Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 481 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przeznaczonych do działalności charytatywnej lub pomocy humanitarnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-14
Data wydania:2002-04-12
Data wejscia w życie:2002-05-29
Data obowiązywania:2002-05-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 481 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 55                — 4030 —                Poz. 481


481

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przeznaczonych do działalności charytatywnej lub pomocy humanitarnej. Na podstawie art. 19021 § 10 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa rodzaj dokumentów i zakres informacji wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła towarów przeznaczonych do prowadzenia działalności charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej przez organizacje społeczne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19021 § 1 Kodeksu celnego. § 2.

1. Dokumentami wymaganymi do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła, o którym mowa w art. 19021 § 1 Kodeksu celnego, są:

1) statut organizacji społecznej lub jednostki organizacyjnej lub inny dokument określający formę i zasady prowadzonej przez nią działalności,

2) spis towarów przywożonych z zagranicy, w zestawieniu ilościowym i wartościowym,

3) pisemne oświadczenie organizacji społecznej lub jednostki organizacyjnej o prowadzeniu procedur księgowych, które umożliwiają kontrolę zwolnionych od cła towarów,

4) akt darowizny towarów — w przypadkach, o których mowa w art. 19021 § 1 pkt 2 i 3 Kodeksu celnego,

5) pozwolenie właściwego organu na zorganizowanie zbiórki publicznej — w przypadku, o którym mowa w art. 19021 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego.

2. W przypadku przywiezienia towarów przez inną osobę niż organizacja społeczna lub jednostka organizacyjna, dokumentami wymaganymi do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła są także:

1) dokument, z którego wynika, że towary są przeznaczone dla organizacji społecznej lub jednostki organizacyjnej,

2) zobowiązanie organizacji społecznej lub jednostki organizacyjnej do odebrania towarów po ich dostarczeniu,

3) faktura lub faktura pro forma wystawiona na organizację społeczną lub jednostkę organizacyjną albo na osobę przywożącą towary ze wskazaniem tej organizacji lub jednostki,

4) pełnomocnictwo do przywozu wystawione przez organizację społeczną lub jednostkę organizacyjną dla osoby przywożącej towary.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej urzędowo lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji społecznej lub jednostki organizacyjnej.

4. W razie braku określenia terminu ważności dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, organ celny będzie je uznawał za dowód w sprawie przez okres 3 miesięcy od dnia ich wystawienia. §

3. Dokumentacja stosowana w procedurach księgowych, o których mowa w art. 19021 § 4 Kodeksu celnego, w zakresie prowadzenia odpowiednich kont ksiąg pomocniczych, powinna zawierać w szczególności:

1) numer dokumentu SAD,

2) ilość oraz wartość przywiezionego towaru zwolnionego od cła. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: M. Belka

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 481 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 499 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie standardów kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 498 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 497 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 496 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 495 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 494 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 493 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 492 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej urlopy wypoczynkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 491 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 490 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 489 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rejonów uprawy chmielu oraz minimalnych wymagań co do jakości chmielu w zakresie wilgotności, zawartości zanieczyszczeń organicznych i zawartości nasion.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 488 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie limitu krajowego produkcji surowca tytoniowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 487 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie gatunków organizmów morskich, dla których ustanawia się okresy lub wymiary ochronne.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 486 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie nakładu połowowego floty.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 485 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania spirytusu.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 484 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed tymi organami.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 483 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Ukrainy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek właściwych do jej pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 482 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Elektroniki z Instytutem Technologii Próżniowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 480 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 479 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego uczelni.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1748

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1038

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

 • Komunikat UE z 2008-11-20 nr 297 poz. 157

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia europejskiego konsensusu w sprawie pomocy humanitarnej

 • Monitor Polski 2002 nr 9 poz. 168

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski 2011 nr 72 poz. 711

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.