Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 735 z 2002 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-21
Data wydania:2002-06-07
Data wejscia w życie:2002-08-21
Data obowiązywania:2002-06-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 735 z 2002 - Strona 3


Strona 3 z 4

Dziennik Ustaw Nr 81                — 5495 —                Poz. 735


padkowym dostępem pracowników do strefy zagrożenia.

2. Walce robocze, bębny i rolki, o których mowa w ust. 1, powinny być osłonięte w sposób uniemożliwiający wciągnięcie odzieży lub rąk pracownika. § 9.

1. Urządzenia techniczne służące do podgrzewania tworzyw sztucznych, jeżeli stanowią źródła pól elektromagnetycznych, powinny być wyposażone w ekrany chroniące pracowników przed działaniem tych pól.

2. Elementy urządzeń technicznych, o których mowa w ust. 1, które podczas pracy nagrzewają się do temperatury powodującej oparzenia rąk pracownika, powinny być wyposażone w osłony, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Nagrzewane elementy urządzeń technicznych, o których mowa w ust. 2, powinny być wyposażone w układy sterujące, umożliwiające regulację temperatury i zabezpieczające przed jej niekontrolowanym wzrostem. § 10.

1. Czynności zamykania form przeznaczonych do:

1) prasowania przetłocznego,

2) formowania wtryskowego,

3) wytłaczania z rozdmuchiwaniem,

4) termoformowania lub formowania rotacyjnego, powinny odbywać się z maksymalnym wyeliminowaniem prac ręcznych.

2. Formy, o których mowa w ust. 1, lub elementy maszyny, na których zainstalowane są formy, powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed przypadkowym ich otwarciem. Otwarcie formy w momencie nieprzewidzianym procesem technologicznym lub obsługą, powinno spowodować natychmiastowe zatrzymanie procesu formowania tworzywa sztucznego.

3. Urządzenia służące do zamykania i otwierania form w szczególności we wtryskarkach i maszynach do wytłaczania z rozdmuchiwaniem powinny być wyposażone w osłony uniemożliwiające bezpośredni kontakt pracownika z pozostającymi w ruchu elementami powodującymi zamykanie lub otwieranie form.

4. Dostęp do strefy zagrożenia, w której następuje zamykanie i otwieranie form wtryskowych, powinien być możliwy wyłącznie po unieruchomieniu maszyn, o których mowa w ust.

3.

5. Instalowanie formy o masie powyżej 15 kg na stole wtryskarki powinno się odbywać za pomocą dźwignika mechanicznego lub innych urządzeń ułatwiających wykonanie tej czynności.

§

11. Przed wejściem do pomieszczeń, w których odbywa się powlekanie lub nakładanie powłok na tworzywa sztuczne albo wykonywane są podobne czynności, należy umieścić znaki bezpieczeństwa o zakazie: używania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania urządzeń oraz narzędzi powodujących iskrzenie, a także używania odzieży ochronnej i roboczej nieposiadającej właściwości antyelektrostatycznych. §

12. Urządzenia techniczne przeznaczone do:

1) ładowania lub wyładowania tworzyw sztucznych,

2) odbioru półproduktów lub gotowych wyrobów,

3) cięcia tworzyw sztucznych,

4) zwijania arkuszy lub folii z tworzyw sztucznych, powinny w maksymalnym stopniu umożliwiać wyeliminowanie prac ręcznych. §

13. Wyroby z tworzyw sztucznych, na których mogą zbierać się ładunki elektryczności statycznej, powinny być poddawane zabiegowi odprowadzania tych ładunków. § 14.

1. Do zgrzewania części i elementów tworzyw sztucznych powinno być stosowane napięcie nieprzekraczające 25 V.

2. Zgrzewarki pojemnościowe powinny być wyposażone w odpowiedni ekran chroniący pracowników przed działaniem pola elektromagnetycznego.

3. Obsługujący zgrzewarki ultradźwiękowe powinni być wyposażeni w uchwyty z wykładziną antywibracyjną lub w rękawice antywibracyjne. §

15. Pracowników zatrudnionych przy pracach związanych z przygotowaniem tworzyw sztucznych do klejenia i ich klejeniem należy wyposażyć w odpowiednie narzędzia i środki ochrony indywidualnej, w celu niedopuszczenia do bezpośredniego kontaktu skóry rąk pracownika z substancjami stosowanymi przy tych pracach. § 16.

1. Podczas prac związanych z przygotowaniem farby do drukowania i zdobienia wyrobów z tworzyw sztucznych należy stosować odpowiednio przepisy § 7.

2. Podczas prac związanych z drukowaniem napisów na tworzywach sztucznych należy stosować odpowiednio przepisy §

8. §

17. Podczas obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych należy stosować wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali, określone w odrębnych przepisach. § 18.

1. Do automatycznego transportu tworzyw sztucznych w postaci proszku, w szczególności z rodzaju polialkenów, powinno stosować się gaz obojętny.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 735 z 2002 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 741 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 740 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 739 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki w szkołach Państwowej Straży Pożarnej, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 738 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 737 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 736 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 734 z 20022002-06-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 733 z 20022002-06-21

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 732 z 20022002-06-21

  Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 731 z 20022002-06-21

  Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawy o Policji, ustawy o cudzoziemcach i ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2004-11-04 nr 330 poz. 2

  2004/708/WE:Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Higieny (...)

 • Legislacja UE z 2010-03-23 nr 75 poz. 25

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. dotycząca niewłączenia 2,4,4’-trichloro-2’-hydroksydifenyloeteru do unijnego wykazu dodatków, którego (...)

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-22 poz. 1615

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem" w Toruniu

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1807

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe

 • Legislacja UE z 2007-04-04 nr 94 poz. 71

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.