Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 832 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i trybu podziału mienia, dokumentów, limitów zatrudnienia oraz środków budżetowych, pozostających w posiadaniu jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa i Wojskowych Służb Informacyjnych, między Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Agencję Wywiadu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-29
Data wydania:2002-06-27
Data wejscia w życie:2002-06-29
Data obowiązywania:2002-06-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 832 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 93                — 6094 —                Poz. 832


832

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i trybu podziału mienia, dokumentów, limitów zatrudnienia oraz środków budżetowych, pozostających w posiadaniu jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa i Wojskowych Służb Informacyjnych, między Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Agencję Wywiadu. Na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Składniki majątkowe, w tym nieruchomości i mienie ruchome, pozostające w trwałym zarządzie lub posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa, zwanego dalej „UOP”, dzieli się między Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW”, i Agencję Wywiadu, zwaną dalej „AW”, w sposób określony w rozporządzeniu.

2. Składniki majątkowe, o których mowa w ust. 1, obejmują aktywa trwałe i obrotowe oraz pasywa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694). § 2.

1. Składniki majątkowe pozostające w trwałym zarządzie lub posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego:

1) dotychczasowego Zarządu Wywiadu UOP przechodzą odpowiednio w trwały zarząd lub posiadanie AW;

2) dotychczasowych jednostek organizacyjnych UOP, określonych w § 3 ust. 1 pkt 2—13 i ust. 2 statutu Urzędu Ochrony Państwa, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 145, poz. 675, z 1998 r. Nr 113, poz. 721, z 1999 r. Nr 42, poz. 426 i z 2001 r. Nr 32, poz. 367), obowiązującego do dnia 28 czerwca 2002 r., przechodzą odpowiednio w trwały zarząd lub posiadanie ABW.

2. Składniki majątkowe pozostające w posiadaniu Gospodarstwa Pomocniczego UOP na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego przechodzą w posiadanie Gospodarstwa Pomocniczego ABW. § 3.

1. Przekazanie i przyjęcie składników majątkowych, o których mowa w § 2, następuje nieodpłatnie.

2. Przekazanie i przyjęcie składników majątkowych, o których mowa w § 2, następuje na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych sporządzonych według stanu na dzień 28 czerwca 2002 r. ustalonego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. § 4.

1. Materiały archiwalne stanowiące zasób archiwalny archiwum wyodrębnionego UOP przechodzą do archiwum wyodrębnionego ABW.

2. Dokumenty inne niż materiały archiwalne, o których mowa w ust. 1, będące w dyspozycji:

1) dotychczasowego Zarządu Wywiadu UOP — przejmuje AW;

2) dotychczasowych jednostek organizacyjnych UOP, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 — przejmuje ABW.

3. Przekazanie i przyjęcie materiałów archiwalnych i dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, sporządzonych według stanu na dzień 28 czerwca 2002 r. §

5. Podział kwoty wynagrodzeń w UOP, niewykorzystanej do dnia 28 czerwca 2002 r., podział limitu zatrudnienia w UOP, a także podział dochodów UOP i podział wydatków UOP, niezrealizowanych do dnia 28 czerwca 2002 r., ustalonych odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 11 do ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 275), między AW i ABW określają odrębne przepisy. §

6. Przychody, wydatki i rozliczenia z budżetem państwa Gospodarstwa Pomocniczego UOP, ustalone w załączniku nr 5 do ustawy budżetowej na rok 2002, niezrealizowane do dnia 28 czerwca 2002 r., które przechodzą do Gospodarstwa Pomocniczego ABW, określa załącznik do rozporządzenia. § 7.

1. Z limitu zatrudnienia w dziale obrona narodowa, ustalonego w załączniku nr 11 do ustawy budżetowej na rok 2002, przenosi się do limitu zatrudnienia AW liczbę stanowisk służbowych odpowiadającą liczbie żołnierzy zawodowych Wojskowych Służb Informacyjnych wyznaczonych do pełnienia służby w AW.

2. Przeniesieniu limitu zatrudnienia z działu obrona narodowa, o którym mowa w ust. 1, odpowiada przeniesienie z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na rok 2002 do budżetu AW środków finansowych zabezpieczających wypłatę uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom zawodowym Wojskowych Służb Informacyjnych na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej (Dz. U. Nr 130, poz. 846, z 1998 r. Nr 127, poz. 841, z 1999 r. Nr 110, poz. 1258 i z 2001 r. Nr 50, poz. 515).

3. Liczbę stanowisk służbowych, o których mowa w ust. 1, oraz wielkość środków finansowych, o których mowa w ust. 2, ustalą Minister Obrony Narodowej i Szef AW w drodze porozumienia. § 8.

1. AW może korzystać z posiadanych przez Wojskowe Służby Informacyjne nieruchomości, mienia ruchomego i dokumentów, z wyjątkiem materiałów archiwalnych, w zakresie odpowiadającym zadaniom AW wykonywanym przez żołnierzy zawodowych Wojskowych Służb Informacyjnych wyznaczonych do pełnienia służby w AW.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 832 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 823 z 20022002-06-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany granic województwa podkarpackiego i małopolskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 836 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 835 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 834 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 833 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 831 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 830 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Agencji Wywiadu stanowiącego podstawę udostępnienia danych osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 829 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowiącego podstawę udostępnienia danych osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 828 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie świadectwa służby w Agencji Wywiadu.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 827 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie świadectwa służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 826 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 825 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 824 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 822 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 821 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim oraz ustalenia granic niektórych powiatów.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 820 z 20022002-06-29

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 24 poz. 402

  Zarządzenie Nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zadań i uprawnień pełnomocników do organizacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz likwidatora Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-25 poz. 748

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1072

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie korzystania ze środków funduszu socjalnego przez emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-25 poz. 459

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-31 poz. 1246

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.