Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1074 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-30
Data wydania:2003-06-26
Data wejscia w życie:2003-07-01
Data obowiązywania:2003-06-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1074 z 2003


Dziennik Ustaw Nr 113                — 7381 —                Poz. 1074


1074

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów Na podstawie art. 47l ust. 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) tryb nakładania administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów, za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;

2) przypadki zawieszenia obowiązku uiszczenia kar, o których mowa w pkt 1;

3) współczynniki różnicujące wysokość kar, o których mowa w pkt 1, nakładanych na osoby fizyczne. § 2.

1. Karę pieniężną nakłada się po stwierdzeniu usunięcia drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia oraz zniszczeniu terenu zieleni albo drzewa lub krzewu, oraz po przeprowadzeniu oględzin, z których sporządza się protokół.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) wskazanie miejsca oględzin;

2) datę oględzin;

3) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe sporządzającego protokół oraz uczestników oględzin;

4) ustalenia merytoryczne — dane dotyczące: a) rodzaju, gatunku (odmiany) usuniętego lub zniszczonego drzewa, b) wielkości obwodu pnia drzewa lub wielkości powierzchni pokrytej krzewami albo wielkości zniszczonego terenu zieleni, c) datę usunięcia lub zniszczenia, d) przyczynę usunięcia lub zniszczeni; ———————

1)

5) dane osobowe władającego nieruchomością;

6) podpisy uczestników oględzin.

3. Wydając decyzję o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej, uwzględnia się ustalenia zawarte w protokole. § 3.

1. Jeżeli drzewo lub krzew zniszczone zostało w stopniu rokującym zachowanie jego żywotności, a władający nieruchomością podjął działania w celu zachowania żywotności uszkodzonego drzewa lub krzewu, postępowanie o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów, na pisemny wniosek władającego nieruchomością, może być zawieszone.

2. Jeżeli przez okres 3 lat od wydania postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów drzewo lub krzew zachowało żywotność, wydaje się decyzję o umorzeniu postępowania.

3. Jeżeli nastąpiła utrata żywotności drzewa lub krzewu w okresie 3 lat od wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, wznawia się postępowanie w przedmiocie nałożenia kary. § 4.

1. Osobom fizycznym za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia albo zniszczenie drzewa lub krzewu karę pieniężną nakłada się, stosując jednostkowe stawki kar, przemnożone przez współczynnik 0,1.

2. Jeżeli drzewo lub krzew zachowało żywotność po zdarzeniu, na skutek którego mogło nastąpić zniszczenie, karę pieniężną nakłada się, stosując jednostkowe stawki kar, przemnożone przez współczynnik 0,01. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.3) Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak ———————

3)

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska oraz rejestru decyzji dotyczących tych kar (Dz. U. Nr 162, poz. 1138), które na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz.1196 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) utraciło moc z dniem 30 czerwca 2003 r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1074 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1075 z 20032003-06-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1073 z 20032003-06-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensujacej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1072 z 20032003-06-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1071 z 20032003-06-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1070 z 20032003-06-30

  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy - Prawa telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1069 z 20032003-06-30

  Ustawa z dnia 9 maja 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1068 z 20032003-06-30

  Ustawa z dnia 8 maja 2003 r. o zmianie ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1067 z 20032003-06-30

  Ustawa z dnia 8 maja 2003 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1066 z 20032003-06-30

  Ustawa z dnia 8 maja 2003 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 1065 z 20032003-06-30

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2008 nr 82 poz. 725

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2008 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2009

 • Monitor Polski 2009 nr 69 poz. 894

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2010

 • Monitor Polski 2011 nr 95 poz. 963

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012

 • Monitor Polski 2007 nr 77 poz. 828

 • Monitor Polski 2010 nr 76 poz. 954

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.