Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 817 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-28
Data wydania:2002-06-24
Data wejscia w życie:2002-07-01
Data obowiązywania:2002-06-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 817 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 91                — 5991 —                Poz. 817


817

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Na podstawie art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664) zarządza się, co następuje: §

1. 1. W celu potwierdzenia spełniania przez dostawców lub wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, w postępowaniach określonych w art. 22 ust. 4 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 22 ust. 3 ustawy zamawiający może żądać, następujących dokumentów:

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie,

3) koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,

4) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 19 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6) zaświadczeń właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego — wystawionych nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,

2) nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości.

3. Jeżeli w kraju, w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. § 2.

1. Jeżeli jest to niezbędne do potwierdzenia spełnienia przez dostawców lub wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 22 ust. 4 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 22 ust. 3 ustawy zamawiający może żądać, jednego lub kilku spośród następujących dokumentów:

1) informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi,

2) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje dostawca lub wykonawca,

3) wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

4) wykazu wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością,

5) wykazu wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw lub usług, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców,

6) bilansów oraz rachunków zysków i strat, a w przypadku dostawców lub wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu, informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności — za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — za ten okres,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 817 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 816 z 20022002-06-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz dodatkowych informacji zawartych w ogłoszeniach.

 • Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 815 z 20022002-06-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie wielkości środków niezbędnych do pokrycia kosztów wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu dokumentowania ich posiadania.

 • Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 814 z 20022002-06-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 813 z 20022002-06-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie postępowania wobec małoletnich cudzoziemców pozbawionych opieki w okresie postępowania o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 812 z 20022002-06-28

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru.

 • Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 811 z 20022002-06-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 810 z 20022002-06-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie aplikacji eksperckiej i asesury oraz oceny wykonywanych przez asesora czynności eksperta w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 809 z 20022002-06-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie produktów podlegających zatrzymaniu podczas kontroli celnej, trybu postępowania organów celnych przy ich zatrzymywaniu oraz właściwości i zadań organów wydających opinię o tych produktach.

 • Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 808 z 20022002-06-28

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej podpisanego w Warszawie dnia 27 lipca 1999 r. Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o uchyleniu w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 807 z 20022002-06-28

  Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o uchyleniu w stosunkach między Rzecząpospolitą a Federacją Rosyjską Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r., sporządzony w Warszawie dnia 27 lipca 1999 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1484

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-22 poz. 1155

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-09 poz. 1473

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2010-01-28 poz. 69

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-26 poz. 1208

  Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.