Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 5

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 5


Strona 5 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50                — 3568 —                Poz. 451


8. Sporządzanie kalkulacji kosztu jednostkowego i ceny.

9. Interpretowanie podstawowych wskaźników analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa.

10. Wykazanie znajomości zasad oceny opłacalności inwestycji.

11. Wyróżnianie podstawowych systemów opodatkowania osób fizycznych i prawnych.

12. Selekcjonowanie danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej.

13. Wykazanie zasad efektywnego zarządzania zasobami rzeczowymi i zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Blok tematyczny: ELEMENTY RACHUNKOWOÂCI Cele edukacyjne

1. Uświadomienie wagi prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych i sprawozdawczości finansowej w przedsiębiorstwie.

2. Poznanie podstawowych zasad ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych.

3. Kształtowanie umiejętności prowadzenia uproszczonych form ewidencji zdarzeń gospodarczych w małym przedsiębiorstwie.

4. Ukazanie możliwości i potrzeby prowadzenia ewidencji księgowej z zastosowaniem technologii informatycznej.

5. Kształtowanie uczciwości i odpowiedzialności wynikającej z prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania powierzonych zadań. Zadania szkoły

1. Zapewnienie dostępu do podstawowych aktów prawnych z zakresu prawa działalności gospodarczej, rachunkowości, prawa podatkowego, prawa cywilnego, prawa handlowego.

2. Udostępnienie bazy komputerowej dla potrzeb organizacji zajęć z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i wybranych programów o charakterze finansowo-księgowym. Treści nauczania

1. Majątek jednostek gospodarczych i źródła jego finansowania.

2. Operacje gospodarcze.

3. Dokumentacja księgowa.

4. Funkcjonowanie kont księgowych.

5. Kalkulacja kosztów i cen.

6. Obrót pieniężny i rozrachunki.

7. Zasady prowadzenia ksiąg handlowych.

8. Sprawozdawczość finansowa.

9. Uproszczone formy ewidencji gospodarczej stosowane w małych przedsiębiorstwach.

10. Rozliczenie podatkowe.

11. Rachunkowość komputerowa. Osiągnięcia

1. Identyfikowanie obowiązków przedsiębiorcy w zakresie rachunkowości.

2. Wypełnianie dokumentacji potwierdzającej zdarzenia gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Samodzielne ewidencjonowanie zdarzeń działalności gospodarczej małego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem uproszczonych form, takich jak: podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja przychodów.

4. Identyfikowanie zasad ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księdze handlowej.

5. Wykazanie znajomości przepisów prawa dotyczących rozliczeń przedsiębiorstw z innymi przedsiębiorstwami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędami skarbowymi.

6. Obliczanie i analizowanie podstawowych wielkości ekonomicznych charakteryzujących działalność gospodarczą przedsiębiorstwa, takich jak: przychody, koszty uzyskania przychodów, koszty jednostkowe, zysk brutto, zysk netto, wskaźniki rentowności.

7. Praktyczne wykorzystanie technologii informatycznej dla celów ewidencji i sprawozdawczości finansowej. Blok tematyczny: PRACA BIUROWA Cele edukacyjne

1. Kształtowanie umiejętności profesjonalnej obsługi klawiatury komputera oraz elektronicznej maszyny do pisania (metoda mnemotechniczna — bezwzrokowa i z wykorzystaniem wszystkich palców obu rąk).

2. Kształtowanie umiejętności prawidłowego sporządzania pism i dokumentów oraz prowadzenia korespondencji.

3. Zastosowanie nowoczesnej technologii informacyjnej w odbieraniu i przekazywaniu informacji.

4. Kształtowanie umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń biurowych oraz organizacji pracy biurowej. Zadania szkoły

1. Wyposażenie pracowni w elektroniczne maszyny do pisania lub zapewnienie organizacji zajęć w pracowni komputerowej dla potrzeb kształtowania umiejętności pracy metodą mnemotechniczną.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 5 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.