Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 121 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu punktów kopulacyjnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-29
Data wydania:2002-12-31
Data wejscia w życie:2003-02-14
Data obowiązywania:2003-01-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 121 z 2003


Strona 1 z 7
121

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu punktów kopulacyjnych Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976) zarządza się, co następuje: §

1. 1. W punkcie kopulacyjnym mogą być wykorzystywane reproduktory bydła, świń, owiec, kóz, koni, zwane dalej „reproduktorami” albo stosownie do gatunku „buhajami”, „knurami”, „trykami”, „kozłami” albo „ogierami”, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) pochodzą ze stad lub gospodarstw, które spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) najpóźniej na 30 dni przed wstawieniem do punktu kopulacyjnego zostały przebadane przez lekarza ———————

1)

weterynarii i zaopatrzone w orzeczenie lekarsko-weterynaryjne stwierdzające, że zwierzęta są zdrowe i przydatne do rozrodu;

3) w dniu krycia nie wykazują objawów klinicznych chorób.

2. Wzór orzeczenia lekarsko-weterynaryjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dla buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów stanowi odpowiednio załącznik nr 2, 3, 4 i 5 do rozporządzenia. § 2.

1. Reproduktor jest nie rzadziej niż raz do roku poddawany badaniom w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

2. Jeżeli badanie, o którym mowa w ust. 1, da wynik dodatni, reproduktor nie powinien być używany do rozrodu. § 3.

1. Teren punktu kopulacyjnego, w którym odbywa się krycie, powinien być ogrodzony.

2. Przy wjeździe na ogrodzony teren, o którym mowa w ust. 1, oraz przed wejściem do budynku wykłada się maty dezynfekcyjne.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Dziennik Ustaw Nr 11                — 784 —                Poz. 121


a) datę krycia, b) numer identyfikacyjny zwierzęcia — w przypadku samicy, c) firmę lub nazwę posiadacza zwierzęcia, na rzecz którego została wykonana usługa, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, a w przypadku osoby fizycznej — jej imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;

3. Na teren punktu kopulacyjnego nie mogą mieć wstępu osoby postronne oraz zwierzęta, niebiorące udziału w kryciu.

4. Ârodki do mycia i dezynfekcji umieszcza się w zamykanym pojemniku albo szafie.

5. Reproduktora przetrzymuje się w przeznaczonym do tego celu boksie, kojcu albo pomieszczeniu z dostępem do wybiegu.

6. Miejsce do przetrzymywania reproduktora, o którym mowa w ust. 5, powinno być:

1) oznakowane;

2) zabezpieczone przed dostępem innych zwierząt;

3) dostosowane do gatunku i wielkości reproduktora;

4) zlokalizowane w sąsiedztwie miejsca do krycia;

5) łatwe do sprzątania i dezynfekcji, posiadające podłogę o nienasiąkliwej powierzchni i o nachyleniu umożliwiającym odprowadzanie zanieczyszczeń w stanie płynnym;

6) wybielone, czyste, oświetlane światłem dziennym i sztucznym. §

4. Prowadzący punkt kopulacyjny powinien:

1) zapewnić urządzenia lub sprzęt do poskramiania zwierząt oraz urządzenia dla samców, ułatwiające krycie samic;

2) obserwować stan zdrowia samic przyprowadzanych do krycia;

3) gromadzić informacje dotyczące krycia, odnotowując:

2)

4) wydać właścicielowi samicy świadectwo pokrycia buhajem, knurem, trykiem, kozłem albo ogierem, zgodne ze wzorem określonym w odrębnych przepisach. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski ———————

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy pozyskiwaniu, konserwacji, obróbce, przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystywaniu materiału biologicznego oraz prowadzeniu punktów kopulacyjnych (Dz. U. Nr 20, poz. 174), które w części dotyczącej warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu punktów kopulacyjnych zachowano w mocy do dnia 31 grudnia 2002 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1438 i Nr 154, poz. 1790 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2002 r. (poz. 121)

Załącznik nr 1

WYMAGANIA DLA STAD LUB GOSPODARSTW

1. Buhaje wykorzystywane w punkcie kopulacyjnym powinny pochodzić ze stad lub gospodarstw uznanych przez urzędowego lekarza weterynarii:

1) za wolne od gruźlicy bydła;

2) za wolne od enzootycznej białaczki bydła w okresie co najmniej ostatnich 3 lat;

3) za wolne od brucelozy lub jeśli nie występowały w stadzie objawy kliniczne brucelozy, a aktualne badania dały wynik ujemny, jednak z zastrzeżeniem, że w przypadku zwierząt pochodzących z takich stad, materiał od nich musi być poddany próbie wiązania dopełniacza (OWD) przy mianie niższym niż 20 jednostek EWG na mililitr (20 jednostek ICFT).

2. Knury wykorzystywane w punkcie kopulacyjnym powinny pochodzić ze stad lub gospodarstw uznanych przez urzędowego lekarza weterynarii:

1) za wolne od klasycznego pomoru świń;

2) za wolne od brucelozy;

3) za wolne i nieszczepione przeciwko pryszczycy;

4) w których w okresie ostatnich 12 miesięcy przed wstawieniem zwierząt do punktu kopulacyjnego nie stwierdzono żadnych objawów klinicznych czy wirusologicznych choroby Aujeszkyego świń;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 121 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 123 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 122 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt oraz paszami leczniczymi

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 120 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia tytułów zawodowych nadawanych absolwentom wyższych szkół wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 119 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wielkości środków finansowych przekazywanych Urzędowi Lotnictwa Cywilnego na wyodrębniony rachunek środków specjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 118 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 117 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 116 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 115 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 114 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 113 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie zakresu informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego, a także terminów ich składania

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1506

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy przetwórstwie mięsa i składowaniu przetworów mięsnych.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 648

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1505

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-19 poz. 254

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-19 poz. 253

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.