Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 129 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-30
Data wydania:1996-03-30
Data wejscia w życie:1997-03-04
Data obowiązywania:2003-01-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 129 z 2003


Strona 1 z 18
129

PROTOKÓŁ do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 27 czerwca 1989 r. w Madrycie został sporządzony Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, w następującym brzmieniu:

Dziennik Ustaw Nr 13 Przekład PROTOKÓŁ                — 831 —                Poz. 129


ganizacji lub na terytorium wspomnianej Umawiającej się Organizacji ma miejsce zamieszkania lub prowadzi na nim rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe.

do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. Artykuł 1 Członkostwo w Związku Madryckim Państwa-Strony niniejszego protokołu (zwane dalej „Umawiającymi się Państwami”), nawet jeżeli nie są stronami Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, zrewidowanego w Sztokholmie w 1967 r. i zmienionego w 1979 r. (zwanego dalej „Porozumieniem Madryckim (Sztokholmskim)”), oraz organizacje, o których mowa w artykule 14 ust. 1(b), będące stronami niniejszego protokołu (zwane dalej „Umawiającymi się Organizacjami”), są członkami tego samego Związku, którego członkami są kraje będące stronami Porozumienia Madryckiego (Sztokholmskiego). Każde wskazanie w niniejszym protokole na „Umawiające się Strony” należy rozumieć jako wskazanie zarówno na Umawiające się Państwa, jak i na Umawiające się Organizacje. Artykuł 2 Zapewnienie ochrony przez rejestrację międzynarodową

1. Jeżeli w Urzędzie Umawiającej się Strony dokonane zostało zgłoszenie o rejestrację znaku lub w rejestrze Urzędu Umawiającej się Strony został zarejestrowany znak, osoba, na rzecz której zgłoszenie to (zwane dalej „zgłoszeniem podstawowym”) lub ta rejestracja (zwana dalej „rejestracją podstawową”) zostały dokonane, może, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego protokołu, zapewnić ochronę swojego znaku na terytorium Umawiających się Stron, przez uzyskanie rejestracji tego znaku w rejestrze Biura Międzynarodowego Âwiatowej Organizacji Własności Intelektualnej (zwanymi dalej odpowiednio „rejestracją międzynarodową”, „Rejestrem Międzynarodowym”, „Biurem Międzynarodowym” i „Organizacją”), pod warunkiem że: (i) jeżeli w Urzędzie Umawiającego się Państwa zostało dokonane zgłoszenie podstawowe lub w takim Urzędzie dokonana została rejestracja podstawowa, osoba, na rzecz której zgłoszenie to lub ta rejestracja zostały dokonane, jest podmiotem tego Umawiającego się Państwa lub ma we wspomnianym Umawiającym się Państwie miejsce zamieszkania lub prowadzi w nim rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe, (ii) jeżeli w Urzędzie Umawiającej się Organizacji zostało dokonane zgłoszenie podstawowe lub w takim Urzędzie dokonana została rejestracja podstawowa, osoba, na rzecz której to zgłoszenie lub ta rejestracja zostały dokonane, jest podmiotem Państwa będącego Członkiem tej Umawiającej się Or-

2. Zgłoszenia o rejestrację międzynarodową (zwane dalej „zgłoszeniem międzynarodowym”) dokonuje się w Biurze Międzynarodowym za pośrednictwem Urzędu, w którym zostało dokonane zgłoszenie podstawowe lub w którym dokonana została rejestracja podstawowa (zwanego dalej „Urzędem pochodzenia”), zależnie od przypadku.

3. Każde wskazanie w niniejszym protokole na „Urząd” lub „Urząd Umawiającej się Strony” należy rozumieć jako wskazanie na Urząd uprawniony do dokonywania rejestracji znaków w imieniu Umawiającej się Strony, a także wskazanie w niniejszym protokole na „znaki” należy rozumieć jako wskazanie na znaki towarowe i znaki usługowe.

