Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1018 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-26
Data wydania:2003-06-11
Data wejscia w życie:2003-07-01
Data obowiązywania:2003-06-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1018 z 2003


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 108                — 7105 —                Poz. 1018


1018

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu Na podstawie art. 214 § 9 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Wywiad środowiskowy, zwany dalej „wywiadem”, przeprowadza podmiot wyznaczony przez organ zarządzający wywiad, na którego obszarze działania oskarżony ma miejsce zamieszkania.

2. Jeżeli oskarżony ma miejsce pobytu, pracy lub nauki w miejscowości znajdującej się poza okręgiem, w którym właściwy podmiot działa, przeprowadzający wywiad może zwrócić się do innego odpowiedniego podmiotu o przeprowadzenie wywiadu w określonym zakresie.

3. W stosunku do nieletniego, który odpowiada przed sądem powszechnym, stosuje się przepisy dotyczące wywiadów środowiskowych przeprowadzanych w sprawach nieletnich. § 2.

1. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania i pobytu oskarżonego oraz w miejscu jego pracy lub nauki.

2. Przeprowadzający wywiad zbiera niezbędne informacje od rodziny oskarżonego i sąsiadów, przełożonych oskarżonego w miejscu jego pracy, nauczycieli lub wychowawców w szkole oraz od innych osób lub instytucji, które mogą posiadać niezbędną wiedzę o oskarżonym.

3. W razie potrzeby przeprowadzenia wywiadu w odniesieniu do żołnierza w czynnej służbie wojskowej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach przeprowadzający wywiad może zwrócić się o nadesłanie niezbędnych informacji do dowódcy jednostki, w której żołnierz ten pełni służbę wojskową. §

3. Wywiad przeprowadza się w godzinach od 600 do

2200. §

4. Przed przystąpieniem do zbierania informacji, o których mowa w § 2 ust. 2, przeprowadzający wywiad jest obowiązany okazać legitymację służbową oraz poinformować osoby udzielające informacji o nazwie i adresie organu zarządzającego przeprowadzenie wywiadu oraz o jego celu. ———————

1)

§ 5.

1. Wywiad obejmuje informacje dotyczące:

1) zachowania oskarżonego;

2) warunków środowiskowych oskarżonego;

3) sytuacji bytowej oskarżonego i jego rodziny;

4) sposobu spędzania przez oskarżonego wolnego czasu;

5) przebiegu i oceny pracy zawodowej lub nauki oskarżonego;

6) kontaktów oskarżonego ze środowiskowymi grupami patologii społecznej, z uwzględnieniem nadużywających alkoholu lub środków odurzających;

7) stanu zdrowia oskarżonego, z uwzględnieniem stanu zdrowia psychicznego, uzależnienia od alkoholu lub środków odurzających.

2. Na polecenie organu zarządzającego przeprowadzający wywiad ma obowiązek go uzupełnić. § 6.

1. Po przeprowadzeniu wywiadu przeprowadzający wywiad wypełnia kwestionariusz wywiadu środowiskowego, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

2. Wypełniony kwestionariusz wywiadu środowiskowego przeprowadzający wywiad przesyła niezwłocznie organowi, który zarządził jego przeprowadzenie. §

7. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia otrzymania zarządzenia o jego przeprowadzeniu, chyba że organ zarządzający wyznaczył inny termin. §

8. Przeprowadzający wywiad środowiskowy jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystkie okoliczności, o których dowiedział się w związku z przeprowadzeniem tego wywiadu. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.2) Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk ———————

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu czynności kuratora sądowego w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu (Dz. U. Nr 111, poz. 695 oraz z 2002 r. Nr 97, poz. 877), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1018 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1028 z 20032003-06-26

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1027 z 20032003-06-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1026 z 20032003-06-26

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1025 z 20032003-06-26

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i miejsca przechowywania w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia oraz warunków i sposobu ich zniszczenia

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1024 z 20032003-06-26

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1023 z 20032003-06-26

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1022 z 20032003-06-26

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1021 z 20032003-06-26

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie poddawania badaniom lub dokonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1020 z 20032003-06-26

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1019 z 20032003-06-26

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r.w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1017 z 20032003-06-26

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających sądów wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1016 z 20032003-06-26

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1015 z 20032003-06-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1014 z 20032003-06-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1013 z 20032003-06-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1012 z 20032003-06-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1011 z 20032003-06-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1010 z 20032003-06-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej

porady prawne online

Porady prawne

 • Uprawnienia aspiranta pomocy społecznej

  W naszym ośrodku jest zatrudniona osoba z wykształceniem średnim na stanowisku aspiranta pracy socjalnej. Czy ta osoba może samodzielnie przeprowadzać wywiady w terenie, (...)

 • Wywiad środowiskowy w procesie karnym

  Prokuratura skierowała przeciwko mojej osobie akt oskarżenia zarzucając mojej osobie zniszczenie mienia o wartości 500 zł. W trakcie postępowania przygotowawczego nie (...)

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Wywiad środowiskowy w postępowaniu karnym

  Na jakiej podstawie zarządza się przeprowadzenie wywiadu środowiskowego? Nigdy nie byłam karana ani też nigdy nie weszłam w konflikt z prawem, dlaczego więc jedynie (...)

 • Pozostawienie podania bez rozpoznania

  Pracuję w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Po wichurze, która miała miejsce w styczniu br. petenci składali wnioski o udzielenie pomocy finansowej w związku ze zdarzeniem (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-02 poz. 877

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu czynności kuratora sądowego w zakresie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-07 poz. 467

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego (rodzinnego), wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym, rodzaju dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej, a także wzoru legitymacji pracownika socjalnego.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-31 poz. 1828

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-22 poz. 589

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-16 poz. 1010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.