Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1157 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-07-16
Data wydania:2003-07-09
Data wejscia w życie:2003-07-31
Data obowiązywania:2003-07-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1157 z 2003


1157

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych (Dz. U. Nr 75, poz. 845) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Rozporządzenie określa warunki emitowania obligacji skarbowych oferowanych na zagranicznych rynkach kapitałowych, będących skarbowymi papierami wartościowymi, zwanych dalej „obligacjami”.

2. Obligacje są emitowane przez Ministra Finansów w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.”;

2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Obligacje są nominowane w walutach krajów należących do OECD.

2. Ustala się nominał obligacji na 100 jednostek walut, o których mowa w ust. 1, lub ich wielokrotność.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3.

1. Obligacje są oferowane na rynku pierwotnym przez kierownika konsorcjum emisyjnego.

2. Kierownikiem konsorcjum emisyjnego może być jeden lub więcej banków lub innych instytucji finansowych.

3. W skład konsorcjum wchodzą banki lub inne instytucje finansowe.

4. Szczegółowe obowiązki kierownika konsorcjum określa umowa zawarta między emitentem obligacji a kierownikiem konsorcjum.

5. Kierownik oraz członkowie konsorcjum są określeni w liście emisyjnym.”;

4) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: „§ 3a.

1. Na rynku pierwotnym obligacje mogą być nabywane przez rezydentów i nierezydentów, będących osobami fizycznymi i prawnymi oraz spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

2. Obligacje przeznaczone na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa mogą być nabywane przez określonych w ust. 1 rezydentów lub nierezydentów, będących wierzycielami Skarbu Państwa z tytułów określonych w liście emisyjnym.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: A. Raczko

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1157 z 2003 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Prawo do emitowania obligacji

  Czy spółka jawna może emitować obligacje?

 • Sprzedaż obligacji a PCC

  Spółka z o.o. zamierza wyemitować obligacje. Czy sprzedaż obligacji sp. z o.o. będzie podlegała opodatkowaniu PCC?

 • postępowanie nakazowe z obligacji

  Przedsiębiorstwa prywatne emitują obligacje na podstawie ustawy o obligacjach. Czy obligacje mogą być podstawą wydania nakazu w postępowaniu nakazowym?

 • Spółka z o.o. jako emitent obligacji

  Czy spółka z o.o. może wyemitować bez żadnych zezwoleń obligacje własne o ustalonych warunkach spłaty zobowiazań przeznaczone dla ograniczonego kręgu nabyców (do (...)

 • Obligacje zabezpieczone hipotecznie

  Bank zaproponował mi zakup obligacji pewnego przedsiębiorstwa. Obligacje zabezpieczone są hipotecznie na działce o określonej na dzień dzisiejszy wartości (która oczywiście (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-18 poz. 846

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-07 poz. 845

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-11 poz. 191

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1802

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-31 poz. 1389

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.