Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 755 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-25
Data wydania:2002-06-11
Data wejscia w życie:2002-07-01
Data obowiązywania:2002-06-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 755 z 2002


Strona 1 z 17

Dziennik Ustaw Nr 84                — 5663 —                Poz. 755


755

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji. Na podstawie art. 68 ust. 2 i art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa:

1) kwalifikacje ogólne i zawodowe wymagane od osób kierownictwa i dozoru ruchu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych oraz w działach ruchu tych zakładów,

2) kwalifikacje ogólne i zawodowe wymagane od mierniczego górniczego i geologa górniczego,

3) wykaz stanowisk w ruchu zakładu górniczego, innych niż wymienione w pkt 1 i 2, które mogą zajmować osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych i warunkach zdrowotnych, oraz rodzaj tych kwalifikacji i warunków,

4) sposób postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji osób, o których mowa w pkt 1—3, tryb powoływania komisji egzaminacyjnych, skład komisji egzaminacyjnej do sprawdzania wiadomości kandydatów oraz zakres wiadomości podlegających sprawdzeniu,

5) wysokość opłat związanych ze stwierdzaniem kwalifikacji i sposób ich uiszczania,

6) tryb stwierdzania kwalifikacji oraz wysokość wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) osobie kierownictwa ruchu zakładu górniczego — rozumie się przez to kierownika ruchu zakładu górniczego oraz kierowników działów ruchu,

2) osobie dozoru ruchu zakładu górniczego — rozumie się przez to pracowników szczebli wyższego, średniego i niższego dozoru, sprawujących w zakładzie górniczym dozór ruchu w odpowiedniej specjalności technicznej,

3) kwalifikacjach ogólnych — rozumie się przez to: a) władanie językiem polskim w mowie i piśmie, b) znajomość określonego rodzaju zakładów górniczych — w stopniu niezbędnym do sprawowania kierownictwa lub dozoru ruchu bądź czynności mierniczego górniczego albo geologa górniczego,

4) kwalifikacjach zawodowych — rozumie się przez to: a) ukończenie odpowiedniej szkoły technicznej potwierdzone dyplomem lub świadectwem wydanym zgodnie z odrębnymi przepisami, b) odbycie praktyki w kierownictwie, dozorze ruchu lub w ruchu zakładu górniczego albo w służbie mierniczo-geologicznej, określoną czasem jej trwania, specjalnością techniczną oraz zakresem wykonywanych czynności. § 3.

1. Kwalifikacje wymagane od osób kierownictwa i dozoru ruchu określa się dla następujących rodzajów zakładów:

1) podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny,

2) podziemnych zakładów górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny,

3) odkrywkowych zakładów górniczych,

4) odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite bez użycia materiałów wybuchowych,

5) odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite w warunkach określonych w art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze,

6) wydobywających otworami wiertniczymi: a) ropę naftową i gaz ziemny, b) ropę naftową i gaz ziemny ze złóż w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, c) metan z węgla kamiennego, d) siarkę rodzimą, e) sól kamienną, f) solanki, wody lecznicze i termalne.

2. Kwalifikacje wymagane od mierniczych górniczych i geologów górniczych określa się dla następujących rodzajów zakładów:

1) podziemnych zakładów górniczych,

2) odkrywkowych zakładów górniczych,

3) zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 755 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 765 z 20022002-06-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 11.02.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 764 z 20022002-06-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2002 r. sygn. akt P. 13/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 763 z 20022002-06-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2002 r. sygn. akt SK. 5/02.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 762 z 20022002-06-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 761 z 20022002-06-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 760 z 20022002-06-25

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 759 z 20022002-06-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych gromadzonych przez producentów i importerów oraz szczegółowych zasad i sposobu interwencyjnego wykorzystania tych zapasów.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 758 z 20022002-06-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 757 z 20022002-06-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie rejestru producentów i importerów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 756 z 20022002-06-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie harmonogramu tworzenia zapasów paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 754 z 20022002-06-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-05 poz. 1474

 • Monitor Polski 2000 nr 12 poz. 247

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2000 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 2 poz. 42

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 1999 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 14 poz. 309

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2000 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 17 poz. 392

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2000 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.