Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 990 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wysokości stawek jednostkowych do obliczania składki specjalnej oraz trybu wypłat z Funduszu Rezerwowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-17
Data wydania:2003-05-29
Data wejscia w życie:2003-07-02
Data obowiązywania:2003-06-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 990 z 2003


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 105                — 7005 —                Poz. 990


990

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wysokości stawek jednostkowych do obliczania składki specjalnej oraz trybu wypłat z Funduszu Rezerwowego Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu ˚eglugi Âródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wysokości stawek jednostkowych do obliczania składki specjalnej do Funduszu Rezerwowego w zależności od rodzaju statku, jego nośności lub mocy napędowej;

2) szczegółowy tryb postępowania przy dokonywaniu wypłat z Funduszu Rezerwowego. §

2. Określa się wysokości stawek jednostkowych do obliczania składek specjalnych wpłacanych przez armatorów do Funduszu Rezerwowego:

1) statki do przewozu ładunków stałych: a) barki motorowe: — barki o nośności mniejszej niż 450 ton — 0,55 euro za tonę, — barki o nośności od 450 ton do 650 ton — 0,75 euro za tonę, — barki o nośności większej niż 650 ton — 0,80 euro za tonę, b) barki pchane lub holowane: — barki o nośności mniejszej niż 450 ton — 0,40 euro za tonę, — barki o nośności od 450 ton do 650 ton — 0,50 euro za tonę, — barki o nośności większej niż 650 ton — 0,60 euro za tonę;

2) zbiornikowce: a) barki motorowe: — barki o nośności mniejszej niż 450 ton — 1,70 euro za tonę, — barki o nośności od 450 ton do 650 ton — 2,30 euro za tonę, ———————

1)

— barki o nośności większej niż 650 ton — 2,40 euro za tonę, b) barki pchane lub holowane: — barki o nośności mniejszej niż 450 ton — 0,85 euro za tonę, — barki o nośności od 450 ton do 650 ton — 1,15 euro za tonę, — barki o nośności większej niż 650 ton — 1,20 euro za tonę;

3) pchacze lub holowniki: a) pchacze lub holowniki o mocy napędowej mniejszej niż 300 kW — 0,28 euro za kW, b) pchacze lub holowniki o mocy napędowej większej niż 300 kW — 0,40 euro za kW. § 3.

1. Wypłaty ze środków Funduszu Rezerwowego dokonuje się na wniosek armatora, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, armator składa do Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej „Bankiem”.

3. Do wniosku armator dołącza:

1) potwierdzenie wpłaty składki rocznej do Funduszu ˚eglugi Âródlądowej za dany rok;

2) potwierdzenie wpłaty składki specjalnej;

3) zaświadczenie o złomowaniu statku.

4. Bank dokonuje wypłaty ze środków Funduszu Rezerwowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat ———————

2) Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem uzyskania przez

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu ˚eglugi Âródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 990 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 996 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji oraz wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu homeopatycznego i produktu homeopatycznego weterynaryjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 995 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 994 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie oznaczania opakowań

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 993 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 992 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 991 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 989 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 988 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługi polegające na reklamowaniu napoju alkoholowego

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 987 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu jednostek budżetowych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których może być gromadzony środek specjalny

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 986 z 20032003-06-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzonych w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 985 z 20032003-06-17

  Traktat Karty Energetycznej oraz Protokół Karty Energetycznej dotyczący efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzone w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-20 poz. 812

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia rocznych stawek jednostkowych oraz sposobu dokonywania wpłat do Funduszu Żeglugi Śródlądowej

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-15 poz. 54

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wypłat z Żeglugi Śródlądowej

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-27 poz. 262

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie opłaty pobieranej przez powszechne towarzystwo emerytalne z tytułu wypłat transferowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-13 poz. 344

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-28 poz. 1672

  Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.