Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1070 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy - Prawa telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-30
Data wydania:2003-05-22
Data wejscia w życie:2003-10-01
Data obowiązywania:2003-06-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1070 z 2003


Strona 1 z 20
1070

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Art. 2. Określenia użyte w ustawie oznaczają:

1) abonent — podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej na piśmie z operatorem lub z podmiotem udostępniającym usługi telekomunikacyjne, ———————

1)

2) aparatura — urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz instalacje i systemy, które zawierają podzespoły elektryczne lub elektroniczne,

3) dostęp do lokalnej pętli abonenckiej — możliwość korzystania z lokalnej pętli abonenckiej lub lokalnej podpętli abonenckiej pozwalająca na korzystanie z pełnego pasma częstotliwości pętli abonenckiej (pełny dostęp do lokalnej pętli abonenckiej) lub niegłosowego pasma częstotliwości pętli abonenckiej przy zachowaniu możliwości korzystania z lokalnej pętli abonenckiej przez jej operatora do świadczenia usług telefonicznych (współdzielony dostęp do lokalnej pętli abonenckiej),

4) dzierżawa łączy telekomunikacyjnych — usługę telekomunikacyjną polegającą na zapewnianiu możliwości transmisji sygnałów pomiędzy określonymi punk-

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych oraz ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Dziennik Ustaw Nr 113                — 7356 —                Poz. 1070


przeznaczony dla inicjowania połączeń ze służbami powołanymi ustawowo do niesienia pomocy,

15) odporność na zaburzenia elektromagnetyczne — zdolność aparatury do działania zgodnie z przeznaczeniem bez ograniczania wykonywanych funkcji w obecności zaburzeń elektromagnetycznych,

16) operator — przedsiębiorcę uprawnionego na podstawie odrębnych przepisów do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącego działalność polegającą na eksploatacji sieci publicznej lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych w sieci publicznej,

17) operator publiczny — operatora wykonującego działalność telekomunikacyjną na podstawie zezwolenia telekomunikacyjnego,

18) połączenie sieci telekomunikacyjnych — fizyczne i funkcjonalne połączenie sieci telekomunikacyjnych eksploatowanych przez tego samego operatora lub przez różnych operatorów, w celu zapewniania telekomunikacji użytkownikom tych sieci lub świadczenia usług telekomunikacyjnych zarówno przez operatorów łączonych sieci, jak i przez inne podmioty mające dostęp do sieci,

19) publiczna sieć telefoniczna — sieć publiczną stosującą techniki komutacji, wymagającą wykorzystania zasobów numeracji,

20) ruchoma publiczna sieć telefoniczna — publiczną sieć telefoniczną, w której zakończenia sieci nie mają stałej lokalizacji,

21) satelitarna stacja naziemna — urządzenie radiowe lub zestaw urządzeń radiowych, umieszczone na powierzchni Ziemi, przeznaczone do łączności z urządzeniami lub zestawami urządzeń, umieszczonymi na sztucznych satelitach Ziemi,

22) sieć publiczna — sieć telekomunikacyjną niebędącą siecią wewnętrzną, służącą do świadczenia usług telekomunikacyjnych,

23) sieć telekomunikacyjna — urządzenia telekomunikacyjne i linie telekomunikacyjne, zestawione i połączone w sposób umożliwiający przekaz sygnałów pomiędzy określonymi zakończeniami sieci, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną,

24) sieć wewnętrzna — sieć telekomunikacyjną eksploatowaną przez podmiot wyłącznie dla własnych potrzeb lub założoną w budynkach niemieszkalnych usytu-

tami sieci telekomunikacyjnej, bez komutacji wykonywanej na żądanie użytkownika lub przez niego nadzorowanej i z zachowaniem tej samej postaci sygnałów: wejściowego i wyjściowego,

5) eksploatacja sieci telekomunikacyjnych — faktyczne i bezpośrednie dysponowanie całością funkcji urządzeń i sieci zapewniających telekomunikację,

6) infrastruktura telekomunikacyjna — urządzenia telekomunikacyjne niebędące urządzeniami końcowymi, linie, kanalizację, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji,

7) interoperacyjność sieci — zdolność sieci telekomunikacyjnych do efektywnej współpracy w celu zapewnienia wzajemnego dostępu użytkowników do usług świadczonych w tych sieciach,

8) kolokacja — udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej,

9) kompatybilność elektromagnetyczna — zdolność aparatury do zadowalającego działania w określonym środowisku elektromagnetycznym bez wprowadzania do tego środowiska niedopuszczalnych zaburzeń elektromagnetycznych,

10) komutacja — zestawianie połączeń przez wybór docelowego punktu zakończenia sieci spośród wielu możliwych zakończeń sieci,

11) lokalna pętla abonencka — obwód łączący zakończenie sieci bezpośrednio z punktem dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, w szczególności z przełącznicą główną lub równoważnym urządzeniem,

12) lokalna podpętla abonencka — obwód łączący zakończenie sieci z pośrednim punktem dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, w szczególności z koncentratorem lub innym urządzeniem dostępu pośredniego do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,

13) międzynarodowe przepisy radiokomunikacyjne — przepisy dotyczące zadań oraz zasad wykonywania służb radiokomunikacyjnych, określone w umowach międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską i ogłoszonych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,

14) numer alarmowy — numer ustalony w ustawie lub w planie numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1070 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1075 z 20032003-06-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1074 z 20032003-06-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1073 z 20032003-06-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensujacej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1072 z 20032003-06-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1071 z 20032003-06-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1069 z 20032003-06-30

  Ustawa z dnia 9 maja 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1068 z 20032003-06-30

  Ustawa z dnia 8 maja 2003 r. o zmianie ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1067 z 20032003-06-30

  Ustawa z dnia 8 maja 2003 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1066 z 20032003-06-30

  Ustawa z dnia 8 maja 2003 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1065 z 20032003-06-30

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1993-12-02 poz. 583

  Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-27 poz. 1250

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1923

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1789

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranica towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-28 poz. 1954

  Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniająca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.