Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 610 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych okresowo do obrotu, bez konieczności uzyskania pozwolenia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-29
Data wydania:2002-05-24
Data wejscia w życie:2002-06-01
Data obowiązywania:2002-05-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 610 z 2002


Strona 1 z 15

Dziennik Ustaw Nr 66                — 4764 —                Poz. 610


610

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych okresowo do obrotu, bez konieczności uzyskania pozwolenia. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1801 i z 2002r. Nr 32, poz. 300) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych okresowo do obrotu, bez konieczności uzyskania pozwolenia (Dz. U. Nr 156, poz. 1834) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wyrazy „do dnia 31 maja 2002 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2002 r.”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2002 r. Minister Zdrowia: M. Łapiński

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 610 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 612 z 20022002-05-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2002 r. sygn. akt K. 29/00.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 611 z 20022002-05-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2002 r. sygn. akt SK. 20/00.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 609 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 608 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub materiału medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 607 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie trybu przydzielania i zwalniania mieszkań pracownikom stanowiącym Służbę Parków Narodowych, trybu i szczegółowych zasad obliczania oraz trybu i terminu wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystywanie bezpłatnego mieszkania.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 606 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 605 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 604 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 603 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie listy technologii (procesów chemicznych), w których substancje kontrolowane mogą być stosowane jako czynniki ułatwiające niektóre procesy chemiczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 602 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów wymaganych przy przywozie z zagranicy substancji kontrolowanych pochodzących z odzysku.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 601 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 600 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 599 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, służby i instytucje czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 598 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wylosowanych obwodów objętych spisem kontrolnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 597 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 596 z 20022002-05-29

  Ustawa z dnia 8 maja 2002 r. o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-31 poz. 1834

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych okresowo do obrotu, bez konieczności uzyskania pozwolenia.

 • Komunikat UE z 2010-12-31 nr 359 poz. 17

  Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia (...)

 • Komunikat UE z 2007-12-28 nr 316 poz. 57

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia (...)

 • Komunikat UE z 2007-03-30 nr 73 poz. 14

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 (...)

 • Legislacja UE z 2009-03-31 nr 87 poz. 174

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie produktów leczniczych terapii (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.