Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 499 z 2002 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie standardów kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-14
Data wydania:2002-04-15
Data wejscia w życie:2002-05-29
Data obowiązywania:2002-05-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 499 z 2002 - Strona 2


Strona 2 z 3

Dziennik Ustaw Nr 55                — 4066 —                Poz. 499


i praktyki oraz zweryfikowanych wyników badań naukowych, istotnych dla kierunku kształcenia,

4) szczegółowe treści nauczania wzajemnie się uzupełniają,

5) proces kształcenia jest ukierunkowany na uzyskanie wiedzy, umiejętności oraz ukształtowanie cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej,

6) proces kształcenia sprzyja rozwijaniu umiejętności samokształcenia,

7) zajęcia praktyczne i praktyki związane z opieką nad człowiekiem zdrowym i chorym stanowią integralną część procesu kształcenia,

8) kształcenie uwzględnia stosowanie efektywnych strategii nauczania i prowadzone jest z zastosowaniem metod adekwatnych do założonych celów,

9) program kształcenia umożliwia pogłębienie wiedzy przydatnej do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej, w szczególności poprzez organizację zajęć fakultatywnych, wykładów monograficznych, staży, wizyt studyjnych,

10) w programie kształcenia uwzględnia się współpracę międzynarodową,

11) w procesie kształcenia uczelnia stosuje Europejski System Transferu Punktów,

12) proces kształcenia kończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem dyplomowym. §

3. Ustala się następujące standardy kształcenia w uczelni w zakresie kadry prowadzącej kształcenie:

1) uczelnia musi dysponować kadrą gwarantującą odpowiedni poziom nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) nauczanie przedmiotów z pielęgniarstwa i położnictwa oraz praktyki prowadzą nauczyciele akademiccy, posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej oraz minimum roczną praktykę zawodową, zgodną z nauczanym przedmiotem,

3) nauczyciele przedmiotów współpracują z prowadzącymi praktyki w zakresie kształtowania praktycznych umiejętności studentów,

4) nauczyciele akademiccy planują własny rozwój zawodowy, stale podnoszą kwalifikacje zawodowe, poprzez kształcenie kierunkowe odpowiednio w zakresie pielęgniarstwa lub położnictwa albo nauk medycznych, oraz kwalifikacje pedagogiczne,

5) uczelnia stwarza nauczycielom akademickim warunki do łączenia pracy dydaktycznej z prowadzeniem badań naukowych,

6) nauczyciele akademiccy podlegają ocenie w zakresie jakości prowadzonego kształcenia.

§

4. Ustala się następujące standardy kształcenia w uczelni w zakresie bazy dydaktycznej:

1) uczelnia zapewnia strukturę umożliwiającą sprawną organizację procesu dydaktycznego,

2) uczelnia posiada bazę materialną i dydaktyczną o strukturze dostosowanej do liczby studentów, w tym: a) sale wykładowe, b) sale ćwiczeń, c) pracownie specjalistyczne, w tym anatomii, fizjologii, d) pracownie umiejętności pielęgniarskich, e) pracownie umiejętności położniczych, f) pracownie informatyczne, g) pracownie nauki języków obcych, h) bibliotekę i czytelnię wyposażone w aktualne piśmiennictwo w zakresie nauczanych dyscyplin oraz Internet,

3) uczelnia zapewnia odpowiednio do liczby studentów: a) zaplecze do realizacji ćwiczeń praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych, b) dostęp do obiektów sportowych, a zwłaszcza do sali gimnastycznej, c) bazę socjalną,

4) przy doborze zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów realizujących praktyczną naukę zawodu uczelnia kieruje się możliwością osiągnięcia założonych celów dydaktycznych i zapewnienia wysokiej jakości kształcenia praktycznego, uwzględniając w szczególności: a) rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, b) liczbę i kwalifikacje kadry pielęgniarskiej, położnych, c) urządzenie i wyposażenie zakładu, d) wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt i materiały medyczne, niezbędne do kształtowania umiejętności praktycznych studentów oraz ochrony przed zakażeniem, urazem, wypadkiem, e) prowadzenie działalności naukowo-badawczej, f) wdrażane przez jednostkę programy zapewnienia jakości, g) organizację warunków nauczania,

5) praktyczna nauka zawodu i praktyka organizowana poza strukturą uczelni odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy uczelnią a podmiotem realizującym zajęcia praktyczne.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 499 z 2002 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 498 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 497 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 496 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 495 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 494 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 493 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 492 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej urlopy wypoczynkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 491 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 490 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 489 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rejonów uprawy chmielu oraz minimalnych wymagań co do jakości chmielu w zakresie wilgotności, zawartości zanieczyszczeń organicznych i zawartości nasion.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 488 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie limitu krajowego produkcji surowca tytoniowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 487 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie gatunków organizmów morskich, dla których ustanawia się okresy lub wymiary ochronne.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 486 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie nakładu połowowego floty.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 485 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania spirytusu.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 484 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed tymi organami.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 483 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Ukrainy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek właściwych do jej pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 482 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Elektroniki z Instytutem Technologii Próżniowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 481 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przeznaczonych do działalności charytatywnej lub pomocy humanitarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 480 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 479 z 20022002-05-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego uczelni.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-10 poz. 1091

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 802

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-02 poz. 1073

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-20 poz. 506

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-10 poz. 1090

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.