Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 623 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-05
Data wydania:2002-05-24
Data wejscia w życie:2002-06-20
Data obowiązywania:2002-06-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 623 z 2002


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 67                — 4810 —                Poz. 623


623

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Ustala się stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, według:

1) stopnia służbowego z uwzględnieniem wysługi lat, w wysokości określonej w tabelach stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) stanowiska służbowego dla poszczególnych stanowisk służbowych z uwzględnieniem stopnia etatowego i grupy uposażenia, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Stawki uposażenia zasadniczego ustala się odrębnie dla funkcjonariuszy objętych i nieobjętych ubez-

pieczeniem emerytalnym i rentowym, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Do funkcjonariuszy służby kandydackiej stosuje się stawki uposażenia zasadniczego według stopnia i stanowiska służbowego ustalone dla funkcjonariuszy nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. §

2. Stawki, o których mowa w §1, przysługują funkcjonariuszom od dnia 1 kwietnia 2002 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. (poz. 623)

Załącznik nr 1

STAWKI UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA SŁU˚BOWEGO Z UWZGL¢DNIENIEM WYSŁUGI LAT

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 623 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 625 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 624 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 622 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 621 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Promocji i Reklamy "Plus Media".

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 620 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 619 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 618 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 617 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 616 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 615 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 614 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 613 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych oraz sposobu ich organizacji dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Renta inwalidzka i świadczenie pieniężne żołnierza

  Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej przysługuje (...)

 • Zajęcie poborów za zaległe alimenty

  Jestem żołnierzem zawodowym w trakcie rozwodu mam zasądzone alimenty na nie pracującą żonę i dzieci. Zalegam żonie z alimentami. Żona podała do komornika aby ściągnął (...)

 • Służba w Policji a Kodeks pracy

  Czy do stosunku służbowego funkcjonariuszy Policji stosuje się Kodeks pracy?

 • Wprowadzanie w błąd instytucji

  31 stycznia br. zostałem w dość zły sposób potraktowany przez funkcjonariuszy SOK, całość zdarzenia polegała na tym: rozmawiając z osobami bezdomnymi koczującymi (...)

 • Urlop wychowawczy dla funkcjonariusza

  Po urodzeniu dziecka i po urlopie macierzyńskim chciałabym wrócić do pracy. Wychowaniem dziecka chce zająć się ojciec dziecka. Nie jesteśmy małżeństwem i jak na (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-31 poz. 1197

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-13 poz. 920

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-22 poz. 1616

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-01 poz. 506

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-15 poz. 1349


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.