Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 820 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-29
Data wydania:2002-06-07
Data wejscia w życie:2002-06-30
Data obowiązywania:2002-06-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 820 z 2002


©Kancelaria Sejmu

s. 1/12

USTAWA z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

1. Tworzy się Polską Konfederację Sportu, zwaną dalej „Konfederacją”.

2. Celem Konfederacji jest tworzenie warunków do funkcjonowania, rozwoju i promocji sportu wyczynowego, w tym profesjonalnego.

3. Cele, o których mowa w ust. 2, Konfederacja realizuje we współpracy z polskimi związkami sportowymi i innymi podmiotami działającymi w dziedzinie sportu wyczynowego oraz z jednostkami samorządu terytorialnego. Art. 2.

1. Konfederacja jest państwową osobą prawną zaliczaną do sektora finansów publicznych.

2. Siedzibą Konfederacji jest miasto stołeczne Warszawa. Art. 3. Nadzór nad Konfederacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu. Art. 4.

1. Do zadań Konfederacji należy:

1) koordynacja i dofinansowywanie przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy oraz w innych imprezach międzynarodowych o podobnej randze,

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 93, poz. 820, z 2003 r. Nr 189, poz. 1849;

ust. 3 w art. 2 uchylony

pkt 2 w ust. 1 w art. 4 - uchylony

04-01-08

©Kancelaria Sejmu

s. 2/12

3) finansowanie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej,

4) przygotowanie programów modernizacji, remontów i budowy obiektów o szczególnym znaczeniu dla sportu,

5) koordynacja i dofinansowywanie szkolenia uzdolnionej młodzieży, uprawiającej sport wyczynowo,

6) uczestnictwo w programach mających na celu: a) zwalczanie dopingu w sporcie, b) zapewnianie zawodnikom kadry narodowej opieki medycznej, fizjoterapeutycznej i odnowy biologicznej, c) zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez sportowych,

7) inicjowanie działań na rzecz sportu, dotyczących w szczególności: a) rozwoju sponsoringu i reklamy, b) tworzenia nowych klubów sportowych, c) rozwoju ośrodków szkolenia sportowego, d) rozwoju form szkolenia oraz doskonalenia trenerów i instruktorów sportu, e) wykorzystywania osiągnięć nauki w sporcie,

8) inicjowanie działań na rzecz międzynarodowej współpracy sportowej.

2. Konfederacja, wykonując swoje zadania, współpracuje w szczególności z:

1) Polskim Komitetem Olimpijskim, polskimi związkami sportowymi i innymi jednostkami działającymi w dziedzinie sportu wyczynowego,

2) akademiami wychowania fizycznego i innymi jednostkami prowadzącymi szkolenie kadr kultury fizycznej,

3) jednostkami samorządu terytorialnego,

4) związkami stowarzyszeń kultury fizycznej o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim,

5) radami sportu, powołanymi przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego,

6) ministrem właściwym do spraw zdrowia w sprawach dotyczących opieki medycznej nad zawodnikami,

7) Komisją do Zwalczania Dopingu w Sporcie i organizacjami zrzeszającymi specjalistów w dziedzinie medycyny sportowej,

8) Komendą Główną Policji i innymi jednostkami działającymi na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa podczas zawodów sportowych,

9) środkami masowego przekazu w zakresie promocji sportu wyczynowego. Art. 5.

1. Konfederacja może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej w zakresie i w sposób określonych w statucie.

04-01-08

©Kancelaria Sejmu

s. 3/12

2. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany wyłącznie na realizację zadań Konfederacji, o których mowa w art. 4 ust.

1. Rozdział 2 Organy Konfederacji Art. 6. Organami Konfederacji są:

1) Prezes Konfederacji, zwany dalej „Prezesem”,

2) Rada Konfederacji, zwana dalej „Radą”. Art. 7.

