Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1049 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu choroby oraz sposobu wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-27
Data wydania:2003-06-24
Data wejscia w życie:2003-07-01
Data obowiązywania:2003-06-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1049 z 2003


Strona 1 z 2
1049

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu choroby oraz sposobu wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie Na podstawie art. 117 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Rozporządzenie określa warunki i tryb usprawiedliwiania niestawiennictwa na wezwanie lub zawiadomienie w postępowaniu karnym, z powodu cho-

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155.

Dziennik Ustaw Nr 110                — 7221 —                Poz. 1049


roby, oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania karnego, zwanych dalej „uczestnikami postępowania”, których obecność była obowiązkowa lub którzy wnosili o dopuszczenie do czynności, będąc uprawnionymi do wzięcia w niej udziału, oraz sposób wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie karne. § 2.

1. Organ prowadzący postępowanie karne usprawiedliwia niestawiennictwo uczestników tego postępowania z powodu choroby, po przedłożeniu przez nich zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawiennictwa, zwanego dalej „zaświadczeniem”, wystawionego przez:

1) lekarza publicznego lub niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej wyznaczonego w sposób wskazany w § 6, udzielającego świadczeń zdrowotnych na obszarze, na którym mieszka lub przebywa uczestnik postępowania;

2) ordynatora oddziału szpitala, w którym uczestnik postępowania przebywa na leczeniu;

3) lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, sanatorium, prewentorium, innym zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu, w których uczestnik postępowania przebywa na leczeniu.

2. Niestawiennictwo z powodu choroby uczestników postępowania, będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej albo innymi osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, usprawiedliwia się również po przedłożeniu przez nich zaświadczenia wystawionego przez właściwego lekarza wojskowego lub właściwego lekarza służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia. §

3. Zaświadczenie może być wydane po okazaniu wezwania lub zawiadomienia organu prowadzącego

postępowanie karne i dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika postępowania oraz po przeprowadzeniu badania lekarskiego. §

4. Lekarz wydający zaświadczenie po przeprowadzeniu badania wpisuje treść wydanego orzeczenia do dokumentacji medycznej osoby badanej. § 5.

1. Lekarze, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, przyjmują osoby ubiegające się o wydanie zaświadczeń w określonych dniach i godzinach uzgodnionych z kierownikami zakładów opieki zdrowotnej, a w razie obłożnej choroby tych osób — odwiedzają je w domu.

2. Informacje o dniach i godzinach przyjęć tych lekarzy wywiesza się w zakładach opieki zdrowotnej, w których wykonują czynności. § 6.

1. Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej przekazują prezesowi sądu okręgowego, na jego wniosek, listy zawierające proponowany wykaz lekarzy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, obejmujące także miejsce, dni i godziny przyjęć, a nadto niezwłocznie informują go o wszelkich zmianach w tym zakresie.

2. Na podstawie przekazanych przez kierowników zakładów opieki zdrowotnej list, prezes sądu okręgowego zarządza sporządzenie wykazu lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczenia z terenu województw należących do właściwości miejscowej danego sądu okręgowego. W wykazie podaje się miejsce, dni i godziny przyjęć lekarzy uprawnionych.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, oraz informację o innych, wymienionych w § 2, możliwościach uzyskania zaświadczenia wywiesza się w siedzibach sądów, prokuratur, komend i komisariatów Policji oraz samorządu adwokackiego i radców prawnych. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.2) Minister Sprawiedliwości: w z. J. Łankiewicz ———————

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwienia niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników procesu karnego z powodu choroby (Dz. U. Nr 111, poz. 706), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1049 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1060 z 20032003-06-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca 2003 r. sygn. akt P 24/02

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1059 z 20032003-06-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2003 r. sygn. akt K 52/02

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1058 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1057 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1056 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Wieliczce oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1055 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1054 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1053 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1052 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania informacji, do kontroli przekazów informacji oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych przekazów

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1051 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1050 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1048 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1047 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1046 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1045 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Wywiadu informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1044 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1043 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1042 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1041 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych o ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1040 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu

porady prawne online

Porady prawne

 • Zwolnienie lekarskie przedstawiane w sądzie

  Jaki akt prawny reguluje kwestie zwolnień lekarskich przedkładanych do sądu przez obwinionego w sprawach o wykroczenia? Chodzi mi o regulację akceptacji przez sąd zwolnień (...)

 • Usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie karnej

  Czy zwolnienie lekarskie musi być honorowane przez sąd grodzki jako usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie? Czy coś zmieniło się w przepisach od nowego roku?

 • Choroba świadka i zaświadczenie lekarskie

  Jestem wezwana do sądu (karnego) w charakterze świadka. Ze względu na chorobę nie mogę się stawić. Otrzymam zaświadczenie lekarskie. Czy mogę dostarczyć zaświadczenie (...)

 • Postępowanie przeciwko policjantowi

  Czy prokuratura może przedstawić zarzuty policjantowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim? Czy w okresie przebywania policjanta na zwolnieniu można go zawiesić w czynnościach (...)

 • Usprawiedliwienie niestawiennictwa

  Czy zwolnienie lekarskie, które należy przedstawić prokuraturze z innego województwa, która wzywa mnie w charakterze strony, musi być na druku L-4 czy może wystarczyć (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.