Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 627 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-06
Data wydania:2002-05-25
Data wejscia w życie:2002-06-14
Data obowiązywania:2002-06-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 627 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 68                — 4822 —                Poz. 627


627

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych. Na podstawie art. 26 pkt 2 i art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza się, co następuje: §

1. Upoważnia się polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych, określone w załączniku do rozporządzenia, do wydawania zezwoleń zagranicznych. §

2. Organizacje, o których mowa w § 1, obowiązane są do:

1) prowadzenia ewidencji wydawanych zezwoleń zagranicznych,

2) prawidłowego rozliczania należności z tytułu opłat za wydane zezwolenia zagraniczne,

3) posiadania wydzielonego pomieszczenia umożliwiającego sprawną obsługę przedsiębiorców w zakresie wydawania zezwoleń zagranicznych,

4) przechowywania zezwoleń zagranicznych w warunkach zapewniających należytą ich ochronę przed zaginięciem, zniszczeniem lub utratą z innych przyczyn, a także w warunkach zapewniających dostęp do zezwoleń tylko osobom upoważnionym przez organizację,

5) wyposażenia pomieszczeń w urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów,

6) zawarcia umowy o ubezpieczeniu zezwoleń od wszelkiego ryzyka na kwotę nie niższą niż kwota stanowiąca iloczyn liczby zezwoleń zagranicznych będących każdorazowo w posiadaniu organizacji i opłat należnych z tytułu ich wydania,

7) przekazywania do Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie, zwanego dalej „BOTM”, danych, dotyczących w szczególności: a) przedsiębiorców zrzeszonych w organizacji, b) liczby pojazdów samochodowych uprawnionych do wykonywania przewozów, c) ważności badań technicznych pojazdów samochodowych, d) rodzaju, ilości oraz numerów pobieranych i rozliczanych przez poszczególnych przedsiębiorców zezwoleń zagranicznych. § 3.

1. W razie naruszenia przez organizację warunków, o których mowa w § 2, kierownik BOTM wzywa organizację do usunięcia powstałych nieprawidłowości, a w razie ich nieusunięcia może skierować do ministra właściwego do spraw transportu wniosek o pozbawienie organizacji upoważnienia do wydawania zezwoleń zagranicznych.

2. W przypadku określonym w ust. 1 organizacja obowiązana jest do natychmiastowego wstrzymania wydawania zezwoleń zagranicznych oraz zwrotu do BOTM pozostających w jej dyspozycji zezwoleń zagranicznych. § 4.

1. Organizacja pobiera zezwolenia zagraniczne w siedzibie BOTM, po przedstawieniu pisemnego zapotrzebowania ilościowego na poszczególne rodzaje zezwoleń.

2. Organizacja wydaje zezwolenia zagraniczne tylko przedsiębiorcom w niej zrzeszonym, którzy są uprawnieni do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.

3. Szczegółowe zasady pobierania i wydawania przez organizację zezwoleń zagranicznych określa porozumienie zawarte przez nią z kierownikiem BOTM. § 5.

1. W razie zaginięcia, zniszczenia lub utraty pobranych zezwoleń zagranicznych organizacja obowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia BOTM oraz sporządzenia protokołu, w którym szczegółowo przedstawia okoliczności tego zdarzenia oraz rodzaj, ilość, a także numery utraconych zezwoleń.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, organizacja przekazuje do BOTM nie później niż w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia utraty zezwoleń. § 6.

1. Organizacja ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zaginięcia, utraty lub zniszczenia zezwoleń zagranicznych.

2. Organizacja jest obowiązana do przekazania kwoty opłat należnych za te zezwolenia, w terminie 30 dni od dnia ich zaginięcia, zniszczenia lub utraty.

3. Wysokość należnych opłat, o których mowa w ust. 2 oraz w § 2 pkt 2, określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 150, poz. 1685), a tryb ich przekazywania — przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania (Dz. U. Nr 154, poz. 1811). §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 627 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 632 z 20022002-06-06

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2002 r. sygn. akt SK. 32/01

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 631 z 20022002-06-06

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dysponowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, niepodlegającymi zwrotowi.

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 630 z 20022002-06-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenia na broń.

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 629 z 20022002-06-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 628 z 20022002-06-06

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy.

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 626 z 20022002-06-06

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-15 poz. 869

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-15 poz. 870

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za czynności administracyjne z tytułu wydania zezwolenia zagranicznego

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-06 poz. 626

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym.

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-30 poz. 125

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-17 poz. 1461

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.