1. Prezes kieruje Konfederacją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu, po zasięgnięciu opinii Rady, powołuje i odwołuje Prezesa oraz określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania Prezesa, uwzględniając zakres realizowanych przez niego zadań, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Prezesem może być także osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

4. Osoba zajmująca stanowisko Prezesa nie może być członkiem zarządu ani organu kontroli wewnętrznej stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych, ani też członkiem organów innych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

5. Do zadań Prezesa należy:

2) koordynowanie współpracy Konfederacji z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego, Polskim Komitetem Olimpijskim, polskimi związkami sportowymi oraz z innymi jednostkami działającymi w dziedzinie sportu wyczynowego,

4) spełnianie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,

5) opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Konfederacji art. 7 uchylone i przedstawianie ich Radzie do zatwierdzenia,

6) opracowywanie projektu rocznego planu finansowego Konfederacji i sprawozdania z jego wykonania oraz przedstawianie ich ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu do zatwierdzenia,

7) występowanie z wnioskami do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu w sprawie wysokości dotacji budżetowej na realizację zadań Konfederacji,

8) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Konfederacji i przedstawianie ich Radzie i ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu,

9) sprawowanie zarządu majątkiem Konfederacji,

pkt 1 i 3 w ust. 5 w

04-01-08

©Kancelaria Sejmu

s. 4/12

10) prowadzenie gospodarki finansowej Konfederacji,

11) kontrolowanie zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków przekazanych przez Konfederację,

12) rozliczanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa,

13) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych odrębnymi przepisami,

14) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

6. W sprawach indywidualnych rozstrzyganych przez Prezesa, w drodze decyzji administracyjnych, organem wyższego stopnia jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu. Art. 8.

1. Prezes wykonuje swoje zadania przy pomocy 1-3 wiceprezesów, których powołuje i odwołuje po zasięgnięciu opinii Rady Konfederacji.

2. Prezesa, w zakresie przez niego ustalonym, zastępuje wyznaczony przez niego wiceprezes. Art. 9.

1. Do zadań Rady należy:

1) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Konfederacji,

2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Konfederacji,

3) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Konfederacji przed ich przekazaniem ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu do zatwierdzenia,

4) opiniowanie kandydatów na stanowisko Prezesa i wiceprezesów,

5) opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu sportu wyczynowego,

6) wytyczanie kierunków promocji sportu wyczynowego, w tym profesjonalnego, oraz rozwoju sponsoringu i reklamy na rzecz sportu,

7) opiniowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy oraz innych imprez międzynarodowych o podobnej randze,

8) opiniowanie programów rozwoju inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

2. Rada jest uprawniona do przedstawiania ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu oraz Prezesowi stanowisk, opinii lub wniosków we wszystkich sprawach dotyczących Konfederacji. Art. 10.

1. Rada składa się z 35 członków.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata.

04-01-08

©Kancelaria Sejmu

s. 5/12

3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu powołuje, z zastrzeżeniem ust. 4, do Rady:

1) 2 członków reprezentujących samorządy województw zgłoszonych przez marszałków województw,

2) 2 przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego,

3) 14 członków reprezentujących polskie związki sportowe,

4) 4 członków spośród kandydatów zgłoszonych przez związki stowarzyszeń kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym lub wojewódzkim,

5) 5 członków spośród kandydatów zgłoszonych, po jednej osobie, przez ogólnopolskie organizacje reprezentujące ludowe, szkolne i akademickie kluby sportowe oraz organizacje działające w sferze sportu wyczynowego w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej i ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

6) 2 członków spośród kandydatów zgłoszonych przez akademie wychowania fizycznego,

7) 1 członka spośród kandydatów zgłoszonych przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie,

8) 5 członków spośród kandydatów zgłoszonych, po jednej osobie, przez organizacje reprezentujące trenerów, specjalistów medycyny sportowej, menedżerów sportu, prawników działających na rzecz sportu oraz przedstawicieli nauk o sporcie.

4. W przypadku niezgłoszenia kandydatów do Rady w terminie wskazanym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, minister z własnej inicjatywy powołuje do Rady osoby reprezentujące jednostki wymienione w ust.

3.

5. Ustanie członkostwa w Radzie następuje w przypadku:

1) śmierci członka Rady,

2) pisemnej rezygnacji,

3) ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych.

6. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu może odwołać członka Rady przed upływem kadencji, na umotywowany wniosek Rady lub jednostki, która zgłosiła jego kandydaturę.

7. W przypadku ustania członkostwa lub odwołania członka przed upływem kadencji Rady nowi członkowie są powoływani na okres do końca trwania kadencji Rady. Art. 11.

