Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 123 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-29
Data wydania:2003-01-14
Data wejscia w życie:2003-02-01
Data obowiązywania:2003-01-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 123 z 2003


Strona 1 z 7

Dziennik Ustaw Nr 11                — 793 —                Poz. 123


123

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1682) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne w Służbie Leśnej;

2) stopnie służbowe Służby Leśnej oraz szczegółowy tryb ich nadawania, obniżania i pozbawiania;

3) szczegółowe zasady wynagradzania w Służbie Leśnej. §

2. Ustanawia się następujące stanowiska w Służbie Leśnej:

1) w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych: a) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, b) zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, c) Główny Księgowy Lasów Państwowych, d) Główny Inspektor Lasów Państwowych, e) Główny Inspektor Straży Leśnej, f) naczelnik wydziału, g) inspektor Lasów Państwowych, h) inspektor Straży Leśnej, i) kierownik Zespołu Ochrony Lasu, j) główny specjalista Służby Leśnej, k) starszy specjalista Służby Leśnej, l) specjalista Służby Leśnej;

2) w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych: a) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, b) zastępca dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, c) główny księgowy regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, d) naczelnik wydziału, e) główny specjalista Służby Leśnej, f) inspektor Straży Leśnej, g) starszy specjalista Służby Leśnej, h) specjalista Służby Leśnej; ———————

1)

3) w nadleśnictwie: a) nadleśniczy, b) zastępca nadleśniczego, c) główny księgowy nadleśnictwa, d) inżynier nadzoru w nadleśnictwie, e) leśniczy, f) starszy specjalista Służby Leśnej, g) sekretarz nadleśnictwa, h) specjalista Służby Leśnej, i) starszy strażnik leśny, j) strażnik leśny, k) podleśniczy, l) gajowy;

4) w jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym: a) dyrektor jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, b) zastępca dyrektora jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym. §

3. Na stanowisku strażnika leśnego lub starszego strażnika leśnego nie zatrudnia się osoby:

1) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w przepisach o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;

2) wykazującej istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;

3) uzależnionej od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych. §

4. Ustanawia się następujące stopnie służbowe Służby Leśnej:

1) aspirant leśny I stopnia;

2) aspirant leśny II stopnia;

3) aspirant leśny III stopnia;

4) leśniczy I stopnia;

5) leśniczy II stopnia;

6) leśniczy III stopnia;

7) adiunkt I stopnia;

8) adiunkt II stopnia;

9) adiunkt III stopnia;

10) młodszy inspektor;

11) inspektor;

12) starszy inspektor;

13) dyrektor leśny;

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 123 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 122 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt oraz paszami leczniczymi

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 121 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu punktów kopulacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 120 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia tytułów zawodowych nadawanych absolwentom wyższych szkół wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 119 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wielkości środków finansowych przekazywanych Urzędowi Lotnictwa Cywilnego na wyodrębniony rachunek środków specjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 118 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 117 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 116 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 115 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 114 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 113 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie zakresu informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego, a także terminów ich składania

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-26 poz. 905

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 394

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni.

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-04 poz. 757

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-31 poz. 138

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalenia wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 393

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podawania do wiadomości informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.