Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1053 z 2003 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-27
Data wydania:2003-06-24
Data wejscia w życie:2003-07-01
Data obowiązywania:2003-06-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1053 z 2003 - Strona 3


Strona 3 z 3

Dziennik Ustaw Nr 110                — 7231 —                Poz. 1053


b) Wydział Grodzki dla części miasta Stalowa Wola na południe od ulicy Komisji Edukacji Narodowej,

5) w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu — Wydział Grodzki — dla obszaru właściwości tego Sądu — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy;”;

a) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Międzychodzie dla gmin: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód i Sieraków, b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Obornikach dla gminy Oborniki,”;

8) w ust. 27: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) w Sądzie Rejonowym w Kozienicach — Wydział Grodzki — dla obszaru właściwości tego Sądu — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,”, b) w pkt 5 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6) w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu — Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Pionkach — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru miasta i gminy Pionki;”;

9) w ust. 28 uchyla się pkt 2;

10) ust. 34 otrzymuje brzmienie: „34. w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu:

1) w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej — Wydział Grodzki — dla obszaru właściwości tego Sądu — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

2) w Sądzie Rejonowym w Mielcu — Wydział Grodzki — dla obszaru właściwości tego Sądu — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

3) w Sądzie Rejonowym w Nisku — dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy: a) Wydział Grodzki dla gmin Bojanów i Nisko, b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Ulanowie dla gmin: Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Rudnik n. Sanem i Ulanów,

4) w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli — dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy: a) Wydział Grodzki dla części miasta Stalowa Wola na północ od ulicy Komisji Edukacji Narodowej oraz gmin: Pysznica, Radomyśl, Zaklików i Zaleszany,

11) w ust. 36 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu: „1a) w Sądzie Rejonowym w Chełmnie — Wydział Grodzki — dla obszaru właściwości tego Sądu — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy, 1b) w Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu — Wydział Grodzki — dla obszaru właściwości tego Sądu — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,”;

12) w ust. 39: a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu — dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu: a) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy, b) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy,”, b) pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Âródmieścia we Wrocławiu — trzy wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu: a) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z obszaru części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto, b) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z obszaru części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Âródmieście, c) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu;”. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1053 z 2003 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1060 z 20032003-06-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca 2003 r. sygn. akt P 24/02

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1059 z 20032003-06-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2003 r. sygn. akt K 52/02

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1058 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1057 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1056 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Wieliczce oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1055 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1054 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1052 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania informacji, do kontroli przekazów informacji oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych przekazów

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1051 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1050 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1049 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu choroby oraz sposobu wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1048 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1047 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1046 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1045 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Wywiadu informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1044 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1043 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1042 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1041 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych o ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1040 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu

porady prawne online

Porady prawne

 • Wniosek do sądu grodzkiego o ukaranie

  Proszę o wyjaśnienie, kiedy i na jakiej podstawie funkcjionariusz Policji może skierować wniosek do sądu grodzkiego, za wykroczenie drogowe. Czy może skorzystać wyłącznie (...)

 • Obowiązek utworzenia zfśs

  Pracuję w prywatnej firmie zatrudniającej ponad 60 pracowników. Czy pracodawca zobowiazany jest do założenia i finansowania funduszu pracowniczego? Wiem, że w innych (...)

 • Akta sprawy - od 1 października uzyskamy dostęp online

  Na Państwa portalu przeczytałem, że od 1 października wchodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości, zmieniające regulamin urzędowania sądów powszechnych. (...)

 • Ewidencja przychodów przy ryczałcie

  Czy raporty miesięczne z kasy fiskalnej stanowią wystarczającą ewidencję przychodów w przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego?

 • Zmiana sposobu użytkowania części domu

  W piwnicy budynku mieszkalnego jednorodzinnego właściciel budynku zamierza założyć zakład produkcji kleju biurowego. Technologia produkcji kleju jest całkowicie nieuciążliwa (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.