Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 134 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać ten wniosek

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-30
Data wydania:2003-01-17
Data wejscia w życie:2003-01-30
Data obowiązywania:2003-01-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 134 z 2003


134

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1) z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać ten wniosek Na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Do Funduszu Promocji Twórczości, o którym mowa w art. 111 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanego dalej „Funduszem”, twórca, wydawca, producent, instytucja kultury, organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz stowarzyszenie twórcze mogą wystąpić z wnioskiem o: ———————

1)

1) przyznanie stypendium dla twórcy;

2) pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych;

3) przyznanie pomocy socjalnej dla twórcy.

2. Wniosek o przyznanie środków, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, składa się do dnia 30 stycznia.

3. Wniosek o przyznanie pomocy socjalnej twórcy można złożyć w każdym czasie. §

2. Wniosek o przyznanie stypendium zawiera:

1) dane osobowe kandydata;

2) informacje o jego dorobku twórczym oraz dokumentację zawierającą przykłady twórczości artystycznej z ostatnich trzech lat;

3) program stypendium obejmujący plan pracy kandydata w okresie pobierania stypendium;

Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303).

Dziennik Ustaw Nr 13

4) wnioskowany okres stypendium.                — 899 —                Poz. 134


§ 3.

1. Stypendia przyznaje się na okres kwartalny, półroczny lub roczny.

2. W uzasadnionych przypadkach można przyznać stypendium jednorazowe. § 4.

1. Wniosek o pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych zawiera następujące dane:

1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy będącego osobą fizyczną lub nazwę oraz siedzibę i adres wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną;

2) określenie przeznaczenia środków finansowych, terminy rozpoczęcia, zakończenia oraz stan zaawansowania pracy, na którą mają być przyznane;

3) wysokość wnioskowanych środków finansowych wraz z kalkulacją wstępną;

4) wnioskowane terminy wypłat.

2. Do wniosku producent lub wydawca dołącza także zobowiązanie do zwrotu nadwyżki do wysokości kwot uzyskanych z Funduszu, w przypadku gdy wpływy z wydania, którego koszty w całości lub w części zo-

stały pokryte ze środków pochodzących z Funduszu, przekroczą poniesione przez niego nakłady. §

5. Wniosek o przyznanie pomocy socjalnej za-wiera:

1) dane osobowe twórcy;

2) informacje o jego dorobku twórczym;

3) informacje o sytuacji materialnej twórcy, wraz z jego oświadczeniem o dochodach w okresie ostatnich dwunastu miesięcy. §

6. Pomoc socjalna jest przyznawana jednorazowo. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2) Minister Kultury: W. Dąbrowski ———————

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości opłat na Fundusz Promocji Twórczości od egzemplarzy utworów, których autorska ochrona majątkowa upłynęła, szczegółowych zasad wypłat z tego Funduszu oraz przyznawania z niego stypendiów i pomocy socjalnej (Dz. U. Nr 138, poz. 735), które w zakresie przyznawania stypendiów i pomocy socjalnej oraz środków na pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki oraz wydań dla niewidomych utraciło moc z dniem 1 stycznia 2003 r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 134 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 136 z 20032003-01-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 135 z 20032003-01-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 133 z 20032003-01-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 132 z 20032003-01-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 131 z 20032003-01-30

  Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 130 z 20032003-01-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzonego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 129 z 20032003-01-30

  Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 128 z 20032003-01-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), dotyczącego zmian Protokołów od 1 do 6, sporządzonego w Budapeszcie dnia 29 kwietnia 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 127 z 20032003-01-30

  Protokół dodatkowy do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), dotyczący zmian Protokołów od 1 do 6, sporządzony w Budapeszcie dnia 29 kwietnia 1994 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-10 poz. 354

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie wysokości procentu wpłat na Fundusz Promocji Twórczości

 • Monitor Polski 1999 nr 26 poz. 392

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1998 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.

 • Komunikat UE z 2010-01-14 nr 8 poz. 122

  Europejski Rok Twórczości i Innowacji (2009) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego (...)

 • Komunikat UE z 2010-05-22 nr 134 poz. 37

  Sprawa T-6/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 marca 2010 r. — Sviluppo Globale przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego (...)

 • Komunikat UE z 2010-05-22 nr 134 poz. 37

  Sprawa T-16/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 marca 2010 r. — Alisei przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.