Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 136 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-30
Data wydania:2003-01-23
Data wejscia w życie:2003-02-14
Data obowiązywania:2003-01-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 136 z 2003


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 13                — 900 —                Poz. 136


136

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa dane, które należy podać w świadectwie służby, zwanym dalej „świadectwem”, wydanym funkcjonariuszowi Służby Więziennej zwolnionemu ze służby, a także tryb wydawania i prostowania świadectw oraz wzór świadectwa. § 2.

1. Âwiadectwo wydane funkcjonariuszowi Służby Więziennej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, zawiera informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku służbowego oraz uprawnień z ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, dotyczące:

1) okresu pełnienia służby;

2) zajmowanego ostatnio stanowiska służbowego;

3) podstawy prawnej zwolnienia ze służby albo wygaśnięcia stosunku służbowego;

4) sposobu rozliczenia funkcjonariusza z urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym ustał lub wygasł stosunek służbowy;

5) okresu urlopu bezpłatnego wykorzystanego w trakcie służby i podstawy prawnej jego udzielenia;

6) okresu urlopu okolicznościowego udzielonego w celu osobistego sprawowana opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, w rozumieniu przepisów o urlopach funkcjonariuszy Służby Więziennej, w roku kalendarzowym, w którym ustał lub wygasł stosunek służbowy;

7) okresu urlopu wychowawczego wykorzystanego w trakcie służby i podstawy prawnej jego udzielenia;

8) wykorzystania zwolnienia od zajęć służbowych, przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał lub wygasł stosunek służbowy;

9) potrąceń z uposażenia, na zasadach określonych w art. 123 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej „ustawą”;

10) okresu wykonywania służby w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;

11) okresu pełnienia służby uzasadniającego podwyższenie emerytury policyjnej na podstawie przepisów odrębnych;

12) okresu pozostawania poza służbą, za który przyznano decyzją świadczenie, o którym mowa w art. 45 ust. 4 ustawy;

13) zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego;

14) danych, zamieszczonych na żądanie funkcjonariusza, zgłoszonych przed dniem wydania świadectwa o: a) wysokości i składnikach uposażenia, b) stanowiskach służbowych zajmowanych w trakcie pełnienia służby, c) kwalifikacjach uzyskanych w trakcie pełnienia służby, d) udzielonych wyróżnieniach związanych z pełnieniem służby w Służbie Więziennej.

2. W świadectwie nie zamieszcza się informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub służbową.

3. Wzór formularza świadectwa określa załącznik do rozporządzenia. § 3.

1. Âwiadectwo wydaje przełożony właściwy w sprawach osobowych zwolnionego funkcjonariusza, zwany dalej „przełożonym”, na podstawie dokumentów zawartych w aktach osobowych funkcjonariusza.

2. Jeżeli wydanie świadectwa jest niemożliwe w dniu zwolnienia funkcjonariusza ze służby, świadectwo przesyła się za pośrednictwem poczty na adres znajdujący się w aktach osobowych funkcjonariusza lub do miejsca wskazanego przez niego albo doręcza się w inny sposób, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ustania stosunku służbowego.

3. Jeżeli funkcjonariusz nie zgłasza się po odbiór świadectwa lub nie poinformuje przełożonego o tym, w jaki sposób i pod jaki adres należy je doręczyć, świadectwo zwrócone przez pocztę składa się w aktach osobowych funkcjonariusza.

4. Funkcjonariusz otrzymanie świadectwa potwierdza własnoręcznym podpisem na kopii świadectwa.

5. Wydania świadectwa nie można uzależniać od uprzedniego rozliczenia się funkcjonariusza z obowiązków służbowych. § 4.

1. W razie wygaśnięcia stosunku służbowego z powodu śmierci lub uznania funkcjonariusza za zaginionego świadectwo sporządza się niezwłocznie i włącza się do akt osobowych zmarłego lub zaginionego funkcjonariusza.

2. Âwiadectwo wydaje się na pisemny wniosek uprawnionego do odprawy pośmiertnej członka rodziny zmarłego lub uznanego za zaginionego funkcjonariusza albo innej osobie będącej spadkobiercą tego funkcjonariusza, zwanej dalej „osobą uprawnioną”. § 5.

1. Funkcjonariusz może złożyć pisemny wniosek o sprostowanie świadectwa do przełożonego, który je wydał, w terminie 7 dni od dnia otrzymania świadectwa.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 136 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 135 z 20032003-01-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 134 z 20032003-01-30

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać ten wniosek

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 133 z 20032003-01-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 132 z 20032003-01-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 131 z 20032003-01-30

  Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 130 z 20032003-01-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzonego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 129 z 20032003-01-30

  Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 128 z 20032003-01-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), dotyczącego zmian Protokołów od 1 do 6, sporządzonego w Budapeszcie dnia 29 kwietnia 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 127 z 20032003-01-30

  Protokół dodatkowy do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), dotyczący zmian Protokołów od 1 do 6, sporządzony w Budapeszcie dnia 29 kwietnia 1994 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-29 poz. 1182

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-09 poz. 1388

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 610

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-19 poz. 251

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1785

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.