Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 630 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenia na broń.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-06
Data wydania:2002-05-06
Data wejscia w życie:2002-06-21
Data obowiązywania:2002-06-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 630 z 2002


Strona 1 z 15

Dziennik Ustaw Nr 68                — 4833 —                Poz. 630


630

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 i z 2001 r. Nr 27, poz. 298) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz. 898 i z 2001 r. Nr 22, poz. 261) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1: a) w pkt 1 wyrazy „narządu ruchu” zastępuje się wyrazami „układu ruchu”, b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) badania specjalistyczne i pomocnicze zlecone przez lekarza przeprowadzającego ogólną ocenę stanu zdrowia, zwanego dalej «lekarzem upoważnionym», w tym: a) badanie przez lekarza psychiatrę, b) badanie przez lekarza okulistę, przy uwzględnieniu sposobu oceny określonego w załączniku nr 10 do rozporządzenia, c) konsultacje innych lekarzy specjalistów i badania pomocnicze, które lekarz uzna za niezbędne w wyniku przeprowadzonej oceny stanu zdrowia.”;

2) w § 3 w ust. 7 wyrazy „kopia badania psychologicznego” zastępuje się wyrazami „kopia orzeczenia psychologicznego”;

3) w § 4 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) specjalizację w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej, medycyny rodzinnej, medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej, medycyny kolejowej, medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny sportowej,”;

4) w § 5: a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w wymiarze łącznym co najmniej 42 godzin, w zakresie:

1) wybranych przepisów o broni i amunicji,

2) wybranych informacji o broni,

3) zasad orzecznictwa lekarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawnych dotyczących orzekania o zakresie sprawności psychofizycznej do dysponowania bronią,

4) metodyki badań układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, stanu narządu słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu,

5) problematyki alkoholizmu i uzależnień od substancji psychoaktywnych,

6) sposobu dokumentowania badań.

3. Szkolenie prowadzą jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy, według programu ustalonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.”, b) w ust. 4 skreśla się pkt 6;

5) w § 6: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) dyplom magistra psychologii lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do dnia 1 października 1981 r. lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do dnia 31 grudnia 1992 r.,” b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w wymiarze łącznym co najmniej 60 godzin, w zakresie:

1) wybranych przepisów o broni i amunicji,

2) wybranych informacji o broni,

3) zasad orzecznictwa psychologicznego w zakresie sprawności psychicznej do dysponowania bronią,

4) metodyki badań, właściwej do oceny poziomu rozwoju umysłowego, osobowości i dojrzałości społecznej,

5) problematyki alkoholizmu i uzależnień od substancji psychoaktywnych.”;

6) w § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub 2, odpowiednio lekarz lub psycholog niezwłocznie powiadamia właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o tym fakcie.”;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 630 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 632 z 20022002-06-06

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2002 r. sygn. akt SK. 32/01

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 631 z 20022002-06-06

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dysponowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, niepodlegającymi zwrotowi.

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 629 z 20022002-06-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 628 z 20022002-06-06

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy.

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 627 z 20022002-06-06

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 626 z 20022002-06-06

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-16 poz. 261

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-23 poz. 299

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-15 poz. 117

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-15 poz. 1563

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-09 poz. 1536

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.