiwanie informacji pochodzących z różnych źródeł tekstowych i pozatekstowych.

3. Analizowanie informacji w celu ich selekcji i segregacji. Blok tematyczny: PRZETWARZANIE INFORMACJI Cele edukacyjne

1. Przygotowanie do posługiwania się technikami multimedialnymi.

2. Przygotowanie do przetwarzania informacji w zależności od jej celu i adresata.

3. Przygotowanie do projektowania przekazów medialnych.

4. Przygotowanie do projektowania baz danych. Zadania szkoły

1. Zapewnienie warunków do samodzielnego przetwarzania i sporządzania różnych rodzajów dokumentów.

2. Zapewnienie wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie komputerowe niezbędne dla potrzeb przetwarzania informacji medialnych i tworzenia baz danych. Treści nauczania

1. Międzynarodowe i polskie przepisy dotyczące mediów.

2. Kompetencje czytelnicze niezbędne do korzystania z tekstowych i pozatekstowych źródeł informacji.

3. Komputerowe zarządzanie informacją.

4. Kompetencje użytkownika mass mediów.

5. Opracowanie serwisu informacyjnego w postaci komunikatu, planu, referatu, projekcji, nagrania, ekspozycji.

6. Techniki multimedialne.

1. Przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania informacji.

2. Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego odbioru informacji rozpowszechnianych przez media.

3. Przygotowanie do wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w wyszukiwaniu, selekcjonowaniu i archiwizowaniu informacji, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów sieci lokalnych i sieci internetowej, multimedialnych źródeł informacji oraz baz danych. Zadania szkoły

1. Zapewnienie warunków do kształtowania umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji.

2. Zapewnienie warunków do posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.

3. Uzupełnianie bazy informatycznej zgodnie z jej rozwojem technologicznym.

4. Dostarczanie materiałów do krytycznej analizy przekazów informacyjnych.

5. Zapewnienie warunków do rozwijania wiedzy na temat powszechnie dostępnych zasobów informacyjnych. Treści nauczania

1. Biblioteka źródłem informacji.

2. Dokumenty gromadzone w bibliotekach.

3. Współczesne wydawnictwa.

4. Procesy informacyjno-wyszukiwawcze bibliotek (katalogi, kartoteki, księgozbiór podręczny, bibliografie).

5. Archiwa i muzea, seminaria i konferencje — niedocenione źródła informacji.

6. Mass media (prasa, radio, telewizja) — jako źródło informacji.

7. Rodzaje piśmiennictwa niebeletrystycznego.

8. Zasoby informacyjne w sieciach lokalnych i rozległych.

9. Analiza treści informacji pochodzących z sieci internetowej pod kątem wyselekcjonowania informacji pożądanych.

10. Analiza programów multimedialnych jako źródła informacji.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 26 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.