Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 568 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-23
Data wydania:2002-04-23
Data wejscia w życie:2002-06-07
Data obowiązywania:2002-05-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 568 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 63                — 4502 —                Poz. 568


568

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji. Na podstawie art. 222 ust. 1 i art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji (Dz. U. Nr 69, poz. 331 oraz z 1997 r. Nr 15, poz. 85 i Nr 157, poz. 1030) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§

1. 1. Organami właściwymi do nakładania obowiązków i zadań w zakresie utrzymywania mocy produkcyjnych i remontowych, niezbędnych do wytwarzania rzeczy ruchomych na okres zagrożenia wojennego na potrzeby obrony państwa albo przemieszczania tych mocy w obrębie przedsiębiorcy lub między przedsiębiorcami, odpowiednio są:

1) Minister Obrony Narodowej,

2) minister właściwy do spraw gospodarki.

2. Nakładanie obowiązków i zadań przez ministrów, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji administracyjnej.”;

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana z budżetu ministrów wymienionych w § 1 ust. 1.”;

3) w § 4: a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „i wojewodowie”, b) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) przygotowania przedsiębiorców do realizacji nałożonych obowiązków i zadań,” c) w ust. 2 skreśla się wyrazy „lub wojewodę” oraz wyrazy „Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych i Administracji” zastępuje się wyrazami „Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych”, d) w ust. 4 wyrazy „organy wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw gospodarki”;

4) w § 5 i 6 wyrazy „Minister Gospodarki” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw gospodarki”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 568 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 578 z 20022002-05-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2002 r. sygn. akt K. 2/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 577 z 20022002-05-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu finansowania z budżetu państwa kosztów świadczeń zdrowotnych, udzielanych w związku z chorobami zakaźnymi i zakażeniami.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 576 z 20022002-05-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gmin położonych w strefie nadgranicznej oraz wzorów tablic umieszczanych w tej strefie i zasad ich utrzymania przez Straż Graniczną.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 575 z 20022002-05-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 574 z 20022002-05-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia podmiotów upoważnionych do wydawania i zatwierdzania dokumentów uprawniających statek do przewozu ziarna luzem.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 573 z 20022002-05-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych koleją oraz szkolenia i egzaminowania kandydatów na doradców.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 572 z 20022002-05-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 571 z 20022002-05-23

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 570 z 20022002-05-23

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 569 z 20022002-05-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-09 poz. 363

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-04 poz. 152

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-22 poz. 1630

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw deregulacji gospodarczych

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-10 poz. 1379

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2013 r. na rzecz obrony państwa

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 952

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad współdziałania Ministra Obrony Narodowej z zarządcami i przewoźnikami kolejowymi w zakresie dostosowania infrastruktury kolejowej do wymogów obronności państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.