Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 3


Strona 3 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50                — 3566 —                Poz. 451


3. Umożliwienie obserwacji wybranych badań laboratoryjnych.

4. Zapewnienie warunków do posługiwania się technologią informatyczną w prowadzeniu badań chemicznych i interpretacji ich wyników.

5. Zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi postaw twórczych w badaniach. Treści nauczania

1. Technika pracy laboratoryjnej.

2. Analiza jakościowa substancji chemicznych.

3. Analiza ilościowa substancji chemicznych.

4. Pomiary wielkości fizycznych substancji stosowane w badaniach chemicznych.

5. Komputerowe wspomaganie badań chemicznych. Osiągnięcia

1. Organizowanie pracy laboratoryjnej zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

2. Przeprowadzanie prostych badań jakościowych i ilościowych substancji chemicznych.

3. Dokonywanie pomiarów wybranych wielkości fizycznych substancji chemicznych.

4. Opracowywanie wyników badań i związanych z nimi obliczeń, z wykorzystaniem programów komputerowych. Blok tematyczny: PODSTAWY OCHRONY ÂRODOWISKA Cele edukacyjne

1. Kształtowanie umiejętności stosowania podstawowych pojęć, zasad i zależności dotyczących środowiska i jego zasobów.

2. Kształtowanie umiejętności oceny wpływu przemysłowej działalności człowieka na środowisko przyrodnicze.

3. Uświadomienie różnych kierunków, możliwości i sposobów ochrony środowiska.

4. Stosowanie przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska.

5. Przejawianie aktywnych postaw wobec problemów środowiska, ludzi i efektów ich pracy. Zadania szkoły

1. Zapewnienie warunków do symulacji zagrożeń środowiska i prognozowania ich skutków.

2. Umożliwienie uczniom korzystania z nowoczesnych środków informacji stosowanych w ocenie i monitorowaniu środowiska.

3. Zapewnienie dostępu do podstawowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska.

4. Kształtowanie etycznych i twórczych postaw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi środowiska przyrodniczego.

5. Przygotowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień ochrony środowiska. Treści nauczania

1. Ekologia i ochrona środowiska.

2. èródła zanieczyszczeń środowiska: przemysłowe, energetyczne, rolnicze i motoryzacyjne.

3. Ochrona atmosfery.

4. Ochrona hydrosfery.

5. Ochrona litosfery.

6. Prawne podstawy ochrony środowiska. Osiągnięcia

1. Posługiwanie się terminami dotyczącymi środowiska i ochrony jego zasobów.

2. Określanie współzależności występujących między elementami środowiska przyrodniczego.

3. Określanie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze.

4. Przewidywanie zagrożeń dla środowiska i zapobieganie im.

5. Wyznaczanie własnej roli i miejsca w działalności związanej z ochroną środowiska. Blok tematyczny: BADANIA ÂRODOWISKA Cele edukacyjne

1. Przygotowanie do identyfikowania elementów środowiska przyrodniczego i metod ich badań.

2. Kształtowanie umiejętności wykonywania badań na rzecz środowiska przyrodniczego z wykorzystaniem różnorodnych metod badawczych.

3. Kształtowanie umiejętności określania wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze na podstawie wyników badań elementów środowiska.

4. Wdrażanie do stosowania bezpiecznych i niezagrażających środowisku przyrodniczemu metod pracy badawczej.

5. Przygotowanie do stosowania komputerowego wspomagania badań środowiska przyrodniczego.

6. Przygotowanie do dalszego kształcenia i planowania kariery zawodowej w dziedzinie badań i ochrony środowiska przyrodniczego.

7. Uświadomienie konieczności minimalizacji skutków oddziaływań człowieka i przemysłu na środowisko przyrodnicze.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.