Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 613 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych oraz sposobu ich organizacji dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-05
Data wydania:2002-05-21
Data wejscia w życie:2002-06-20
Data obowiązywania:2002-06-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 613 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 67                — 4782 —                Poz. 613


613

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych oraz sposobu ich organizacji dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 475 i Nr 128, poz. 1403) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa rodzaje i sposób organizacji kursów:

1) adaptacji w społeczeństwie polskim — dla repatrianta i przybyłych z nim do Rzeczypospolitej Polskiej członków jego najbliższej rodziny,

2) języka polskiego — dla repatrianta i przybyłych z nim do Rzeczypospolitej Polskiej członków jego najbliższej rodziny, a także dla osoby, której wydano decyzję o przyrzeczeniu wydania wizy repatriacyjnej.

2. Kursy są prowadzone zgodnie z programami kursów ustalanymi przez organizatora, o którym mowa w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, z uwzględnieniem stopnia znajomości języka polskiego w mowie i piśmie przez uczestników kursu oraz ich potrzeb w zakresie adaptacji.

3. W przypadku gdy organizatorem kursu nie jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, program kursu opracowany przez organizatora jest zatwierdzany odpowiednio przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. § 2.

1. Dla dzieci sześcioletnich, korzystających z rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, mogą być organizowane — w zależności od indywidualnych potrzeb — dodatkowe zajęcia w zakresie nauki języka polskiego i adaptacji w środowisku.

2. Zajęcia z języka polskiego oraz adaptacji w środowisku, dostosowane do potrzeb dziecka, są prowadzone odpowiednio przez przedszkole lub szkołę, do której dziecko uczęszcza.

3. W zależności od stopnia znajomości języka polskiego, liczba godzin zajęć, o których mowa w ust. 1, może wynosić od 20 do 80 godzin. § 3.

1. Dla dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu oraz obowiązkowi nauki są organizowane — w zależności od ich indywidualnych potrzeb — kursy języka polskiego oraz kursy adaptacyjne, wyrównujące różnice programowe nauczania przedmiotów ogólnokształcących, integralnie powiązane z nauką.

2. Zajęcia w ramach kursów, o których mowa w ust. 1, są prowadzone według programów dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży.

3. W zależności od stopnia znajomości języka polskiego oraz potrzeb w zakresie wyrównywania różnic programowych, liczba godzin dydaktycznych w ramach kursów może wynosić od 30 do 100 godzin. § 4.

1. Dla osób pełnoletnich są organizowane — w zależności od ich indywidualnych potrzeb — następujące rodzaje kursów:

1) kursy języka polskiego dostosowane do stopnia znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,

2) kursy adaptacji w społeczeństwie polskim, zawierające treści z zakresu wiedzy o społeczeństwie i z zakresu przedsiębiorczości oraz wiedzy o rynku pracy.

2. W zależności od stopnia znajomości języka polskiego, liczba godzin dydaktycznych kursu języka polskiego może wynosić od 30 do 100 godzin; liczba godzin dydaktycznych kursu adaptacji w społeczeństwie polskim wynosi minimum 40 godzin.

3. Kursy języka polskiego i kursy adaptacji w społeczeństwie polskim są organizowane w miejscu wskazanym przez organizatora w formie kursu wieczorowego lub zajęć sobotnio-niedzielnych. §

5. Kursy mogą być organizowane w formie obozów:

1) językowo-adaptacyjnych dla repatrianta lub członków jego najbliższej rodziny,

2) języka polskiego dla osób, którym wydano decyzję o przyrzeczeniu wydania wizy repatriacyjnej. § 6.

1. W przypadku gdy kurs jest organizowany poza miejscem zamieszkania uczestników kursu, organizator kursu zapewnia uczestnikom bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, a także dojazd lub zwrot poniesionych kosztów dojazdu pociągiem lub autobusem.

2. Koszty z tytułu zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu uczestnika kursu są finansowane ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 613 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 625 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 624 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 623 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 622 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 621 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Promocji i Reklamy "Plus Media".

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 620 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 619 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 618 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 617 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 616 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 615 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 614 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Uchwały polskiej spółki z o.o. w obcym języku

  Czy uchwały wspólników - obcokrajowców polskiej spółki z o.o. - w braku znajomości przez nich języka polskiego, muszą być sporządzone w ich ojczystym języku, czy (...)

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

 • Wjazd cudzoziemca na terytorium RP

  Czy żona Brytyjczyka, która ma obywatelstwo japońskie, korzysta z prawa pobytu w Polsce razem z mężem? Na podstawie jakiego dokumentu może wjechać do Polski mąż, (...)

 • Repatriacja z Białorusi

  Jestem obywatelem Białorusi pochodzenia polskiego. Skończyłem studia wyższe w Polsce. Wiem że w ustawie istnieje zapis iż obywatele azjatyckich krajów oraz azjatyckiej (...)

 • Język umowy zawieranej przez przedsiębiorców

  W obrocie gospodarczym kontrahenci krajowi coraz częściej proponują nam zawieranie umowy w języku obcym lub w języku obcym + tłumaczenie (gdzie autentycznym tekstem (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 266

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie objęcia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej honorowym patronatem Wielkiego słownika języka polskiego PAN

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-03 poz. 819

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa, udzielania dotacji gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy, zwrotu gminie kosztów poniesionych na pokrycie remontów lub adaptacji lokali mieszkalnych dla repatriantów oraz wzorów wniosków o udzielenie gminie dotacji.

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-28 poz. 539

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej

 • Monitor Polski 2003 nr 34 poz. 442

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2003 r. uchylające postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji sił sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Turcji

 • Monitor Polski 1998 nr 6 poz. 95

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 1998 r. w sprawie powołania Prezesa Narodowego Banku Polskiego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.