1. Rada wybiera i odwołuje spośród swoich członków przewodniczącego i nie więcej niż 3 zastępców przewodniczącego Rady.

2. Rada obraduje w trybie określonym w statucie Konfederacji.

3. Członkom Rady w okresie pełnienia funkcji przysługują diety i inne należności z tytułu podróży związanych z wykonywaniem zadań członka Rady - na zasadach i w wysokości określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej.

04-01-08

©Kancelaria Sejmu

s. 6/12

Art. 12.

1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu, po zasięgnięciu opinii Rady, w drodze rozporządzenia, nadaje Konfederacji statut, w którym w szczególności określa organizację wewnętrzną Konfederacji, szczegółowy zakres jej działania, a także zakres i sposób prowadzenia przez Konfederację działalności gospodarczej, uwzględniając stworzenie właściwych warunków do prawidłowej realizacji zadań przez Konfederację.

2. Szczegółową organizację oraz tryb pracy i zakres zadań komórek organizacyjnych Konfederacji określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa. Rozdział 3 Mienie i zasady gospodarki finansowej Konfederacji Art. 13.

1. Konfederacja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego.

2. Przychodami Konfederacji są:

1) dotacje podmiotowe z budżetu państwa,

2) przychody z działalności gospodarczej,

3) przychody ze sprzedaży rzeczowych składników majątkowych,

4) przychody z tytułu przekazania do odpłatnego używania rzeczowych składników majątkowych,

5) darowizny, zapisy i odsetki z lokat bankowych,

6) dotacje udzielane przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, o których mowa w art. 47b ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 84, poz. 908 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253),

7) inne przychody.

3. Dotacje podmiotowe są przekazywane na finansowanie zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 3 i działalności bieżącej Konfederacji, z wyłączeniem działalności gospodarczej, a także dofinansowanie zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt

1. Kwotę dotacji określa ustawa budżetowa.

4. Dotacje, o których mowa w ust. 2 pkt 6, przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt

5. 5. Konfederacja może otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych.

04-01-08

©Kancelaria Sejmu

s. 7/12

6. Konfederacja, realizując zadania określone w ustawie, może udzielać dotacji celowych jednostkom organizacyjnym działającym na rzecz sportu wyczynowego.

7. Do udzielania, rozliczania i odpowiedzialności za wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem dotacji, o której mowa w ust. 6, przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365 i Nr 74, poz. 676) stosuje się odpowiednio. Art. 14.

1. Roczny plan finansowy Konfederacji zatwierdza minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.

2. Dokonywanie zmian w rocznym planie finansowym wymaga zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

3. Do czasu zatwierdzenia rocznego planu finansowego Konfederacja działa na podstawie projektu tego planu.

4. Roczny plan finansowy Konfederacji obejmuje w szczególności:

1) przychody, w tym przychody własne oraz dotacje z wyodrębnieniem ich rodzajów,

2) koszty operacyjne, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń,

3) wydatki inwestycyjne,

4) stan środków obrotowych na początek i koniec roku obrotowego.

5. Rokiem obrotowym Konfederacji jest rok kalendarzowy. Art. 15.

1. Konfederacja tworzy:

1) fundusz statutowy,

2) fundusz rezerwowy,

3) inne fundusze, jeżeli obowiązek ich utworzenia wynika z przepisów prawa.

2. Fundusz statutowy odzwierciedla wartość mienia otrzymanego przez Konfederację w momencie utworzenia.

3. Fundusz statutowy zwiększa się o:

1) wartość mienia otrzymanego nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwych organów lub na podstawie odrębnych przepisów,

2) dotacje na inwestycje służące realizacji zadań Konfederacji.

4. Fundusz statutowy zmniejsza się o:

04-01-08

©Kancelaria Sejmu

s. 8/12

1) wartość mienia przekazanego nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwych organów lub na podstawie odrębnych przepisów,

2) straty nieznajdujące pokrycia w funduszu rezerwowym.

5. Fundusz rezerwowy zwiększa się o zysk bilansowy.

6. Fundusz rezerwowy przeznacza się na pokrycie strat bilansowych. Art. 16.

1. Roczne sprawozdanie finansowe Konfederacji podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

2. Prezes Konfederacji, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu sprawozdanie finansowe Konfederacji za poprzedni rok wraz z opinią i raportem podmiotu, który dokonał badania tego sprawozdania. Art. 17.

