Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 9

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 9


Strona 9 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50 Blok tematyczny: PODSTAWY TECHNIKI Cele edukacyjne                — 3572 — Blok tematyczny:                Poz. 451


U˚YTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cele edukacyjne

1. Wdrażanie do rozwiązywania podstawowych problemów związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.

2. Uświadomienie znaczenia automatyzacji procesów.

3. Uświadomienie znaczenia zagadnień związanych z ochroną przeciwporażeniową.

4. Wdrażanie uczniów do oceny wpływu procesów wytwarzania, przesyłania i użytkowania energii elektrycznej na środowisko przyrodnicze. Zadania szkoły

1. Zapewnienie warunków do rozwoju umiejętności ogólnozawodowych z zakresu wytwarzania, przesyłania i użytkowania energii elektrycznej.

2. Zorganizowanie procesu kształcenia w sposób umożliwiający kształtowanie postaw twórczych, pracę w grupie, korzystanie z różnych źródeł informacji oraz samokształcenie.

3. Zapewnienie warunków do posługiwania się technologią informacyjną i rozwijania zainteresowań technicznych z zakresu użytkowania urządzeń elektrycznych oraz automatyzacji procesów. Treści nauczania

1. Podstawowe metody wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

2. Wybrane zagadnienia dotyczące techniki sterowania i regulacji procesów.

3. Wybrane zagadnienia dotyczące przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej.

4. Ochrona przeciwporażeniowa. Osiągnięcia

1. Analizowanie procesów wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

2. Sporządzanie prostych projektów technicznych związanych z odbiorem i przetwarzaniem energii elektrycznej.

3. Rozróżnianie i klasyfikowanie wybranych układów automatyki.

4. Wskazywanie środków ochrony przeciwporażeniowej dla typowych rodzajów instalacji elektrycznych.

5. Opisywanie zasad udzielania pierwszej pomocy porażonemu prądem elektrycznym.

1. Interpretowanie podstawowych zjawisk fizycznych z zakresu mechaniki technicznej.

2. Rozwijanie zainteresowań technicznych w zakresie funkcjonowania różnych maszyn i urządzeń.

3. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wykonywania rysunków technicznych z wykorzystaniem różnych technik.

4. Rozwijanie zainteresowań technicznych w zakresie nowoczesnych technologii i technik wytwarzania.

5. Wdrażanie do samokształcenia w zakresie rozwiązywania wybranych problemów technicznych. Zadania szkoły

1. Zapewnienie warunków do kształtowania umiejętności ogólnozawodowych z zakresu technologii i materiałoznawstwa.

2. Zorganizowanie procesu kształcenia w sposób umożliwiający kształtowanie postaw twórczych, pracę w grupie, korzystanie z różnych źródeł informacji oraz samokształcenie.

3. Zapewnienie warunków do posługiwania się technologią informatyczną w zakresie projektowania i rysunku technicznego. Treści nauczania

1. Techniki przekazywania informacji technicznej.

2. Wybrane zagadnienia z materiałoznawstwa.

3. Konstrukcje mechaniczne z elementami maszynoznawstwa.

4. Wybrane techniki wytwarzania. Osiągnięcia

1. Odczytywanie podstawowych informacji technicznych.

2. Sporządzanie informacji technicznych z wykorzystaniem różnych technik.

3. Analizowanie podstawowych zjawisk z mechaniki technicznej.

4. Rozróżnianie i klasyfikowanie podstawowych maszyn i ich elementów.

5. Korzystanie z technologii informatycznej w doborze materiałów i technologii wytwarzania prostych konstrukcji.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 9 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.