Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 776 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-26
Data wydania:2002-06-14
Data wejscia w życie:2002-06-26
Data obowiązywania:2002-06-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 776 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 85                — 5717 —                Poz. 776


776

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §

1. 1. W Komendzie Głównej Straży Granicznej, zwanej dalej „Komendą Główną”, naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) zakresu, rodzaju i liczby realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników Komendy Głównej ustawowych zadań Straży Granicznej,

2) zakresu zadań wynikających ze sprawowania przez Komendanta Głównego Straży Granicznej nadzoru nad terenowymi organami Straży Granicznej oraz ośrodkami szkolenia Straży Granicznej,

3) zakresu zadań wynikających z prowadzenia współpracy międzynarodowej z organami i instytucjami właściwymi w sprawach ochrony granic państwowych.

2. W komendach oddziałów Straży Granicznej, zwanych dalej „komendami oddziałów”, naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) zakresu, rodzaju i liczby realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników komend oddziałów ustawowych zadań Straży Granicznej,

2) liczby, rodzaju i kategorii podległych komendantowi oddziału Straży Granicznej jednostek organizacyjnych Straży Granicznej,

3) terytorialnego zasięgu działania oddziału Straży Granicznej oraz długości ochranianego odcinka granicy państwowej,

4) natężenia i rodzaju ruchu granicznego,

5) stopnia zagrożenia i rodzaju przestępczości, której zwalczanie należy do zadań komendanta oddziału.

3. W granicznych placówkach kontrolnych Straży Granicznej, zwanych dalej „granicznymi placówkami kontrolnymi”, naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) istniejącego i przewidywanego natężenia i rodzaju ruchu granicznego,

2) stopnia zagrożenia i rodzaju przestępczości,

3) kategorii granicznej placówki kontrolnej.

4. W strażnicach Straży Granicznej, zwanych dalej „strażnicami”, naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) przewidywanej tendencji rozwoju w zakresie sytuacji na ochranianym odcinku granicy państwowej,

2) długości ochranianego odcinka granicy państwowej,

3) stopnia zagrożenia i rodzaju przestępczości,

4) kategorii strażnic,

5) warunków terenu, w szczególności: zaludnienia, sieci i rodzaju dróg, zalesienia, górzystości, przeszkód wodnych.

5. W dywizjonach Straży Granicznej naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) stopnia zagrożenia i rodzaju przestępczości,

2) długości ochranianego brzegu morskiego,

3) sytuacji na ochranianym odcinku granicy państwowej,

4) obszaru strefy ekonomicznej, w której prowadzą działania jednostki pływające Straży Granicznej,

5) liczby i rodzaju jednostek pływających,

6) innych warunków terenowych mających wpływ na prowadzone działania.

6. W ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, zwanych dalej „ośrodkami szkolenia”, naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) zakresu programów szkoleń,

2) zadań realizowanych w ramach posiadanych kompetencji,

3) liczby słuchaczy i kursów,

4) liczby i rodzaju kierunków szkolenia,

5) przewidywanych potrzeb szkoleniowych,

6) dyslokacji ośrodka szkolenia,

7) posiadanego zabezpieczenia logistycznego. §

2. Liczba i rodzaj tworzonych etatów powinny zapewniać:

1) efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich,

2) możliwość realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 776 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 778 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za które wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 777 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie zasad współdziałania Straży Granicznej z Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej oraz Marynarką Wojenną w zakresie ochrony granicy państwowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 775 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 774 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 773 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 772 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielenie zamówień publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 771 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 770 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 769 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 768 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 767 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Biuru Ochrony Rządu informacji uzyskanych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, Wojskowe Służby Informacyjne i Żandarmerię Wojskową.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 766 z 20022002-06-26

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 67 poz. 658

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. nr 112-19-2011 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-30 poz. 1188

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-17 poz. 1164

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz sposobu i warunków przekraczania granicy państwowej.

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-15 poz. 656

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także zasad użycia broni palnej przez pododdziały odwodowe Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-09 poz. 1040

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.