Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1042 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-27
Data wydania:2003-06-25
Data wejscia w życie:2003-06-27
Data obowiązywania:2003-06-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1042 z 2003


Strona 1 z 3
1042

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania Na podstawie art. 145f pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady zatrudniania w kontyngentach policyjnych pracowników Policji i osób niebędących pracownikami Policji oraz ich wynagradzania. § 2.

1. W kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej można zatrudnić:

1) pracownika Policji legitymującego się co najmniej dwuletnim stażem pracy w jednostkach organizacyjnych Policji;

2) osobę niebędącą pracownikiem Policji, która posiada specjalistyczne kwalifikacje.

2. W kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom, akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej, szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych albo przedsięwzięciach reprezentacyjnych zatrudnia się pracownika, o którym mowa w ust. 1 pkt

1.

3. Jeżeli czas pozostawania poza granicami państwa kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom albo akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej jest dłuższy niż 6 miesięcy, w kontyngencie można zatrudnić również osobę, o której mowa w ust. 1 pkt

2. § 3.

1. Komendant Główny Policji, a w przypadku tworzenia kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych albo przedsięwzięciach reprezentacyjnych, w skład którego wchodzą pracownicy zatrudnieni w jednej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji albo jednostce organizacyjnej jej podległej — właściwy komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, zwani dalej „pracodawcami”, upowszechniają informację o zamiarze zatrudnienia w kontyngencie policyjnym przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w sie———————

1)

dzibie jednostki organizacyjnej Policji, a także przez opublikowanie go w „Gazecie Policyjnej” oraz przynajmniej w jednym dzienniku odpowiednio o zasięgu ogólnokrajowym albo wojewódzkim.

2. Jeżeli w kontyngencie policyjnym mają być zatrudnieni wyłącznie pracownicy wymienieni w § 2 ust. 1 pkt 1, pracodawcy mogą upowszechnić informację o tym fakcie w formie pisma adresowanego do pracodawców zatrudniających takich pracowników.

3. Ogłoszenie lub pismo powinno zawierać:

1) nazwę i adres jednostki organizacyjnej Policji;

2) określenie stanowiska pracy;

3) wskazanie niezbędnych oraz dodatkowych wymagań związanych ze stanowiskiem pracy;

4) wskazanie wymaganych dokumentów;

5) termin i miejsce składania dokumentów. § 4.

1. Osoba ubiegająca się o pracę w kontyngencie policyjnym, zwana dalej „kandydatem”, może zostać zatrudniona w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w:

1) misji pokojowej, jeżeli: a) złoży w terminie wymagane dokumenty, b) uzyska pozytywną ocenę kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania pracy w kontyngencie oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do jej wykonywania, c) wyrazi pisemną zgodę, o której mowa w art. 1741 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)), d) zostanie zawarte porozumienie między pracodawcą a dotychczasowym pracodawcą, z zastrzeżeniem ust. 2, e) podda się szczepieniom ochronnym; ———————

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679.

Dziennik Ustaw Nr 110                — 7213 —                Poz. 1042


2) akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom, akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej, szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych albo przedsięwzięciach reprezentacyjnych, jeżeli spełnia warunki wymienione w pkt 1 lit. a—c, oraz po zawarciu porozumienia, o którym mowa w pkt 1 lit. d.

2. Jeżeli pracodawca i dotychczasowy pracodawca jest tym samym podmiotem, nie zawiera się porozumienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d.

3. Zatrudnienie kandydata w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom albo akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej, z uwagi na charakter zadań lub obszar działania kontyngentu, może być dodatkowo uzależnione od poddania się przez niego szczepieniom ochronnym. § 5.

1. Oceny kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania pracy w kontyngencie policyjnym, zwanej dalej „oceną”, dokonuje pracodawca lub działający z jego upoważnienia komendant szkoły policyjnej, w formie rozmowy kwalifikacyjnej, pisemnego testu lub ćwiczeń praktycznych.

2. Przy ocenie uwzględnia się wymagania określone przez organizację międzynarodową lub państwo przyjmujące kontyngent policyjny, zakres zadań kontyngentu, obszar jego działania oraz umiejętności zawodowe kandydata zapewniające wykonanie w kontyngencie określonych dla niego zadań.

3. Ocenę wyraża się na piśmie. § 6.

1. Podmiot dokonujący oceny może odmówić poddania kandydata tej ocenie albo ją w każdym czasie przerwać.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, informuje się kandydata na piśmie o przyczynie odmowy poddania go ocenie lub o powodach jej przerwania.

3. Pisemnej informacji nie sporządza się, gdy kandydat swoim postępowaniem przyczynił się do przerwania oceny lub gdy jej przerwanie jest uzasadnione stanem zdrowia kandydata. § 7.

1. Badania laboratoryjne i lekarskie niezbędne do wystawienia orzeczenia lekarskiego oraz szczepienia ochronne organizuje pracodawca w porozumieniu z dotychczasowym pracodawcą.