1. Konfederacja prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.

2. Koszty działalności Konfederacji, w tym wynagrodzenia pracowników, są pokrywane z jej przychodów.

3. Konfederacja może zaciągać kredyty krótkoterminowe do wysokości 20% sumy funduszy, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i

2. Rozdział 4 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 18. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676) w art. 17 w ust. 1 po pkt 34 dodaje się pkt 35 w brzmieniu: „35) dochody Polskiej Konfederacji Sportu, działającej na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu (Dz.U. Nr 93, poz. 820) w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.”. Art. 19. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 31 i Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 10 ust. 4, w art. 13 ust. 5, w art. 15 ust. 2, w art. 25 ust. 4, w art. 26 ust. 3, w art. 29 ust. 2-4, 6 i 7 oraz w art. 35 ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu” zastępuje się użyty-

04-01-08

©Kancelaria Sejmu

s. 9/12

mi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Prezes Polskiej Konfederacji Sportu”;

2) w art. 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych realizują cele kultury fizycznej w jednostkach podległych i nadzorowanych.”;

3) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: „5a. Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych, w stosunku do jednostek sobie podległych i przez siebie nadzorowanych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu, określą, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji celów kultury fizycznej w tych jednostkach, wskazując ich zadania, formy organizacyjne, sposoby finansowania, a także warunki działania stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych w tych jednostkach.”;

4) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: „Art. 7a.

1. Przepisy art. 7 ust. 2 i 4 stosuje się również do stowarzyszeń kultury fizycznej, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1, nieprowadzących działalności gospodarczej.

2. Stowarzyszenia wymienione w ust. 1 uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4.”;

5) po art. 18 dodaje się art. 18a-18c w brzmieniu: „Art. 18a.

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może powołać radę sportu spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

2. Do zadań rady sportu należy w szczególności opiniowanie:

1) strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej i sportu,

2) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,

3) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu,

4) programów bazy sportowej na danym terenie,

5) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na danym terenie dofinansowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Art. 18b. Organ stanowiący samorządu wojewódzkiego może zadania rady sportu przekazać wojewódzkiemu stowarzyszeniu interdyscyplinarnemu kultury fizycznej, zrzeszającemu wszystkie wojewódzkie związki sportowe i stowarzyszenia sportowe o zasięgu wojewódzkim. Art. 18c. Organ, o którym mowa w art. 18a ust. 1, ustala:

1) skład i zasady powoływania członków rady sportu,

04-01-08

©Kancelaria Sejmu

s. 10/12

2) regulamin działania rady sportu.”;

6) w art. 22: a) w ust. 4 po wyrazie „olimpijskiej” stawia się przecinek i dodaje się wyrazy „a także kadry paraolimpijskiej”, b) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu: „4b. Stypendia, o których mowa w ust. 4, przyznaje, wstrzymuje lub cofa Prezes Polskiej Konfederacji Sportu, a w przypadku sportowców niepełnosprawnych minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.”;

7) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Osobom należącym do kadry narodowej organy administracji rządowej zapewniają opiekę medyczną, a Polska Konfederacja Sportu zapewnia warunki i środki do szkolenia sportowego.”;

8) w art. 28 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać wyróżnienia i nagrody trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu wyników, o których mowa w ust.

1. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

9) w art. 36 w ust. 1 wyraz „koncesja” zastępuje się wyrazem „zgoda”;

10) w art. 36: a) w ust. 2 po wyrazie „akcyjne” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 2a”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Na wniosek polskiego związku sportowego, o którym mowa w ust. 1, Prezes Polskiej Konfederacji Sportu może wyrazić zgodę na udział stowarzyszeń kultury fizycznej w lidze zawodowej.”;

11) w art. 44: a) w ust. 2 po wyrazie „sportu” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 2a”, b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Kształcenie instruktorów dyscypliny sportu, trenerów i menedżerów sportu przez jednostki inne niż szkoły wyższe wymaga uzyskania zgody Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu.”;

12) w art. 48: a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) opracowywanie listy metod i środków, o których mowa w art. 47 ust. 1.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określa, w drodze rozporządzenia, środki farmakologiczne i metody uznane za dopingowe, których stosowanie jest zabronione, uwzględniając najnowsze osiągnięcia naukowe i ustalenia międzynarodowych organizacji sportowych.”.

