Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 884 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich wobec przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą określoną w ustawie - Prawo łowieckie.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-07-02
Data wydania:2002-06-19
Data wejscia w życie:2002-07-17
Data obowiązywania:2002-07-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 884 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 97                — 6428 —                Poz. 884


884

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich wobec przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą określoną w ustawie — Prawo łowieckie. Na podstawie art. 19a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372) zarządza się, co następuje: §

1. Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o umowie, należy przez to rozumieć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, umowę gwarancji bankowej lub umowę gwarancji ubezpieczeniowej, stanowiącą zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie, zwanej dalej „ustawą”. § 2.

1. Wysokość określonej w umowie sumy ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej i sumy gwarancji ubezpieczeniowej wynosi 4% rocznego przychodu z tytułu wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, uzyskanego w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy, jednak nie mniej niż równowartość 15 000 euro, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Jeżeli zawarcie umowy nastąpiło w roku obrotowym, w którym przedsiębiorca podjął działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, wysokość określonej w umowie sumy ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej i sumy gwarancji ubezpieczeniowej wynosi równowartość 15 000 euro. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 884 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 883 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów funkcjonariuszowi Straży Granicznej w razie odwołania z urlopu.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 882 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji służby w Straży Granicznej w systemie skoszarowanym oraz sposobu jej pełnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 881 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariuszy Straży Granicznej do pracy poza Strażą Graniczną.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 880 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 879 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 878 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie poboru do służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 877 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu czynności kuratora sądowego w zakresie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 876 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 875 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu cukierniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 874 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 873 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 872 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 871 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych wyrobów włókienniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 870 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 869 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 868 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 867 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 866 z 20022002-07-02

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Osobowość prawna Wojskowego Koła Łowieckiego

  Czy Wojskowe Koło Łowieckie może być ustawowo uznane za osobę prawną?

 • Podatek VAT od umów o dzieło

  Czy od umów o dzieło należy odprowadzać podatek VAT? Jeżeli tak, to na kim spoczywa odpowiedzialność, jeżeli taki podatek nie został doliczony do rachunku?

 • Koszty zabezpieczenia roszczenia

  Mam nakaz zapłaty kwoty 50 tys. zł. w postępowaniu nakazowym, w zakresie którego dłużnik wniósł zarzuty. Chcę złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Ile procent (...)

 • Oddział a przedstawicielstwo

  Firma zagraniczna ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej tylko w dwu formach (czy tak) oddzialu lub przedstawicielstwa. Jaka jest różnica, gdzie znaleźć przepisy?

 • Interes prawny a interes osób trzecich

  Ustawa - Prawo budowlane zobowiązuje do zabezpieczenia w postępowaniu o pozwolenie na budowę interesu osób trzecich wyliczając, na czym ten interes polega. Z Komentarza (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-19 poz. 147

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich z tytułu prowadzenia działalności w dziedzinie telekomunikacji lub poczty.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-16 poz. 1550

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-26 poz. 1366

  Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-01 poz. 206

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie określenia dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie zarządzania liniami kolejowymi lub wykonywania przewozów kolejowych.

 • Komunikat UE z 2006-02-17 nr 40 poz. 1

  Oświadczenie Niderlandów zgodnie z art. 5 i art. 97 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.