Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 133 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-30
Data wydania:2003-01-14
Data wejscia w życie:2003-01-30
Data obowiązywania:2003-01-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 133 z 2003


133

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 i z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb udzielania w 2003 r. pomocy w dożywianiu uczniów objętych „Rządowym programem wspierania gmin w dożywianiu uczniów w 2003 r.”, ustanowionym uchwałą nr 5/2003 Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie rządowego programu wspierania gmin w dożywianiu uczniów;

2) warunki i kryteria dochodowe uprawniające ucznia do pomocy, o której mowa w pkt

1. § 2.

1. Âwiadczenie, w formie gorącego posiłku, przysługuje bezpłatnie uczniowi uczęszczającemu do szkoły podstawowej oraz gimnazjum, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 200% dochodu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów do korzystania z bezpłatnych posiłków.

Dziennik Ustaw Nr 13                — 898 —                Poz. 133


3. Rada gminy, na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy, o której mowa w ust.1, podejmuje uchwałę w sprawie zasad zwrotu, w części lub w całości, wydatków poniesionych na przyznany posiłek, w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z bezpłatnych posiłków. § 3.

1. Âwiadczenie, w formie gorącego posiłku, przyznaje się na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu ucznia, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. W przypadku gdy uczeń czasowo przebywa w innej gminie niż gmina stałego pobytu, wniosek składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce czasowego pobytu ucznia.

4. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa dyrektor szkoły lub wychowawca klasy, dyrektor szkoły przygotowuje listę uczniów wymagających pomocy w dożywianiu i przekazuje ją wraz z wnioskami do właściwego ośrodka pomocy społecznej.

§ 4.

1. Gorący posiłek uczeń otrzymuje w szkole, jeżeli szkoła posiada warunki pozwalające na przygotowywanie lub wydawanie posiłków.

2. W przypadku gdy szkoła nie posiada warunków do przygotowywania lub wydawania posiłków, kierownik ośrodka pomocy społecznej, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, zapewnia uczniowi spożycie gorącego posiłku poza szkołą.

3. W przypadku spożywania posiłków w czasie zajęć szkolnych poza szkołą, dyrektor szkoły zapewnia uczniom właściwą organizację zajęć i opiekę. §

5. Właściwy organ gminy może zlecić przygotowywanie posiłków podmiotom, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy wymienionej w § 2 ust. 1, w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U. Nr 55, poz. 662). §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 133 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 136 z 20032003-01-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 135 z 20032003-01-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 134 z 20032003-01-30

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać ten wniosek

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 132 z 20032003-01-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 131 z 20032003-01-30

  Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 130 z 20032003-01-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzonego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 129 z 20032003-01-30

  Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 128 z 20032003-01-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), dotyczącego zmian Protokołów od 1 do 6, sporządzonego w Budapeszcie dnia 29 kwietnia 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 127 z 20032003-01-30

  Protokół dodatkowy do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), dotyczący zmian Protokołów od 1 do 6, sporządzony w Budapeszcie dnia 29 kwietnia 1994 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-24 poz. 56

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1793

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-30 poz. 98

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-09 poz. 910

  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-05 poz. 1519

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.