Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 970 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-13
Data wydania:2003-05-29
Data wejscia w życie:2003-06-28
Data obowiązywania:2003-06-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 970 z 2003


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 104                — 6947 —                Poz. 970


970

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku Na podstawie art. 253 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku, zwany dalej „raportem o bezpieczeństwie”, opracowywany przez prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zwany dalej „zakładem”. § 2.

1. Raport o bezpieczeństwie jest dokumentem zawierającym informacje, o których mowa w art. 253 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska.

2. Dopuszcza się sporządzanie w uzgodnieniu z odbiorcą elektronicznej formy raportu o bezpieczeństwie w postaci dostępnej na elektronicznych nośnikach informacji. §

3. W raporcie o bezpieczeństwie zamieszcza się:

1) informacje o zakładzie, jego działalności, systemie zarządzania oraz organizacji, istotne dla zapobiegania awariom;

2) analizę możliwości wystąpienia awarii i informacje o środkach koniecznych do zapobieżenia im;

3) informacje, że prowadzący zakład opracował program zapobiegania awariom i jest przygotowany do jego stosowania;

4) informacje, że zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa;

5) informacje, że zastosowane rozwiązania projektowe, konstrukcja oraz eksploatacja instalacji zakładu zapewniają wystarczający poziom bezpieczeństwa;

6) informacje, że prowadzący zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy oraz dostarczył informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego. ———————

1)

§

4. Informacje, o których mowa w § 3 pkt 1, dotyczą:

1) ogólnego opisu zakładu, z uwzględnieniem jego położenia geograficznego i dominujących warunków atmosferycznych, geologicznych i wodnych, zewnętrznych źródeł zagrożenia awarią, działalności zakładu i przyjętych w nim zasad zarządzania bezpieczeństwem;

2) opisu instalacji zakładu, z uwzględnieniem ich usytuowania przestrzennego, odległości od sąsiednich instalacji, terenów zamieszkałych, szlaków komunikacyjnych, stref zagrożeń, dróg dojazdu, dróg pożarowych i ewakuacyjnych;

3) opisu procesów technologicznych, z uwzględnieniem prowadzonych operacji i procesów fizykochemicznych, magazynowania, gospodarki odpadami;

4) opisu niebezpiecznych substancji chemicznych, z uwzględnieniem ich maksymalnych ilości, parametrów fizykochemicznych w warunkach normalnych i przewidywanych warunkach awaryjnych oraz powołania się na posiadane przez zakład karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych. § 5.

1. Analiza, o której mowa w § 3 pkt 2, dotyczy:

1) identyfikacji instalacji zakładu oraz rodzajów działalności w zakładzie, które mogą stwarzać zagrożenie poważną awarią;

2) opisu możliwych scenariuszy awarii oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia i warunków, w których mogą wystąpić, z uwzględnieniem oceny ich zasięgu i skutków;

3) opisu technicznych, organizacyjnych i proceduralnych środków zapobiegania awariom i minimalizacji ich skutków, z uwzględnieniem oceny skuteczności tych środków;

4) organizacji systemu alarmowania i działań ratowniczych.

2. Analiza, o której mowa w § 3 pkt 2, obejmuje informacje na temat podmiotu wykonującego analizę, daty wykonania analizy, ustaleń będących wynikiem analizy i środków przeciwdziałania wystąpieniu awarii. §

6. Informacje, o których mowa w § 3 pkt 3, dotyczą:

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 717 i 721.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 970 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 984 z 20032003-06-13

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2003 r. sygn. akt K 43/02

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 983 z 20032003-06-13

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2003 r. sygn. akt SK 34/01

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 982 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 981 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 980 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 979 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania dodatków paszowych i premiksów

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 978 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 977 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie listy składów celnych, w których mogą być składowane produkty podlegające kontroli weterynaryjnej niespełniające wymagań określonych w prawie Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 976 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki ciśnieniowe statków powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 975 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 974 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 973 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie warunków gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów i ścieków ze statków żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 972 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 971 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 969 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 968 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 967 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od gier

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 966 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie warunków zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku, które nie mają zastosowania wobec osób fizycznych przyjeżdżających na polski obszar celny na pobyt stały na podstawie wizy repatriacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 965 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 964 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie trybu i sposobu współdziałania inspektorów rybołówstwa morskiego z organami Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Policji, Straży Granicznej oraz terenowymi organami administracji morskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Zakładanie NZOZ

  Jestem magistrem rehabilitacji. Chcę otworzyć gabinet rehabilitacji (różnych terapii). Chciałbym podpisać kontrakt z NFZ. Dysponuję "wykazem dokumentów, które składa (...)

 • Uprawnienia do transportu wartości pieniężnych

  Firma stara się o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki. Jednym z elementów realizowanych usług jest transport gotówki w kwotach nie przekraczających 30 tys. (...)

 • Przechowywanie dokumentów - umowy cywilnoprawne

  Firma A zatrudnia Zleceniobiorców od 2003 roku do chwili obecnej. W przeciągu lat zawierała z nimi umowy zlecenia w formie ustnej jak i w formie pisemnej. Do tych dwóch (...)

 • Założenie salonu tatuażu

  Planuję otworzyć salon tatuażu. Faktyczne usługi będzie wykonywać zatrudniona przez nas osoba. Czy do prowadzenia takiej działalności wymagane są specjalne pozwolenia, (...)

 • Kasa fiskalna i faktura VAT w zakładzie karnym

  Prowadzimy działalność handlową (PKPiR kasowo + VAT) - sklepy spożywcze. Od kwietnia mamy dodatkowy punkt - kantyna w Zakładzie karnym. Zakupu dokonują więźniowie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-13 poz. 662

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy, oraz zasad i trybu zawierania umów ze świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kas Chorych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-19 poz. 1098

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-14 poz. 625

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-05 poz. 1477

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-19 poz. 712

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.