Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1080 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-07-02
Data wydania:2003-06-17
Data wejscia w życie:2003-07-17
Data obowiązywania:2003-07-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1080 z 2003


1080

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 41, poz. 213, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1: a) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: „4) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji — w zakresie dotyczącym funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, osób odbywających służbę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.3)) w jednostkach budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, funkcjonariuszy Komen———————

1)

dy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i jednostek nadzorowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej niepodlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz osób pobierających emerytury i renty wypłacane przez właściwy organ emerytalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

5) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego — w zakresie dotyczącym funkcjonariuszy tej Agencji niepodlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,”; b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) Agencja Wywiadu — w zakresie dotyczącym funkcjonariuszy tej Agencji niepodlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,”; c) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie: „7) Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz sądy powszechne — w zakresie dotyczącym sędziów i prokuratorów oraz sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku pobierających uposażenie oraz członków ich rodzin pobierających uposażenia rodzinne, wypłacane przez właściwe jednostki organizacyjne Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz sądów powszechnych,

8) wojewodowie — w zakresie dotyczącym funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104, z 2001 r. Nr 122, poz. 1349, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1791, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 759.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 149, poz. 728, z 1997 r. Nr 73, poz. 458, z 1998 r. Nr 74, poz. 482 i Nr 124, poz. 816 oraz z 2001 r. Nr 52, poz. 545.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844 i Nr 96, poz. 874.

Dziennik Ustaw Nr 115                — 7504 —                Poz. 1080


danego kwartału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.”,

pełniących służbę w komendach wojewódzkich i powiatowych (miejskich) i ośrodkach szkolenia Państwowej Staży Pożarnej niepodlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz pozostałych osób uprawnionych do zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, niewymienionych w pkt 1—7.”;

2) w § 61: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, realizujący wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, przekazują do zarządu powiatu kwartalną informację o liczbie i kwotach wypłaconych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, w terminie do

15. dnia miesiąca następującego po upływie

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zbiorczą informację o liczbie i kwotach wypłaconych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 8, w terminie do

10. dnia drugiego miesiąca następującego po upływie danego kwartału.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1080 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1089 z 20032003-07-02

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, a także określenia rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1088 z 20032003-07-02

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1087 z 20032003-07-02

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wojewódzkie plany zdrowotne, oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania takiego planu

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1086 z 20032003-07-02

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności zabawek

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1085 z 20032003-07-02

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1084 z 20032003-07-02

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać odważniki

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1083 z 20032003-07-02

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1082 z 20032003-07-02

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać areometry szklane

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1081 z 20032003-07-02

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1079 z 20032003-07-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-29 poz. 854

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-11 poz. 545

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-31 poz. 1246

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-08 poz. 641

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-02 poz. 290

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.