Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 118 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-29
Data wydania:2003-01-23
Data wejscia w życie:2003-02-14
Data obowiązywania:2003-01-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 118 z 2003


Strona 1 z 3
118

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 127, poz. 1089) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa zasady prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną, a w szczególności:

1) dokumentowania i ewidencji przychodów, wydatków, rozrachunków i składników majątkowych,

2) sporządzania sprawozdań finansowych — w tym zasady ewidencji i rozliczania otrzymanych środków publicznych. §

2. Partia polityczna prowadzi rachunkowość stosując odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”, oraz przepisy niniejszego rozporządzenia. §

3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. § 4.

1. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem ust.

2. ———————

1)

2. Dowody księgowe dokumentujące wpłaty osób fizycznych na rzecz partii politycznej powinny zawierać określenie osoby dokonującej wpłaty (imię i nazwisko oraz adres), z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Wpłaty składek członkowskich mogą być dokumentowane w sposób uproszczony w formie bezpośredniego wpisu w rejestrach wpłaconych składek członkowskich, prowadzonych przez partię polityczną, zawierających imienne wykazy członków z ich adresami. Rejestry wpłaconych składek członkowskich stanowią ewidencję pomocniczą do konta syntetycznego służącego do ewidencji przychodów ze składek, a sporządzone na ich podstawie zbiorcze dowody wpłat środków pieniężnych są podstawą zapisów księgowych na tym koncie. § 5.

1. Ewidencja przychodów, kosztów, wydatków, rozrachunków i składników majątkowych powinna być prowadzona rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco w sposób czytelny i trwały, na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów księgowych.

2. Do przychodów partii politycznej zalicza się przychody pochodzące ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym w szczególności:

1) otrzymane składki członkowskie;

2) darowizny, spadki, zapisy;

3) określone ustawami dotacje i subwencje;

4) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach;

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

Dziennik Ustaw Nr 11                — 780 —                Poz. 118


b) środki subwencji przekazane na Fundusz Wyborczy, c) wydatki ze środków subwencji dokonane na cele statutowe, d) środki subwencji przekazane na spłatę kredytów bankowych wraz z odsetkami;

5) przychody z obrotu obligacjami Skarbu Państwa i bonami skarbowymi Skarbu Państwa;

6) przychody ze zbycia należących do partii politycznej składników majątkowych;

7) przychody z działalności, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, zwanej dalej „ustawą o partiach politycznych”. Partia polityczna, biorąc pod uwagę treść ekonomiczną zachodzących operacji oraz postanowienia statutu, dokonuje klasyfikacji przychodów wyodrębniając przychody z działalności statutowej, przychody finansowe oraz pozostałe przychody.

3. Do kosztów partii politycznej zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych, koszty finansowe oraz pozostałe koszty, w tym koszty przekazania majątku na cele charytatywne. §

6. Ustalona w rachunku wyników różnica między przychodami, o których mowa w § 5 ust. 2, a kosztami, o których mowa w § 5 ust. 3, skorygowana o zyski i straty nadzwyczajne w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, zwiększa — po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego — odpowiednio przychody z działalności statutowej lub koszty realizacji zadań statutowych następnego roku obrotowego. §

7. Partia polityczna prowadzi ewidencję rozrachunków, zapewniającą w szczególności ustalenie stanu należności i zobowiązań wobec kontrahentów, pracowników oraz członków partii. §

8. Składniki majątkowe klasyfikuje się do poszczególnych pozycji aktywów i wycenia zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. § 9.

1. Rozliczenie subwencji z budżetu państwa, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, następuje po zakończeniu roku kalendarzowego na podstawie kasowego wykonania wpływów z tytułu subwencji oraz wydatków dokonanych ze środków subwencji.

2. Partia polityczna prowadzi wyodrębnione konta syntetyczne dla ewidencji środków gromadzonych na rachunkach bankowych, o których mowa w art. 24 ust. 8 i art. 36 ust. 3 ustawy o partiach politycznych, oraz na subkontach rachunku bankowego partii politycznej, o których mowa w art. 29 ust. 4 i art. 30 ust. 5 tej ustawy.

3. Ewidencja pomocnicza do kont syntetycznych, o których mowa w ust. 2, powinna zapewnić:

1) grupowanie wydatków poniesionych z otrzymanej subwencji, co najmniej według następujących rodzajów: a) środki subwencji przekazane na Fundusz Ekspercki,

2) grupowanie wpływów Funduszu Eksperckiego, co najmniej według następujących rodzajów: a) środki subwencji przekazane na Fundusz Ekspercki, b) pozostałe wpływy z tytułu wpłat własnych partii politycznej;

3) grupowanie wydatków Funduszu Eksperckiego, co najmniej według następujących rodzajów: a) wydatki z części subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki, w tym na: — ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne i społeczno-ekonomiczne, — działalność wydawniczo-edukacyjną, b) pozostałe wydatki z Funduszu Eksperckiego. § 10.

1. Partia polityczna sporządza roczne sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy oraz na każdy inny dzień bilansowy.

2. Roczne sprawozdanie finansowe składa się z:

1) bilansu;

2) rachunku wyników;

3) informacji dodatkowej.

3. W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego, podane w kolejności i w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. W rachunku wyników wykazuje się oddzielnie przychody i koszty oraz zyski i straty za poprzedni i bieżący rok obrotowy, podane w kolejności i w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

5. Pozycje bilansu oraz rachunku wyników mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, stosownie do potrzeb partii politycznej.

6. Informacja dodatkowa powinna zawierać nieobjęte bilansem oraz rachunkiem wyników wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej partii politycznej, w tym w szczególności następujące informacje:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 118 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 123 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 122 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt oraz paszami leczniczymi

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 121 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu punktów kopulacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 120 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia tytułów zawodowych nadawanych absolwentom wyższych szkół wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 119 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wielkości środków finansowych przekazywanych Urzędowi Lotnictwa Cywilnego na wyodrębniony rachunek środków specjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 117 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 116 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 115 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 114 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 113 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie zakresu informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego, a także terminów ich składania

porady prawne online

Porady prawne

 • Rezygnacja z pełnej księgowości

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zgłosiła przed rozpoczęciem roku obrotowego zamiar prowadzenia pełnej księgowości, w związku z przesłanką z (...)

 • Księgowość w fundacji

  Przy rejestracji fundacji chcę, aby miała ona działalność gospodarczą. Czy mogę na początku sam prowadzić księgowość?

 • Warunki prowadzenia ksiąg rachunkowych

  Jakie trzeba spełniać warunki by prowadzić księgi rachunkowe firm (czyli prowadzić pełną księgowość), a jakie by prowadzić biuro rachunkowe?

 • Prowadzenie ksiąg przez członka zarządu

  Sp. z o.o. nie zatrudnia na etacie nikogo. Prezes i wiceprezesi jako udziałowcy sprawują swoje funkcje bez wynagrodzenia. Jeden z wiceprezesów, z wyższym wykształceniem (...)

 • Limit przejścia na pełną księgowość i termin

  Istnieje konieczność przejścia na pełną księgowość po przekroczeniu limitu przychodów. Jaki jest limit przychodu powodujący konieczności przejścia przedsiębiorcy (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 21 poz. 207

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 lutego 2010 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-29 poz. 117

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej

 • Monitor Polski 2002 nr 29 poz. 463

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partię polityczną Porozumienie Centrum.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-27 poz. 2721

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2004 r. sygn. akt K 25/03

 • Komunikat UE z 2008-04-03 nr 84 poz. 4

  Wyniki sprzedaży alkoholu winnego znajdującego się w posiadaniu organów publicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.