Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 731 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawy o Policji, ustawy o cudzoziemcach i ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-21
Data wydania:2002-05-23
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-06-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 731 z 2002


Strona 1 z 2
731

USTAWA z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawy o Policji, ustawy o cudzoziemcach i ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 5 otrzymuje brzmienie: „Art. 5.

1. Organem administracji rządowej właściwym w sprawach gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji kryminalnych jest Komendant Główny Policji.

2. Komendant Główny Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, zwanego dalej «Centrum», będącego komórką organizacyjną w Komendzie Głównej Policji.”;

Dziennik Ustaw Nr 81

2) art. 6 otrzymuje brzmienie:                — 5486 —                Poz. 731


k) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub obywatelstwo, w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL, l) numer identyfikacji podatkowej NIP, m) numer identyfikacyjny REGON,”;

„Art. 6. Do zadań Komendanta Głównego Policji, będącego Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, zwanego dalej «Szefem Centrum», należy w szczególności:

1) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych,

2) prowadzenie baz danych, w tym Krajowego Systemu Informatycznego,

3) opracowywanie analiz informacji kryminalnych,

4) zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonym i przetwarzanym w Centrum informacjom kryminalnym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 42, poz. 474, Nr 49, poz. 509 i Nr 100, poz. 1087 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) oraz ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676),

5) współpraca międzynarodowa przy wykonywaniu ratyfikowanych umów międzynarodowych w zakresie przekazywania informacji kryminalnych.”;

3) skreśla się art. 7—10;

4) w art. 11 skreśla się ust. 3 i 4;

5) art. 12 otrzymuje brzmienie: „Art. 12. Do pracy w Centrum mogą być, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, oddelegowani żołnierze, funkcjonariusze oraz pracownicy podmiotów uprawnionych.”;

6) w art. 13 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) dane personalne: a) nazwisko, b) imiona, c) imiona i nazwiska poprzednie, d) imiona rodziców i nazwisko rodowe matki, e) datę i miejsce urodzenia, f) płeć, g) pseudonim, h) adres miejsca zameldowania, i) adres miejsca pobytu, j) cechy dokumentów tożsamości: rodzaj dokumentu, datę wystawienia dokumentu, organ wystawiający dokument, numer, serię dokumentu,

7) w art. 15 wyrazy „o której mowa w art. 22 ust. 1” zastępuje się wyrazami „o której mowa w art. 21 ust. 2”;

8) w art. 19 w pkt 11 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 12 w brzmieniu: „12) organy administracji publicznej właściwe w sprawach obywatelstwa, cudzoziemców i repatriacji.”;

9) art. 21 otrzymuje brzmienie: „Art. 21.

1. Podmioty uprawnione przekazują z urzędu informacje kryminalne Szefowi Centrum niezwłocznie po ich uzyskaniu, z zastrzeżeniem art. 24 ust.

1. Informacje kryminalne, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. e), podmioty uprawnione przekazują na zapytanie.

2. Podmioty uprawnione przekazują Szefowi Centrum informacje kryminalne na wypełnionych kartach rejestracyjnych.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory kart rejestracyjnych, sposób ich wypełniania oraz katalog rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych, uwzględniając zakres gromadzonych informacji kryminalnych określonych w art. 13.”;

10) art. 22 otrzymuje brzmienie: „Art. 22. Podmioty zobowiązane, niebędące podmiotami uprawnionymi, przekazują informacje kryminalne Szefowi Centrum wyłącznie na jego zapytanie, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 1.”;

11) w art. 23 wyrazy „uwzględniającego wzory kart, o których mowa w art. 22 ust. 3” zastępuje się wyrazami „uwzględniającego wzory kart, o których mowa w art. 21 ust. 3 oraz w art. 28 ust. 5”;

12) w art. 25 w ust. 2 po wyrazach „od niego otrzymały” skreśla się wyrazy „lub mu przekazały”;

13) w art. 28: a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „wraz z uzasadnieniem”, b) skreśla się ust. 3;

14) art. 37 otrzymuje brzmienie:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 731 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 741 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 740 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 739 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki w szkołach Państwowej Straży Pożarnej, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 738 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 737 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 736 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 735 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 734 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 733 z 20022002-06-21

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 732 z 20022002-06-21

  Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.