2. Komendant Główny Policji zwraca kandydatowi uczestniczącemu w badaniach lub szczepieniach, o których mowa w ust. 1, koszty przejazdów i noclegu oraz wypłaca ryczałt na dojazdy w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. § 8.

1. Zatrudnienie kandydata w kontyngencie policyjnym następuje w formie umowy o pracę na czas określony.

2. Okres, na jaki jest zawierana umowa o pracę, ustala się z uwzględnieniem, w szczególności, okresu niezbędnego na:

1) pobranie wyposażenia zgodnego z wymogami określonymi przez organizację międzynarodową lub państwo przyjmujące kontyngent policyjny;

2) udział w zgrupowaniu kontyngentu policyjnego organizowanym bezpośrednio przed wyjazdem z kraju oraz poprzedzającym je szkoleniu lub praktyce przygotowującej do wykonywania pracy w tym kontyngencie;

3) wykonywanie pracy w kontyngencie policyjnym realizującym zadania poza granicami państwa;

4) udział w zgrupowaniu kontyngentu policyjnego organizowanym po jego powrocie do kraju lub w badaniach laboratoryjnych i lekarskich, jeżeli są prowadzone, i nie jest organizowane zgrupowanie kontyngentu.

3. Umowa o pracę określa zajmowane stanowisko, a gdy w związku z pracą zostaje przyznany dodatek zagraniczny — również kategorię i stawkę tego dodatku. § 9.

1. Pracownika kontyngentu policyjnego, zwanego dalej „pracownikiem”, można zatrudnić na stanowisku:

1) lekarza;

2) pielęgniarza (pielęgniarki);

3) specjalisty zespołu logistyki;

4) kierowcy pojazdu będącego na wyposażeniu zespołu logistyki.

2. Stanowisko specjalisty zespołu logistyki dotyczy w szczególności psychologa, informatyka, mechanika pojazdów oraz specjalisty do spraw łączności.

3. W zespole logistyki na stanowisku psychologa oraz specjalisty do spraw łączności nie można zatrudnić osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt

2. § 10.

1. Pracodawca może wycofać pracownika ze składu kontyngentu policyjnego niezwłocznie po uzyskaniu wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika, na jego prośbę lub gdy niezdolność do wykonywania pracy w kontyngencie z przyczyn niezawinionych przez pracownika trwa dłużej niż 14 dni.

2. W przypadku wycofania pracownika ze składu kontyngentu policyjnego umowę o pracę na czas określony rozwiązuje się na zasadach określonych w Kodeksie pracy. § 11.

1. Pracownikowi zatrudnionemu w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej na warunkach określonych w rozporządzeniu przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 800 zł.

2. Pracownikowi, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zatrudnionemu w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom, akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej, szkoleniu i ćwiczeniach policyj-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1042 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1060 z 20032003-06-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca 2003 r. sygn. akt P 24/02

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1059 z 20032003-06-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2003 r. sygn. akt K 52/02

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1058 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1057 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1056 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Wieliczce oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1055 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1054 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1053 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1052 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania informacji, do kontroli przekazów informacji oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych przekazów

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1051 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1050 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1049 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu choroby oraz sposobu wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1048 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1047 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1046 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1045 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Wywiadu informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1044 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1043 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1041 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych o ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1040 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek wypłacenia świadczenia urlopowego

  Zatrudniam 5 pracowników nie ma w zakładzie funduszu socjalnego, czy muszę w tym roku wypłacić pracownikom świadczenie urlopowe?

 • Rezygnacja z regulaminu pracy i wynagradzania

  Spółka z o. o. zatrudniała ponad 50 pracowników od 2003 r. Sukcesywnie liczba pracowników się zmniejsza. Od pół roku jest już tylko zatrudnionych 4 pracowników. (...)

 • Pracodawca jako strona stosunku pracy

  Pracuję w spółce akcyjnej - przedsiębiorstwie wielozakładowym. Dyrektorzy oddziałów - zakładów są pełnomocnikami zarządu. Kto jest pracodawcą dla pracowników (...)

 • Zmiana regulaminu wynagradzania

  Czy w sytuacji nieuchwalenia ze związkiem zawodowym nowego regulaminu wynagradzania i sporządzeniu protokołu rozbieżności - pracodawca ma prawo dokonać wypowiedzenia (...)

 • Regulamin pracy i regulamin wynagradzania

  Czy regulamin wynagradzania, w którym jest również zwolnienie z wypłacania świadczenia urlopowego, musi być podpisany przez tego jedynego pracownika jako przedstawiciela (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-10 poz. 553

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2745

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

 • Dziennik Ustaw z 2005-02-15 poz. 218

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-31 poz. 825

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej.

 • Legislacja UE z 2005-09-17 nr 241 poz. 58

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Darfur/2/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie mianowania szefa zespołu policyjnego UE/doradcy ds. policyjnych (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.