Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 961 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym i zespole ratownictwa medycznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-11
Data wydania:2003-05-07
Data wejscia w życie:2003-06-26
Data obowiązywania:2003-06-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 961 z 2003


Dziennik Ustaw Nr 103                — 6919 —                Poz. 961


961

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym i zespole ratownictwa medycznego Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2002 r. o świadczeniu usług ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 241, poz. 2073 oraz z 2003 r. Nr 99, poz. 920) zarządza się, co następuje: §

1. Warunkiem finansowania świadczeń zdrowotnych, udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym i przez zespół ratownictwa medycznego jest zapewnienie ciągłej gotowości tych jednostek do udzielania świadczeń zdrowotnych, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, w zakresie i przy spełnieniu wymagań określonych w przepisach o państwowym ratownictwie medycznym. §

2. Jednostką rozliczeniową świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1, jest stawka dobowej gotowości, sporządzana według kalkulacji ceny odpowiednio dla szpitalnego oddziału ratunkowego lub zespołu ratownictwa medycznego. §

3. Kalkulacji ceny jednostki rozliczeniowej w szpitalnym oddziale ratunkowym dokonuje się z uwzględnieniem:

1) średniej ilości świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym niezakończonych dalszą hospitalizacją w tym samym zakładzie opieki zdrowotnej, udzielonych w przyjętym okresie rozliczeniowym;

2) kosztów osobowych, w tym wynikających z wymagań określonych w § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 74, poz. 687);

3) kosztów leków i materiałów medycznych użytych przy udzielaniu świadczeń, o których mowa w pkt 1;

4) kosztów badań diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki obrazowej, wykonanych przy udzielaniu świadczeń, o których mowa w pkt 1;

5) kosztów transportu sanitarnego w sytuacjach konieczności przewiezienia pacjenta w celu zachowania ciągłości procesu leczenia. §

4. Kalkulacji ceny jednostki rozliczeniowej zespołu ratownictwa medycznego dokonuje się z uwzględnieniem kosztów bezpośrednich i pośrednich, związanych z utrzymaniem zespołu, w szczególności:

1) kosztów osobowych;

2) kosztów eksploatacyjnych;

3) kosztów administracyjno-gospodarczych;

4) odpisu amortyzacyjnego. ———————

1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 93, poz. 833).

§

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: L. Sikorski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 961 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 960 z 20032003-06-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 959 z 20032003-06-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 958 z 20032003-06-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 957 z 20032003-06-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie urlopów żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 956 z 20032003-06-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 955 z 20032003-06-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu gospodarka

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 954 z 20032003-06-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie legalnych jednostek miar

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 953 z 20032003-06-11

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2003 r. o wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-04 poz. 1176

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-23 poz. 577

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu finansowania z budżetu państwa kosztów świadczeń zdrowotnych, udzielanych w związku z chorobami zakaźnymi i zakażeniami.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-13 poz. 322

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-31 poz. 1137

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1803

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.