Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 874 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-07-02
Data wydania:2002-06-19
Data wejscia w życie:2002-07-17
Data obowiązywania:2002-07-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 874 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 97                — 6398 —                Poz. 874


874

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy. Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z 1996 r. Nr 87, poz. 396 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 773) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw pracy, w tym jeden pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji,”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. Członków Komisji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw pracy na wniosek ministrów, Głównego Inspektora Pracy, statutowych organów organizacji związkowych i organizacji pracodawców, o których mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.”;

3) w § 8: a) w ust. 2 przecinek zastępuje się kropką oraz skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 3.”, b) skreśla się ust.

3. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 874 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 884 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich wobec przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą określoną w ustawie - Prawo łowieckie.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 883 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów funkcjonariuszowi Straży Granicznej w razie odwołania z urlopu.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 882 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji służby w Straży Granicznej w systemie skoszarowanym oraz sposobu jej pełnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 881 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariuszy Straży Granicznej do pracy poza Strażą Graniczną.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 880 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 879 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 878 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie poboru do służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 877 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu czynności kuratora sądowego w zakresie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 876 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 875 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu cukierniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 873 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 872 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 871 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych wyrobów włókienniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 870 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 869 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 868 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 867 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 866 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Rejestracja protokołu dodatkowego

  Jakie dokumenty należy dołączyć do rejestracji protokołu dodatkowego do zakładowego układu zbiorowego pracy?

 • Uprawnienia społecznego inspektora pracy

  Do jakich dokumentów bez zgody pracodawcy i pracownika ma wgląd zgodnie z ustawą o społecznej inspekcji pracy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy? Czy może dokonać (...)

 • Skład komisji egzaminacyjnej

  Organ prowadzący zarządzeniem powołał w skład komisji egzaminacyjnej na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego m.in. dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły poinformował, (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Uczestniczenie w komisji BHP a czas pracy

  Czy przedstawiciel związków zawodowych powołany przez pracodawcę na posiedzenie komisji BHP w myśl art. 237 kp na co dzień zatrudniony w systemie równoważnych norm (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.