Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 495 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-14
Data wydania:2002-04-15
Data wejscia w życie:2002-05-29
Data obowiązywania:2002-05-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 495 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 55                — 4059 —                Poz. 495


495

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego. Na podstawie art. 13b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623) zarządza się, co następuje: §

1. Projekt planu ochrony dla parku narodowego, zwany dalej „planem ochrony”, sporządza się z uwzględnieniem:

1) wyników oceny wartości naukowych, przyrodniczych, społecznych, kulturowych i wychowawczych oraz swoistych cech krajobrazu,

2) dostępnych opracowań w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1, oraz map tematycznych obszaru objętego planem ochrony. §

2. W zależności od charakterystyki obszaru objętego planem ochrony ocena, o której mowa w § 1 pkt 1, obejmuje:

1) charakterystykę przyrody nieożywionej i gleby w zakresie: a) utworów geologicznych, wód podziemnych i rzeźby terenu, b) opisu gleby zgodnie z obowiązującą klasyfikacją gleb,

2) charakterystykę ekosystemów wodnych z uwzględnieniem cech charakterystycznych przyrody i hydrografii,

3) charakterystykę ekosystemów leśnych w zakresie: a) typów siedliskowych lasu, b) zespołów roślinności leśnej, c) taksacji drzewostanów w wydzieleniach leśnych, d) zgodności składów gatunkowych drzewostanów z siedliskami, e) opisu zdrowotności drzewostanów, f) struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanów,

4) charakterystykę lądowych ekosystemów nieleśnych w zakresie opisu rodzajów użytkowania gruntów,

5) opis roślinności w zakresie zespołów roślinnych według aktualnego oraz potencjalnego ich stanu,

6) opis gatunków roślin dziko występujących: a) zagrożonych wyginięciem, b) objętych ochroną krajową i międzynarodową, c) ich siedlisk, d) obcych zagrażających rodzimym gatunkom roślin,

7) opis gatunków zwierząt dziko występujących: a) zagrożonych wyginięciem, b) objętych ochroną krajową i międzynarodową, c) ich siedlisk, d) obcych zagrażających rodzimym gatunkom zwierząt,

8) opis wartości kulturowych, z wyszczególnieniem: a) miejsc pamięci narodowej, b) obiektów zabytkowych o znaczeniu krajowym, regionalnym i lokalnym,

9) charakterystykę stanu zagospodarowania przestrzennego, z opisem: a) infrastruktury technicznej, turystycznej i edukacyjnej, b) zabudowy osadniczej i przemysłowej, c) terenów zieleni i zadrzewień, d) terenów zdegradowanych pod względem przyrodniczym, e) gruntów przeznaczonych do zalesienia, f) zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla środowiska przyrodniczego, w szczególności pochodzenia antropogenicznego,

10) sporządzenie map tematycznych, w zakresie: a) występowania wód powierzchniowych, b) klasyfikacji gleb, c) występowania ekosystemów, d) typów siedliskowych lasu, e) aktualnej roślinności, f) potencjalnej roślinności, g) miejsc występowania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, h) występowania siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin dziko występujących i siedlisk gatunków zwierząt dziko występujących, podlegających ochronie, i) rozmieszczenia chronionych gatunków roślin i zwierząt,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 495 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 499 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie standardów kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 498 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 497 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 496 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 494 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 493 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 492 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej urlopy wypoczynkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 491 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 490 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 489 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rejonów uprawy chmielu oraz minimalnych wymagań co do jakości chmielu w zakresie wilgotności, zawartości zanieczyszczeń organicznych i zawartości nasion.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 488 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie limitu krajowego produkcji surowca tytoniowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 487 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie gatunków organizmów morskich, dla których ustanawia się okresy lub wymiary ochronne.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 486 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie nakładu połowowego floty.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 485 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania spirytusu.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 484 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed tymi organami.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 483 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Ukrainy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek właściwych do jej pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 482 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Elektroniki z Instytutem Technologii Próżniowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 481 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przeznaczonych do działalności charytatywnej lub pomocy humanitarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 480 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 479 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego uczelni.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-11 poz. 507

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-05 poz. 1212

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej parku narodowego

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-14 poz. 497

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-11 poz. 506

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-06 poz. 307

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeleniej Górze


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.