4. W rozumieniu niniejszego protokołu „terytorium Umawiającej się Strony” oznacza, w przypadku gdy Umawiającą się Stroną jest Państwo — terytorium tego państwa, a w przypadku, gdy Umawiającą się Stroną jest organizacja międzyrządowa — terytorium, na którym stosowany jest traktat ustanawiający tę organizację międzyrządową. Artykuł 3 Zgłoszenie międzynarodowe

1. Każde zgłoszenie międzynarodowe dokonane na podstawie niniejszego protokołu powinno być przedłożone na formularzu określonym w regulaminie. Urząd pochodzenia poświadcza, że dane figurujące w zgłoszeniu międzynarodowym zgodne są z danymi figurującymi, w chwili poświadczenia, w zgłoszeniu podstawowym lub w rejestracji podstawowej, zależnie od przypadku. Ponadto wspomniany Urząd podaje: (i) w przypadku zgłoszenia podstawowego — datę i numer tego zgłoszenia, (ii) w przypadku rejestracji podstawowej — datę i numer tej rejestracji, a także datę i numer zgłoszenia, z którego wynikła rejestracja podstawowa. Urząd pochodzenia wskazuje również datę zgłoszenia międzynarodowego.

2. Zgłaszający powinien wskazać towary i usługi, dla jakich zastrzegana jest ochrona znaku, a także, w miarę możliwości, odpowiednią klasę lub klasy według klasyfikacji ustalonej Porozumieniem nicejskim dotyczącym międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków. Jeżeli zgłaszający nie dokona takiego wskazania, Biuro Międzynarodowe zaklasyfikuje towary i usługi do odpowiednich klas wspomnianej klasyfikacji. Klasyfikacja wskazana przez zgłaszającego podlega kontroli Biura Międzynarodowego, które dokonuje tej kontroli w porozumieniu z Urzędem pochodzenia. W przypadku braku zgody pomiędzy wspomnianym Urzędem i Biurem Międzynarodowym, decydująca jest opinia Biura.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 129 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 136 z 20032003-01-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 135 z 20032003-01-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 134 z 20032003-01-30

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać ten wniosek

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 133 z 20032003-01-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 132 z 20032003-01-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 131 z 20032003-01-30

  Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 130 z 20032003-01-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzonego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 128 z 20032003-01-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), dotyczącego zmian Protokołów od 1 do 6, sporządzonego w Budapeszcie dnia 29 kwietnia 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 127 z 20032003-01-30

  Protokół dodatkowy do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), dotyczący zmian Protokołów od 1 do 6, sporządzony w Budapeszcie dnia 29 kwietnia 1994 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Sprawdzenie zastrzeżenia znaku towarowego

  Gdzie mogę sprawdzić czy nazwa Mozart jest zarezerwowana w odniesieniu do oprogramowania informatycznego? Jeśli by była, czy istnieją ograniczenia takiego zastrzeżenia?

 • Protokół z zebrania wspólnoty

  Czy po odbytym zebraniu Wspólnoty, Zarząd jest zobligowany w jakimś konkretnym terminie do przedstawienia członkom Wspólnoty protokołu z tego zebrania?

 • Spis wyposażenia w umowie najmu

  W jaki sposób musi być sporządzony protokół przekazania rzeczy pozostawionych w lokalu, jako załącznik do umowy najmu?

 • Wymóg odczytania i podpisania protokołu

  Czy protokół może być uznany za dowód w sprawie jeżeli nie zawiera wzmianki o jego odczytaniu przed podpisaniem przez uczestników czynności z której był sporządzony?

 • Usunięcie znaku granicznego

  Kilka dni temu zauważyłem że na granicy mojej działki został usunięty kamień graniczny. Kamień ten 2 lata temu został ustawiony przez geodetów którzy przeprowadzali (...)

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2004-08-03 nr 256 poz. 23

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1992/2003, rozporządzenia Komisji (WE) nr 781/2004 i rozporządzenia Komisji (...)

 • Dziennik Ustaw z 1996-04-04 poz. 272

  Akt Wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do artykułu 14 ust. 2 (d) i (f) Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowanego w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienionego dnia 2 października 1979 r., w następującym brzmieniu:

 • Dziennik Ustaw z 2000-11-22 poz. 273

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do artykułu 14 ust. 2 (d) i (f) Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowanego w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienionego dnia 2 października 1979 r.

 • Komunikat UE z 2008-08-30 nr 223 poz. 44

  Sprawa T-9/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 czerwca 2008 r. — Volkswagen przeciwko OHIM (Sylwetka samochodu ze światłami) (Wspólnotowy (...)

 • Komunikat UE z 2008-08-30 nr 223 poz. 44

  Sprawa T-451/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 lipca 2008 r. — WellBiz przeciwko OHIM — Wild (WELLBIZ) (Wspólnotowy znak towarowy (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.