Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 494 z 2002 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-14
Data wydania:2002-03-29
Data wejscia w życie:2002-05-22
Data obowiązywania:2002-05-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 494 z 2002 - Strona 2


Strona 2 z 4

Dziennik Ustaw Nr 55                — 4056 —                Poz. 494


3) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu: a) na rzece Brdzie, Kanale Bydgoskim i Noteci dolnej, b) na rzece Noteci górnej i kanale Górnonoteckim, c) na Kanale Âlesińskim,

4) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku: a) na rzece Nogacie, Szkarpawie i Martwej Wiśle, b) na Kanale Bartnickim i Kanale Jagiellońskim, c) na Kanale Elbląskim,

5) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie: a) na odcinku rzeki Wisły od Płocka do Włocławka, b) na Kanale ˚erańskim, c) na kanałach w systemie Wielkich Jezior Mazurskich, d) na Kanale Augustowskim,

6) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie — na rzece Wiśle od km 0,0 do km 92,6 wraz z Kanałem Łączańskim. § 9.

1. Należność za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i za śluzowanie lub przejście przez pochylnię obiektów pływających ustala i pobiera za każdy miesiąc kalendarzowy właściwy regionalny zarząd gospodarki wodnej, jako jednostka organizacyjna odpowiedzialna za utrzymanie odcinków dróg wodnych

lub urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, wystawiając notę księgową dla zakładu obowiązanego do uiszczenia należności, w wysokości ustalonej na podstawie informacji złożonej przez zakład w terminie określonym w art. 149 ust. 3 ustawy, lub na podstawie własnych ustaleń, jeśli zakład nie złożył informacji w terminie.

2. Należność, o której mowa w ust. 1, zakład uiszcza na rachunek bankowy wskazany przez regionalny zarząd gospodarki wodnej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania noty księgowej.

3. Należność za śluzowanie lub przejście przez pochylnię łodzi sportowo-turystycznych oraz innych małych obiektów pływających (do 15 ton nośności), pobierana jest za pokwitowaniem uiszczenia należności, wystawionym przez właściwy regionalny zarząd gospodarki wodnej. §

10. Wzór formularza informacji, o której mowa w § 9 ust. 1, składanej przez zakład i zawierającej dane dotyczące korzystania ze śródlądowych dróg wodnych i liczby śluzowań lub przejść przez pochylnię, za każdy miesiąc kalendarzowy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

Załączniki do rozporządzenia Ministra Ârodowiska z dnia 29 marca 2002 r. (poz. 494)

Załącznik nr 1

ÂRÓDLĄDOWE DROGI WODNE, ZA KORZYSTANIE Z KTÓRYCH UISZCZA SI¢ NALE˚NOÂCI

1) Kanał Gliwicki

2) Kanał Kędzierzyński

3) rzeka Odra

4) rzeka Brda

5) Kanał Bydgoski

6) rzeka Noteć — odcinek dolny od Kanału Bydgoskiego

7) rzeka Noteć — odcinek górny do Kanału Górnonoteckiego

8) Kanał Górnonotecki

9) Kanał Âlesiński

10) rzeka Wisła wraz z Kanałem Łączańskim

11) rzeka Wisła od Płocka do Włocławka

12) Kanał ˚erański

13) rzeka Nogat

14) rzeka Szkarpawa

15) rzeka Martwa Wisła

16) Kanał Jagielloński

17) Kanał Elbląski — od km 0,0 do km 41,2, — od km 0,0 do km 5,6, — od km 94,9 do km 282,5, — od km 0,0 do km 14,4, — od km 14,4 do km 38,9, — od km 38,9 do km 176,2, — od km 59,5 do km 121,6, — od km 121,6 do km 146,6, — od km 0,0 do km 32,0, — od km 0,0 do km 92,6, — od km 633,0 do km 675,0, — od km 0,0 do km 17,2, — od km 0,0 do km 62,0, — od km 0,0 do km 25,4, — od km 0,0 do km 11,5, — od km 0,0 do km 5,8, — od Miłomłyna (km 0,0) do: jeziora Druzno (km 52,0), jeziora Szeląg Wielki (km 21,4) i jeziora Jeziorak (km 11,5),

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 494 z 2002 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 499 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie standardów kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 498 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 497 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 496 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 495 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 493 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 492 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej urlopy wypoczynkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 491 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 490 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 489 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rejonów uprawy chmielu oraz minimalnych wymagań co do jakości chmielu w zakresie wilgotności, zawartości zanieczyszczeń organicznych i zawartości nasion.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 488 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie limitu krajowego produkcji surowca tytoniowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 487 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie gatunków organizmów morskich, dla których ustanawia się okresy lub wymiary ochronne.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 486 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie nakładu połowowego floty.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 485 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania spirytusu.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 484 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed tymi organami.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 483 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Ukrainy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek właściwych do jej pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 482 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Elektroniki z Instytutem Technologii Próżniowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 481 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przeznaczonych do działalności charytatywnej lub pomocy humanitarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 480 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 479 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego uczelni.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-23 poz. 458

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych

 • Monitor Polski 2002 nr 57 poz. 785

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych w 2003 r.

 • Monitor Polski 2013 poz. 957

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2014

 • Monitor Polski 2011 nr 98 poz. 998

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2012

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-17 poz. 80

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych, na których wprowadza się usługi informacji rzecznej (RIS)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.