Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1046 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-27
Data wydania:2003-06-23
Data wejscia w życie:2003-07-12
Data obowiązywania:2003-06-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1046 z 2003


1046

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby Na podstawie art. 107 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844) zarządza się, co następuje: §

1. Funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, który zajmuje lokal mieszkalny w miejscowości pobliskiej miejsca pełnienia służby, przysługuje zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnie-

Dziennik Ustaw Nr 110                — 7218 —                Poz. 1046


nia służby i z powrotem, jeżeli w miejscowości, w której pełni służbę, on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub domu mieszkalno-pensjonatowego. §

2. Nie podlegają zwrotowi koszty dojazdu do i od stacji (przystanku) w obrębie miejscowości, w której funkcjonariusz zamieszkuje, oraz w miejscowości, w której pełni służbę. § 3.

1. Funkcjonariuszowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu w wysokości ceny:

1) okresowego biletu imiennego na przejazd w klasie drugiej pociągu osobowego lub okresowego biletu imiennego na przejazd autobusem, jeżeli dojeżdża środkiem komunikacji zbiorowej z miejscowości pobliskiej, z której nie ma połączenia kolejowego, lub nie istnieje możliwość korzystania z niego ze względu na godziny pełnienia służby;

2) wykupionych biletów jednorazowych na przejazd środkiem komunikacji zbiorowej, jeżeli na danej trasie nie jest prowadzona sprzedaż biletów okresowych.

2. Jeżeli funkcjonariusz dojeżdża do miejsca pełnienia służby pociągiem innej klasy niż określona w ust. 1 pkt 1 lub innym środkiem komunikacji niż określony w ust. 1 pkt 1, zwrotu kosztów dojazdu dokonuje się w wysokości ceny kolejowego okresowego biletu imiennego na przejazd w klasie drugiej pociągu osobowego, przewidzianej dla odległości drogowej między miejscowością, w której funkcjonariusz zamieszkuje, a miejscowością, w której pełni służbę.

3. Zwrotu kosztów dojazdu, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się z uwzględnieniem przysługujących funkcjonariuszowi uprawnień do ulgowych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej.

4. Jeżeli funkcjonariusz dojeżdża do miejsca pełnienia służby i z powrotem pojazdem służbowego transportu zbiorowego za opłatą, zwrot kosztów dojazdu przysługuje w wysokości obowiązującej stawki odpłatności za ten dowóz.

§ 4.

1. Należność z tytułu zwrotu kosztów dojazdu jest pomniejszana o 1/22 za każdy dzień nieobecności funkcjonariusza w miejscu pełnienia służby.

2. W przypadku wykupienia przez funkcjonariusza biletu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, zwrotu kosztów dojazdu dokonuje się bez odliczeń określonych w ust. 1, jeżeli nieobecność funkcjonariusza w miejscu pełnienia służby miała miejsce po wykupieniu tego biletu. § 5.

1. Funkcjonariusz ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu składa w jednostce organizacyjnej Agencji Wywiadu właściwej w sprawach finansów pisemny raport.

2. W raporcie, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz podaje informacje dotyczące nazwy miejscowości pobliskiej, odległości w kilometrach między miejscowością pobliską a miejscem pełnienia służby, rodzaju środka transportu, kosztu dojazdu oraz informację dotyczącą czasu dojazdu w obie strony, przedstawiając w szczególności zaświadczenie od przewoźnika lub wyciąg z rozkładu jazdy.

3. W przypadku zmiany danych określonych w ust. 2 funkcjonariusz składa nowy raport. § 6.

1. Zwrot kosztów dojazdu następuje na pisemny wniosek funkcjonariusza.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz składa w terminie do

15. dnia każdego miesiąca wraz z wykupionym biletem (biletami) za miesiąc poprzedni, jeżeli dojeżdża środkami komunikacji zbiorowej. Przepis § 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Zwrotu kosztów dojazdu dokonuje się po upływie każdego miesiąca, za który zwrot ten przysługuje, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1046 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1060 z 20032003-06-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca 2003 r. sygn. akt P 24/02

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1059 z 20032003-06-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2003 r. sygn. akt K 52/02

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1058 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1057 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1056 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Wieliczce oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1055 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1054 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1053 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1052 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania informacji, do kontroli przekazów informacji oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych przekazów

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1051 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1050 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1049 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu choroby oraz sposobu wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1048 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1047 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1045 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Wywiadu informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1044 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1043 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1042 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1041 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych o ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1040 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-29 poz. 1210

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-01 poz. 501

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-09 poz. 1414

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie zwrotu funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-12 poz. 987

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie trybu oraz terminów zwrotu funkcjonariuszowi Służby Więziennej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem, wzorów wymaganych dokumentów, a także sposobu dokumentowania poniesionych kosztów

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-26 poz. 421

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby funkcjonariuszom Straży Granicznej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.