Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 947 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie upoważnienia izb skarbowych do wykonywania niektórych czynności w zakresie gier i zakładów wzajemnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-10
Data wydania:2003-06-03
Data wejscia w życie:2003-06-15
Data obowiązywania:2003-06-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 947 z 2003


947

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie upoważnienia izb skarbowych do wykonywania niektórych czynności w zakresie gier i zakładów wzajemnych Na podstawie art. 13 ust. 6, art. 24 ust. 6 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa upoważnienie izb skarbowych do wydawania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, bingo fantowego i loterii promocyjnej, zatwierdzania regulaminów tych gier, sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością podmiotów urządzających i prowadzących te gry oraz szczegółowy sposób wydawania zezwoleń. § 2.

1. Zezwolenie na urządzanie loterii fantowej, gry bingo fantowego i loterii promocyjnej urządzanych na obszarze jednego województwa, na którym znajduje się równocześnie miejsce losowania nagród, wydaje w drodze decyzji izba skarbowa właściwa ze względu na terytorialny zasięg urządzanych gier.

2. Kopię wydanej decyzji zezwalającej na urządzanie loterii fantowej, bingo fantowego i loterii promo———————

1)

cyjnych izba skarbowa niezwłocznie przesyła do wiadomości ministra właściwego do spraw finansów publicznych. §

3. Izba skarbowa, która udzieliła zezwolenia na urządzanie gier, zatwierdza regulaminy tych gier oraz zmiany w tych regulaminach. § 4.

1. Izba skarbowa, która udzieliła zezwolenia, sprawuje nadzór i kontrolę w zakresie gier, o których mowa w § 2 ust.

1.

2. W ramach sprawowanego nadzoru i kontroli izba skarbowa wykonuje czynności ministra właściwego do spraw finansów publicznych określone w art. 49 ust. 1, w art. 50 ust. 1 i w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2003 r.3)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 84, poz. 908, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

———————

3) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 października 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. Nr 95, poz. 1048 i Nr 115, poz. 1205, z 2001 r. Nr 151, poz. 1707 oraz z 2002 r. Nr 221, poz. 1859).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 947 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 952 z 20032003-06-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów potwierdzających dokonanie wwozu towaru do kraju przeznaczenia oraz wzoru formularza, na którym składa się oświadczenie o wywozie danego towaru w określonej ilości

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 951 z 20032003-06-10

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 950 z 20032003-06-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 949 z 20032003-06-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 948 z 20032003-06-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 946 z 20032003-06-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 945 z 20032003-06-10

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członkom ich rodzin

porady prawne online

Porady prawne

 • Zasady organizowania konkursów i promocji

  Czy istnieją przepisy prawne dotyczące organizowania konkursów i promocji przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą (salony telefonów komórkowych), wyłączając (...)

 • Naruszenie art. 107 kks

  Interesuje mnie art. 107 kks. Jaki zarzut należy przedstawić osobie za naruszenie tego artykułu (z jakiego artykułu zarzut się stawia i jak on brzmi)?

 • Możliwość dalszej gry wygraną rzeczową

  Czy gry na automatach na punkty tzw. czasówki - wrzucasz monetę i od szczęścia lub umiejętności zależy, czy można zdobyć punkty i dłuższy czas gry, jest grą na (...)

 • Konkurs internetowy a gra losowa

  Firma planuje zorganizowanie na stronach www swojego serwisu internetowego konkursu polegającego na umieszczaniu w nim zdjęć przez odwiedzających serwis. Odwiedzający, (...)

 • Automaty do gry w prywatnych lokalach

  Chciałbym uzyskać informacje na temat umieszczania maszyn do gry (na żetony) w miejscach publicznych. Podobno od niedawna weszła ustawa zakazująca stawiania takich maszyn?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-29 poz. 1486

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów izb skarbowych do wykonywania niektórych czynności w zakresie gier i zakładów wzajemnych

 • Komunikat UE z 2007-04-28 nr 96 poz. 20

  Sprawa C-395/05: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 6 marca 2007 r. — (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez (...)

 • Monitor Polski 2002 nr 38 poz. 602

  Zarządzenie Nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-15 poz. 613

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w imieniu inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji.

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1809

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.