Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 494 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-14
Data wydania:2002-03-29
Data wejscia w życie:2002-05-22
Data obowiązywania:2002-05-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 494 z 2002


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 55                — 4055 —                Poz. 494


494

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych. Na podstawie art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803) zarządza się, co następuje: §

1. Przepisy rozporządzenia określają:

1) odcinki śródlądowych dróg wodnych, za korzystanie z których uiszcza się należności,

2) stawki należności,

3) jednostki organizacyjne uprawnione do pobierania należności oraz sposób ustalania i pobierania należności,

4) wzór formularza do składania informacji, o której mowa w art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, zwanej dalej „ustawą”. §

2. Odcinki śródlądowych dróg wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, za korzystanie z których uiszcza się należności, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. §

3. Określa się stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych wynoszące:

1) za przewóz towarów, za jeden tonokilometr: a) na rzece Odrze skanalizowanej od km 94,9 do km 282,5, na Kanale Gliwickim od km 0,0 do km 41,2 oraz na Kanale Kędzierzyńskim od km 0,0 do km 5,6 — 0,53 gr, b) na drodze wodnej Wisła—Odra od ujścia rzeki Brdy do miasta Krzyż, to jest do km 176,2 rzeki Noteć oraz na węźle gdańskim, to jest na rzekach Nogat, Szkarpawa i Wisła Martwa — 0,49 gr, c) na pozostałych drogach wodnych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia — 0,44 gr,

2) za żeglugę pustych statków towarowych lub barek, za jeden tonokilometr nośności wymierzonej statku lub barki — 0,094 gr (od iloczynu jednej tony nośności i jednego kilometra drogi wodnej przebytej przez statek),

3) za żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych, za iloczyn jednego miejsca na statku i jednego kilometra przebytej drogi wodnej — 1,30 gr,

4) za holowanie i spław drewna, za jeden tonokilometr, równoważny iloczynowi objętości 1,45 m3 drewna przemieszczonego na odległość jednego kilometra drogi wodnej — według stawki za przewóz towarów, określonej w pkt

1. § 4.

1. Dla ustalenia należności za korzystanie ze śródlądowej drogi wodnej długość trasy przebytej przez obiekt pływający określa się według kilometraża drogi wodnej. §

5. Określa się stawki należności za korzystanie ze śluz lub pochylni wynoszące:

1) za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię statku, zestawu pchanego lub holowanego, barki, tratwy, holownika i pchacza (niewchodzących w skład zestawu), statku pasażerskiego lub wycieczkowego, obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do wykonywania prac technicznych, utrzymania wód lub eksploatacji kruszyw oraz innego obiektu pływającego (powyżej 15 ton nośności), za każdy zestaw lub obiekt pływający: a) w godzinach od 700 do 1600 — 11,30 zł, b) w godzinach od 1600 do 700 — 11,86 zł,

2) za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię łodzi sportowo-turystycznych i innych małych obiektów pływających do 15 ton nośności, za każdy obiekt pływający: a) w godzinach od 700 do 1600 — 5,30 zł, b) w godzinach od 1600 do 700 — 10,60 zł,

3) za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy obiekt pływający: a) w godzinach od 700 do 1600 — 3,00 zł, b) w godzinach od 1600 do 700 — 6,00 zł. §

6. Za śluzowanie zestawu holowanego lub pchanego, który wymaga rozłączenia i odrębnych śluzowań jego członów, ustala się należność za śluzowanie każdego członu, o ile rozłączenie zestawu nie wynika ze zmiejszonej okresowo przepustowości śluzy. Należność ustala się według stawki określonej w § 5 pkt

1. §

7. Za śluzowanie lub przejście przez pochylnię razem kilku obiektów pływających należność ustala się i pobiera osobno za każdy obiekt pływający według stawki zależnej od rodzaju i wielkości obiektu pływającego, określonej w § 5, z uwzględnieniem zniżki dla osób, o których mowa w art. 144 ust. 2 ustawy. §

8. Za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz za śluzowanie lub przejście przez pochylnię obiektów pływających należność pobiera:

1) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach: a) na Kanale Gliwickim, b) na Kanale Kędzierzyńskim,

2) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu — na rzece Odrze od km 94,9 do km 282,5,

2. Za żeglugę statków pasażerskich lub wycieczkowych należność ustala się od iloczynu ilości miejsc pasażerskich na statku i długości drogi przebytej przez statek w jednym rejsie.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 494 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 499 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie standardów kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 498 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 497 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 496 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 495 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 493 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 492 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej urlopy wypoczynkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 491 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 490 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 489 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rejonów uprawy chmielu oraz minimalnych wymagań co do jakości chmielu w zakresie wilgotności, zawartości zanieczyszczeń organicznych i zawartości nasion.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 488 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie limitu krajowego produkcji surowca tytoniowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 487 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie gatunków organizmów morskich, dla których ustanawia się okresy lub wymiary ochronne.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 486 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie nakładu połowowego floty.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 485 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania spirytusu.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 484 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed tymi organami.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 483 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Ukrainy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek właściwych do jej pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 482 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Elektroniki z Instytutem Technologii Próżniowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 481 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przeznaczonych do działalności charytatywnej lub pomocy humanitarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 480 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 479 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego uczelni.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-23 poz. 458

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych

 • Monitor Polski 2002 nr 57 poz. 785

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych w 2003 r.

 • Monitor Polski 2013 poz. 957

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2014

 • Monitor Polski 2011 nr 98 poz. 998

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2012

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-17 poz. 80

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych, na których wprowadza się usługi informacji rzecznej (RIS)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.