Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1099 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-07-04
Data wydania:2003-06-04
Data wejscia w życie:2003-07-19
Data obowiązywania:2003-07-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1099 z 2003


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 116                — 7609 —                Poz. 1099


1099

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1) z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną Na podstawie art. 58 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, zwana dalej „założycielem”, składa wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej, zwanej dalej „szkołą”, do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) oznaczenie założyciela szkoły, jego siedziby lub miejsca zamieszkania;

2) w przypadku osoby prawnej — wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły;

3) określenie typu i nazwy szkoły, zawodu lub zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, oraz daty rozpoczęcia działalności szkoły;

4) wskazanie siedziby szkoły.

3. Do wniosku załącza się:

1) kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej — wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania;

2) projekt aktu założycielskiego szkoły;

3) projekt statutu szkoły;

4) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole, wraz z informacją o ich kwalifikacjach;

5) informację o warunkach lokalowych szkoły i jej wyposażeniu w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych; ———————

1)

6) opinie straży pożarnej i stacji sanitarno-epidemiologicznej o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym mieścić się będzie szkoła, i najbliższym jego otoczeniu;

7) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, a także zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych. § 2.

1. Zezwolenie na założenie szkoły jest udzielane, jeżeli:

1) projekt aktu założycielskiego i projekt statutu szkoły są zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie;

2) utworzenie szkoły będzie stanowiło korzystne uzupełnienie sieci szkół artystycznych w regionie lub w kraju;

3) proponowany zawód lub zawody, w jakich szkoła będzie kształcić, są zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, określoną w odrębnych przepisach;

4) nauczyciele posiadają kwalifikacje wymagane do zatrudnienia w szkole publicznej;

5) warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne zapewniają realizację statutowych zadań szkoły, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

2. Zezwolenie jest udzielane po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 58 ust. 3 ustawy. § 3.

1. Zezwolenie określa:

1) założyciela i jego siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2) nazwę szkoły i jej adres;

3) typ szkoły oraz zawód lub zawody, w jakich szkoła będzie kształcić;

4) termin rozpoczęcia działalności szkoły.

2. Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony. § 4.

1. Udzielenie zezwolenia na założenie szkoły oraz odmowa jego udzielenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1099 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1104 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1103 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1102 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat z tytułu zgłoszenia substancji nowej i przedstawienia wyników dodatkowych badań

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1101 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1100 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1098 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy, pracy w nocy oraz wypoczynku pracowników zatrudnionych na morskich statkach handlowych

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1097 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1096 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1095 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1094 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej Port Lotniczy w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1093 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1092 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1091 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Lecha Nikolskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1090 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony

porady prawne online

Porady prawne

 • Szkoły publiczne a niepubliczne

  Będąc stowarzyszeniem prowadzimy publiczną szkołę podstawową. Czy istnieje możliwość przekształcenia szkoły z publicznej w niepubliczną?

 • Przeniesienie publicznej szkoły podstawowej

  Czy przeniesienie publicznej szkoły podstawowej do innego budynku znajdującego się całkiem pod innym adresem, w którym znajduje się obecnie gimnazjum (nie chodzi o tworzenie (...)

 • Używanie telefonów komórkowych na terenie szkoły

  Czy dyrektor szkoły może uczniom zabronić wnoszenia na teren szkoły telefonów komórkowych? Proszę o podstawę prawną. Czy prawo zezwala uczniowi na używanie telefonu (...)

 • Szkoła eksperymentalna

  W jaki sposób wnioskujący o wpis do ewidencji nowej niepublicznej szkoły podstawowej może uzyskać status szkoły eksperymentalnej jeżeli do wniosku kierowanego do ministra (...)

 • Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny

  Przedszkola niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenia Zakonne. W jakich obszarach mogę prowadzic nadzór pedagogiczny (pełnię funkcję wizytatora w KO, 1,5 roczny staż (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-19 poz. 1343

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-04 poz. 1092

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-22 poz. 438

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1793

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-08 poz. 252

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.