Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 617 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-05
Data wydania:2002-05-09
Data wejscia w życie:2002-06-20
Data obowiązywania:2002-06-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 617 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 67                — 4789 —                Poz. 617


617

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 883, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 2, poz. 5 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wysokość, szczegółowe zasady otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokość równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”. § 2.

1. Funkcjonariusz w korpusie oficerów Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, w wysokości:

1) generał: a) mężczyzna — 3 590,33 zł, b) kobieta — 3 634,37 zł,

2) oficer od stopnia pułkownika do stopnia majora: a) mężczyzna — 1 895,51 zł, b) kobieta — 1 891,29 zł,

3) oficer od stopnia kapitana do stopnia podporucznika: a) mężczyzna — 1 863,24 zł, b) kobieta — 1 859,02 zł.

2. Funkcjonariusz w korpusie chorążych Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, w wysokości:

1) mężczyzna — 1 812,78 zł,

2) kobieta — 1 808,56 zł.

3. Funkcjonariusz w korpusie podoficerów Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, w wysokości:

1) mężczyzna — 1 789,81 zł,

2) kobieta — 1 785,59 zł.

4. Funkcjonariusz w korpusie szeregowych Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, w wysokości:

1) mężczyzna — 1 724,52 zł,

2) kobieta — 1 720,30 zł.

5. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 1—4, otrzymuje równoważnik pieniężny za czyszczenie chemiczne umundurowania, w wysokości 287,00 zł. § 3.

1. Funkcjonariusz otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie i równoważnik pieniężny za czyszczenie chemiczne umundurowania z pierwszym dniem roku mundurowego, który obejmuje okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca roku następnego.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy funkcjonariusza mianowanego po raz pierwszy do służby w czasie roku mundurowego. §

4. Równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie i równoważnik pieniężny za czyszczenie chemiczne umundurowania wypłaca się funkcjonariuszowi w terminie 60 dni od dnia powstania uprawnienia do równoważników. § 5.

1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 2—5 lub ust. 3 pkt 1, 2 i 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej „ustawą”, oraz funkcjonariusz w służbie przygotowawczej zwolniony na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 6 ustawy przed upływem okresu, za który wypłacano równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, jest obowiązany zwrócić część równoważnika, liczoną w pełnych miesiącach, za okres niepozostawania w służbie.

2. Równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie nie przysługuje funkcjonariuszowi korzystającemu z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego, trwającego dłużej niż 6 miesięcy, za okres tego urlopu.

3. W przypadku wypłaty równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie przed rozpoczęciem urlopu, o którym mowa w ust. 2, funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić część pobranego równoważnika w wysokości proporcjonalnej do okresu trwania urlopu (liczonego w pełnych miesiącach). Zwrot równoważnika pieniężnego następuje nie później niż w ostatnim dniu pełnienia służby przed rozpoczęciem urlopu. § 6.

1. Wypłatę równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie zawiesza się funkcjonariuszowi w przypadku zawieszenia go w czynnościach służbowych z powodu wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego lub dyscyplinarnego, na okres tego zawieszenia (liczonego w pełnych miesiącach).

2. Wznowienie wypłaty równoważnika pieniężnego następuje po zakończeniu okresu zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych, chyba że został

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 617 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 625 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 624 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 623 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 622 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 621 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Promocji i Reklamy "Plus Media".

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 620 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 619 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 618 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 616 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 615 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 614 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 613 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych oraz sposobu ich organizacji dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-19 poz. 251

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 610

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-17 poz. 868

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-01 poz. 1295

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-11 poz. 157

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.