Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 836 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-29
Data wydania:2002-06-27
Data wejscia w życie:2002-07-14
Data obowiązywania:2002-06-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 836 z 2002


Strona 1 z 7
Dołamanie: 28.06.02

Dziennik Ustaw Nr 93 — 6097 — Poz. 836


836

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Na podstawie art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365 i Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 59, poz. 688, z 2001 r. Nr 47, poz. 501 i z 2002 r. Nr 46, poz. 436) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 2 — Klasyfikacja rozdziałów: a) w dziale „010 — Rolnictwo i łowiectwo”: — skreśla się rozdział „01000 Integracja z Unią Europejską”, — rozdział „01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych” otrzymuje brzmienie: „01008 Melioracje wodne”, — rozdział „01024 Kontrola jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych” otrzymuje brzmienie: „01024 Monitoring jakości surowców rolnych i produktów spożywczych”, — rozdział „01029 Dopłaty do odsetek od kredytów na cele gospodarki rolnej” otrzymuje brzmienie: „01029 Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze”, b) w dziale „050 — Rybołówstwo i rybactwo”: — skreśla się rozdział „05000 Integracja z Unią Europejską”, — rozdział „05007 Dopłaty do odsetek od kredytów na cele gospodarki rybnej” otrzymuje brzmienie: „05007 Dopłaty do oprocentowania kredytów na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich”, c) w dziale „750 — Administracja publiczna”: — skreśla się rozdział „75000 Integracja z Unią Europejską”, — po rozdziale „75068 Rada do Spraw Uchodźców” dodaje się rozdziały 75069—75073 w brzmieniu: „75069 Rządowe Centrum Studiów Strategicznych 75070 Centrum Personalizacji Dokumentów 75071 Generalny Inspektorat Celny w likwidacji 75072 Regionalne Inspektoraty Celne w likwidacji 75073 Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców”, d) w dziale „753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne”: — skreśla się rozdział „75300 Integracja z Unią Europejską”, — rozdział „75302 Uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne” otrzymuje brzmienie: „75302 Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne”, — po rozdziale 75310 dodaje się rozdziały 75311 i 75312 w brzmieniu: „75311 Renty strukturalne 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne”, e) w dziale „754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”: — skreśla się rozdział „75400 Integracja z Unią Europejską”, — skreśla się rozdział „75401 Urząd Ochrony Państwa”, — po rozdziale „75417 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego” dodaje się rozdziały 75418 i 75419 w brzmieniu: „75418 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 75419 Agencja Wywiadu”,

Dołamanie: 28.06.02

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 836 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 823 z 20022002-06-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany granic województwa podkarpackiego i małopolskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 835 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 834 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 833 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 832 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i trybu podziału mienia, dokumentów, limitów zatrudnienia oraz środków budżetowych, pozostających w posiadaniu jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa i Wojskowych Służb Informacyjnych, między Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Agencję Wywiadu.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 831 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 830 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Agencji Wywiadu stanowiącego podstawę udostępnienia danych osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 829 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowiącego podstawę udostępnienia danych osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 828 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie świadectwa służby w Agencji Wywiadu.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 827 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie świadectwa służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 826 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 825 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 824 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 822 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 821 z 20022002-06-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim oraz ustalenia granic niektórych powiatów.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 820 z 20022002-06-29

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Księga przychodów i rozchodów - nowy wzór

  Prowadzę firmę na zasadach ogólnych - księga przychodów i rozchodów. Słyszałem, że weszły nowe wzory księgi przychodów i rozchodów. Czy rzeczywiście obowiązują (...)

 • Definicja wydatku

  Czy można zinterpretować zapis w umowie "udokumentowanie poniesionych wydatków", z fragmentu umowy: "Realizacja projektu obejmuje: - wykonanie pełnego zakresu zadaniowego (...)

 • Księgowanie towaru otrzymanego nieodpłatnie

  Chcemy prowadzić sklep z odzieżą używaną sprowadzaną z kraju Unii Europejskiej, część odzieży byłaby kupowana od firm zagranicznych, a część otrzymywana nieodpłatnie (...)

 • KPiR w formie elektronicznej

  Chciałbym przejść z ręcznego na elektroniczne prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT. Co w związku z tym należy zrobić? Oczywiście poza (...)

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-09 poz. 1487

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2828

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-18 poz. 421

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-02 poz. 290

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-09 poz. 1486

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.