Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 997 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-18
Data wydania:2003-06-03
Data wejscia w życie:2003-07-03
Data obowiązywania:2003-06-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 997 z 2003


997

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660 i Nr 96, poz. 874) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa odrębny sposób ubezpieczania w stosunku do osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5—12 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, zwanej dalej „ustawą”, które ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa zostały oddelegowane do wykonywania pracy lub wyznaczone do pełnienia służby poza macierzystą jednostkę, zwanych dalej „ubezpieczonymi na zasadach szczególnych”. §

2. Ubezpieczeni na zasadach szczególnych, spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1—15 i pkt 19—30 ustawy, podlegają ubezpieczeniu z każdego z tych tytułów na zasadach określonych w ustawie, z zastrzeżeniem §

3. § 3.

1. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne od przychodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia służby oblicza i pobiera z dochodu ubezpieczonego na zasadach

Dziennik Ustaw Nr 106                — 7046 —                Poz. 997


szczególnych macierzysta jednostka, w której ubezpieczony pełni służbę, zwana dalej „płatnikiem składek”.

2. Płatnik składek przekazuje składki na ubezpieczenie zdrowotne do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w formie zbiorczej za wszystkich ubezpieczonych na zasadach szczególnych. Składki na ubezpieczenie zdrowotne są przekazywane za dany miesiąc w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

3. Płatnik składek prowadzi indywidualne wykazy przekazywanych składek na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonych na zasadach szczególnych w sposób umożliwiający kontrolę poprawności obliczenia, pobrania i odprowadzenia składek.

4. Do kontroli, o której mowa w ust. 3, są upoważnione wyłącznie organy nadrzędne płatnika składek upoważnione na podstawie odrębnych przepisów do kontrolowania działalności płatnika składek.

§

4. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zalicza wpływy z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonych na zasadach szczególnych do innych przychodów w rozumieniu art. 131 ust. 1 pkt 7 ustawy. §

5. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie odrębnego trybu określania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, sposobu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne ze względu na zasady obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 138, poz. 1547). §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 997 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1002 z 20032003-06-18

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1001 z 20032003-06-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu materiałów niskiego, wysokiego i szczególnego ryzyka

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1000 z 20032003-06-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów świadectwa zdrowia oraz handlowego dokumentu identyfikacyjnego dla wprowadzanego na rynek mięsa i jego przetworów, mleka i przetworów mlecznych, miodu i jego przetworów, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz ich przetworów, a także dla produktów jajczarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 999 z 20032003-06-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania i trybu powoływania Rzecznika Ubezpieczonych

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 998 z 20032003-06-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2816

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-04 poz. 1547

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie odrębnego trybu określania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, sposobu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne ze względu na zasady obronności lub bezpieczeństwa państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-09 poz. 790

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-12 poz. 516

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-24 poz. 1321

  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.