04-01-08

©Kancelaria Sejmu

s. 11/12

Art. 20. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz.

676 i Nr 89, poz. 804) w art. 15 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu sprawuje, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, nadzór nad Polską Konfederacją Sportu.”. Art. 21. W ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 102, poz. 1115) skreśla się art.

5. Art. 22. W ustawie z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 25, poz. 253) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 3 po wyrazach „Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu” dodaje się wyrazy „ , z wyjątkiem zadań i kompetencji w zakresie sportu wyczynowego, które przejmuje Polska Konfederacja Sportu na mocy odrębnej ustawy”;

2) w art. 71 w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem art. 71a.”;

3) po art. 71 dodaje się art. 71a w brzmieniu: „Art. 71a.

1. Z dniem likwidacji Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu pracownicy tego urzędu wykonujący zadania w zakresie sportu wyczynowego, które należą do Polskiej Konfederacji Sportu, stają się pracownikami Polskiej Konfederacji Sportu.

2. Dyrektor Generalny Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu ustali listę pracowników, o których mowa w ust. 1, oraz poda ją do wiadomości zainteresowanym.

3. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 71 ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 3-6.”.

04-01-08

©Kancelaria Sejmu

s. 12/12

Rozdział 5 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 23.

1. Prezes Rady Ministrów przekaże, w drodze zarządzenia, nieodpłatnie na własność Konfederacji mienie znajdujące się w posiadaniu likwidowanego Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, niezbędne do podjęcia działalności Konfederacji.

2. Z chwilą przejęcia składników mienia, o których mowa w ust. 1, Konfederacja wstępuje w prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do Skarbu Państwa oraz osób trzecich. Art. 25.

1. Pierwszego Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu powołuje, na okres do dnia 31 grudnia 2003 r., minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu. Wymogu zasięgania opinii, o której mowa w art. 7 ust. 2, nie stosuje się. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu może odwołać pierwszego Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Jednostki wymienione w art. 10 ust. 3 zgłoszą ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu kandydatów na członków Rady Konfederacji pierwszej kadencji w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Przepisy art. 10 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Art. 27. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 19 pkt 1 i art. 20, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

art. 24 i art. 26 uchylone

pkt 2 w art. 27 uchylony

04-01-08

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 820 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 823 z 20022002-06-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany granic województwa podkarpackiego i małopolskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 836 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 835 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 834 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 833 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 832 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i trybu podziału mienia, dokumentów, limitów zatrudnienia oraz środków budżetowych, pozostających w posiadaniu jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa i Wojskowych Służb Informacyjnych, między Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Agencję Wywiadu.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 831 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 830 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Agencji Wywiadu stanowiącego podstawę udostępnienia danych osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 829 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowiącego podstawę udostępnienia danych osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 828 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie świadectwa służby w Agencji Wywiadu.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 827 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie świadectwa służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 826 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 825 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 824 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 822 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 821 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim oraz ustalenia granic niektórych powiatów.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Delegacja zagraniczna

  Pracownik mieszka i pracuje w Warszawie. Został oddelegowany do Czech na spotkanie z kontrahentem. Granicę z Czechami przekroczył 10 czerwca o godz. 18, powrót na teren (...)

 • Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

  17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie (...)

 • Zwolnienie od powołanie do wojska

  Czy to prawda, że tegoroczni absolwenci szkół wyższych są automatycznie przenoszeni do rezerwy jeżeli w terminie ukończą studia? Jak to wygląda dla rocznika 1978?

 • Odprawa a działalność gospodarcza pracownika

  Pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony (od 02.10.1997 r.) w dniu 26 marca 2002 r. wręczono wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem na dzień 30 czerwca br. z przyczyn (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 21 poz. 313

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003-2006, sporządzonego w Warszawie dnia 20 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-27 poz. 795

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-18 poz. 30

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2001 r. o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie.

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-12 poz. 1419

  Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • Monitor Polski 2012 poz. 404

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie turystki, sporządzoną w Kairze dnia 15 czerwca 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.