Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 828 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie świadectwa służby w Agencji Wywiadu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-29
Data wydania:2002-06-26
Data wejscia w życie:2002-06-29
Data obowiązywania:2002-06-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 828 z 2002


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 93                — 6079 —                Poz. 828


828

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie świadectwa służby w Agencji Wywiadu. Na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wzór formularza świadectwa służby,

2) tryb wydawania i prostowania świadectwa służby,

3) właściwość przełożonych służbowych w sprawach wydawania i prostowania świadectwa służby. § 2.

1. Funkcjonariusz Agencji Wywiadu, zwany dalej „funkcjonariuszem”, zwalniany ze służby otrzymuje w dniu zwolnienia ze służby, określonym w rozkazie personalnym, świadectwo służby. Otrzymanie świadectwa służby funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem na kopii świadectwa służby.

2. Âwiadectwo służby może odebrać osoba upoważniona na piśmie przez funkcjonariusza. W takim przypadku otrzymanie świadectwa służby potwierdza własnoręcznym podpisem osoba upoważniona.

3. W razie wygaśnięcia stosunku służbowego z powodu śmierci lub stwierdzenia zaginięcia funkcjonariusza, świadectwo służby wydaje się uprawnionemu do odprawy pośmiertnej członkowi rodziny funkcjonariusza, niezwłocznie po wydaniu rozkazu personalnego o wygaśnięciu stosunku służbowego.

4. Jeżeli wydanie świadectwa służby nie jest możliwe w terminie określonym w ust. 1, świadectwo służby doręcza się, za pokwitowaniem, w ciągu 7 dni od dnia zwolnienia funkcjonariusza ze służby. §

3. Wydania świadectwa służby nie można uzależniać od uprzedniego rozliczenia się funkcjonariusza z obowiązków służbowych. § 4.

1. Do wydawania świadectwa służby oraz do jego sprostowania jest uprawniony Szef Agencji Wywiadu.

2. Szef Agencji Wywiadu może upoważnić kierownika jednostki organizacyjnej do wydawania i prostowania, w jego imieniu, świadectw służby funkcjonariuszy zwalnianych z tych jednostek. §

5. Kopię świadectwa służby z pokwitowaniem jego wydania przechowuje się w aktach osobowych funkcjonariusza. § 6.

1. W świadectwie służby podaje się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień wynikających ze stosunku służbowego oraz z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, dotyczące:

1) okresu służby,

2) zajmowanego ostatnio stanowiska służbowego, z zastrzeżeniem ust. 3,

3) podstawy prawnej zwolnienia ze służby albo, w przypadku śmierci lub stwierdzenia zaginięcia funkcjonariusza, informację o wygaśnięciu stosunku służbowego,

4) liczby dni, przysługujących i wykorzystanych w roku zwolnienia ze służby lub w roku, w którym wygasł stosunek służbowy: a) urlopu wypoczynkowego, dodatkowego, zdrowotnego, szkoleniowego i okolicznościowego, b) urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,

5) wykorzystanego w okresie służby urlopu wychowawczego,

6) przypadającego po dniu zwolnienia ze służby okresu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy zwolnienie nastąpiło z przyczyn dotyczących Agencji Wywiadu,

7) liczby dni, za które zwolniony funkcjonariusz otrzymał świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, zwanej dalej „ustawą o ABW oraz AW”,

8) potrąceń z uposażenia, o których mowa w art. 142 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.

2. Na prośbę funkcjonariusza, zgłoszoną przed dniem wydania świadectwa służby, w świadectwie tym podaje się także informacje o wysokości i składnikach uposażenia oraz o posiadanych kwalifikacjach.

3. W świadectwie służby nie zamieszcza się informacji niejawnych.

4. Wzór formularza świadectwa służby stanowi załącznik do rozporządzenia. § 7.

1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby może, w terminie określonym w art. 65 ust. 2 ustawy o ABW oraz AW, złożyć wniosek o sprostowanie świadectwa służby. Wniosek składa się na piśmie do przełożonego, który wydał świadectwo służby.

2. W razie uwzględnienia wniosku o sprostowanie świadectwa służby, funkcjonariuszowi wydaje się nowe świadectwo służby w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio.

3. Nie dokonuje się sprostowania świadectwa służby, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, złożono po terminie określonym w art. 65 ust. 2 ustawy o ABW oraz AW albo funkcjonariusz wnosi o podanie w świadectwie nieprawdziwych danych.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 828 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 823 z 20022002-06-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany granic województwa podkarpackiego i małopolskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 836 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 835 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 834 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 833 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 832 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i trybu podziału mienia, dokumentów, limitów zatrudnienia oraz środków budżetowych, pozostających w posiadaniu jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa i Wojskowych Służb Informacyjnych, między Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Agencję Wywiadu.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 831 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 830 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Agencji Wywiadu stanowiącego podstawę udostępnienia danych osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 829 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowiącego podstawę udostępnienia danych osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 827 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie świadectwa służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 826 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 825 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 824 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 822 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 821 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim oraz ustalenia granic niektórych powiatów.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 820 z 20022002-06-29

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustanie emerytury wojskowej

  W jakich wypadkach ustaje prawo do emerytury wojskowej?

 • Zatrudnienie emerytowanego żołnierza

  Czy zatrudniając emerytowanego wojskowego, który wcześniej nie pracował w oparciu o umowę o pracę, należy w przypadku udzielania urlopu wypoczynkowego, traktować go (...)

 • Podstawa wyliczenia emerytury

  Emeryt zawiesza pobieranie emerytury wykonując pracę zarobkową, uzyskuje większe dochody niżby otrzymywał z emerytury. Są pogłoski o zmianie ustawy o zaopatrzeniu (...)

 • Uzupełnienie świadectwa pracy

  Pracownik nie pracuje u mnie od czerwca 2003 roku. Pracował do 30.06.2003 r. Dzisiaj przesłał pismo do zakładu z prośbą o uzupełnienie świadectwa pracy, które nie (...)

 • Eksmisja z mieszkania emerytowanego policjanta

  Mój tata jest emerytowanym policjantem, zamieszkuje od 25 lat w mieszkaniu funkcyjnym wraz z żoną, 10 lat temu bez żadnych wcześniejszych informacji z komendy stołecznej (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-22 poz. 1616

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-21 poz. 646

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-12 poz. 1410

  Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

 • Monitor Polski 2007 nr 85 poz. 893

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-25 poz. 748

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.