Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 109 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół dostosowujący aspekty handlowe Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej oraz wyników negocjacji rolnych Rundy Urugwajskiej, wraz z rozszerzeniem istniejących uzgodnień preferencyjnych, sporządzony w Brukseli dnia 20 grudnia 2001 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-28
Data wydania:2001-12-20
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2003-01-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 109 z 2003


Strona 1 z 160
109

PROTOKÓŁ dostosowujący aspekty handlowe Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej oraz wyników negocjacji rolnych Rundy Urugwajskiej, wraz z rozszerzeniem istniejących uzgodnień preferencyjnych, sporządzony w Brukseli dnia 20 grudnia 2001 r. Rzeczpospolita Polska, zwana dalej „Polską”, z jednej strony, i Wspólnota Europejska, zwana dalej „Wspólnotą”, z drugiej strony, zważywszy, że Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, zwany poniżej „Układem Europejskim”, podpisany został w Brukseli 16 grudnia 1991 r. i wszedł w życie 1 lutego 1994 r., zważywszy, że Republika Austrii, Republika Finlandii i Królestwo Szwecji przystąpiły do Unii Europejskiej 1 stycznia 1995 r., zważywszy, że na mocy artykułów 76, 102 i 128 Aktu Przystąpienia z 1994 r. Republika Austrii, Republika Finlandii i Królestwo Szwecji powinny stosować, począwszy od 1 stycznia 1995 r., postanowienia umów preferencyjnych zawieranych przez Wspólnotę z niektórymi krajami trzecimi, wśród nich z Polską,

Dziennik Ustaw Nr 10                — 602 — Wspólnota Europejska: F. van DAELE Ambasador Stały Przedstawiciel przy Królestwie Belgii                Poz. 109


zważywszy, że Wspólnota przyjęła, poczynając od 1 stycznia 1995 r., środki przejściowe w formie autonomicznych kontyngentów taryfowych, uwzględniające preferencyjne koncesje taryfowe stosowane przez Republikę Austrii, Republikę Finlandii i Królestwo Szwecji w odniesieniu do Polski, i że, z drugiej strony, Polska przyjęła, poczynając od 1995 r., środki przejściowe w formie autonomicznych kontyngentów taryfowych, uwzględniające preferencyjny system taryfowy stosowany przez Polskę w odniesieniu do Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji, w szczególności zaś w odniesieniu do produktów rolnych podstawowych i produktów rolnych przetworzonych, zważywszy, że zobowiązania Wspólnoty i Polski w związku z wynikami negocjacji Rundy Urugwajskiej wymagają modyfikacji systemów taryfowych importu do Polski i Wspólnoty, w szczególności zaś jeśli chodzi o produkty rolne podstawowe i produkty rolne przetworzone, zważywszy, że przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz wdrożenie wyników Rundy Urugwajskiej mogą mieć wpływ na koncesje przyznane dwustronnie w ramach Układu Europejskiego i że należy zatem dostosować wyżej wspomniany Układ Europejski poprzez Protokół dostosowujący aspekty handlowe tego Układu, zważywszy, że Rada podjęła decyzję (95/131/EC)1 w sprawie stosowania w sposób tymczasowy, poczynając od 1 stycznia 1995 r., porozumienia dwustronnego wynegocjowanego przez Komisję w imieniu Wspólnoty, zmieniającego Protokół dodatkowy do porozumienia w sprawie handlu produktami tekstylnymi między Polską i Wspólnotą Europejską, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji, zważywszy, że Rada podjęła decyzję (96/224/WE)2 w sprawie stosowania w sposób przejściowy, poczynając od 1 stycznia 1996 r., porozumienia dwustronnego wynegocjowanego przez Komisję w imieniu Wspólnoty, w następstwie rewizji i zmiany Protokołu dodatkowego do porozumienia w sprawie handlu produktami tekstylnymi między Polską i Wspólnotą Europejską, postanowiły wspólnie określić dostosowania, jakie należy wnieść do postanowień handlowych Układu Europejskiego wskutek przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji, z jednej strony, i wejścia w życie wyników Rundy Urugwajskiej w dziedzinie rolnej, z drugiej strony, oraz wyznaczyły w tym względzie na pełnomocników: Rzeczpospolita Polska: I. BYCZEWSKI Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny przy Unii Europejskiej —————

1 2

Przewodniczący Komitetu Stałych Przedstawicieli, którzy, dokonawszy wymiany swoich pełnomocnictw, uznanych za sporządzone należycie i w prawidłowej formie, uzgodnili, co następuje: Artykuł 1 W odniesieniu do produktów przemysłowych:

1. W artykule 8 ustęp 1 Układu Europejskiego otrzymuje następujące brzmienie: „1. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się do produktów pochodzących z Polski i ze Wspólnoty wymienionych w działach 25 do 97 Scalonej nomenklatury, z wyjątkiem produktów wymienionych w załączniku I i Protokole 3”.

2. W artykule 10 do ustępu 2 Układu Europejskiego dodaje się, co następuje: „W związku z przystąpieniem Austrii, Finlandii i Szwecji do Wspólnoty, Polska ustanowi roczne bezcłowe kontyngenty taryfowe dla produktów pochodzących ze Wspólnoty wymienionych w załączniku XIV”.

3. Do Układu Europejskiego dołączony zostaje nowy załącznik A, którego tekst zamieszczony jest w załączniku A do niniejszego protokołu. Artykuł 2 Treść Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi zmienia się następująco:

1. Załącznik II zastępuje się tekstem zamieszczonym w załączniku B do niniejszego protokołu.

2. W części IV w aneksie A w artykule 14 w ustępie 2 zdanie 2 zmienia się następująco: „— dwóch liter identyfikujących Państwo Członkowskie, które dokona odprawy celnej, w następujący sposób: AT = Austria BL = Beneluks DE = Niemcy DK = Dania EL = Grecja ES = Hiszpania FI = Finlandia FR = Francja GB = Zjednoczone Królestwo IE = Irlandia IT = Włochy PT = Portugalia SE = Szwecja.”

Dz. U. L94, 26.04.95, str.

1. Dz. U. L81, 30.03.96, str. 264.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 109 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 112 z 20032003-01-28

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Dokumentu poprawek do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. i poprawionych przez Konferencję Pełnomocników w Kyoto dnia 14 października 1994 r., sporządzonego w Minneapolis dnia 6 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 111 z 20032003-01-28

  Dokument Poprawek do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. i poprawionych przez Konferencję Pełnomocników w Kyoto dnia 14 października 1994 r. sporządzony w Minneapolis dnia 6 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 110 z 20032003-01-28

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dostosowującym aspekty handlowe Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej oraz wyników negocjacji rolnych Rundy Urugwajskiej, wraz z rozszerzeniem istniejących uzgodnień preferencyjnych, sporządzonym w Brukseli dnia 20 grudnia 2001 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-28 poz. 110

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dostosowującym aspekty handlowe Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej oraz wyników negocjacji rolnych Rundy Urugwajskiej, wraz z rozszerzeniem istniejących uzgodnień preferencyjnych, sporządzonym w Brukseli dnia 20 grudnia 2001 r.

 • Legislacja UE z 2008-03-05 nr 60 poz. 33

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami (...)

 • Legislacja UE z 2005-09-29 nr 253 poz. 20

  Informacja w sprawie wejścia w życie Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi (...)

 • Legislacja UE z 2005-08-11 nr 208 poz. 20

  Informacja w sprawie wejścia w życie Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, (...)

 • Legislacja UE z 2005-10-21 nr 278 poz. 1

  2005/720/WE:Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.